Как да променим историите си

Как да променим историите си, без да губим своята идентичност? И защо ни е нужно това? Нужно ни е, ако историите ни са такава неделима част от личността ни и създават модели на мислене и поведение, които ни спъват, то тогава е необходимо да ги пренапишем, променяйки ги. Как да прекъснем силното им влияние върху...

Какво е психотерапия

Психотерапията не е съвет. Съветът е това, което получа­ваш, когато човекът, с когото разговаряш за нещо неприятно и слож­но, иска от теб единствено да млъкнеш и да се разкараш. Когато чо­векът отсреща иска да се наслади на превъзходството на собствения си интелект – ами да, трябва да си много глупав, за да си навлечеш тези глупави...

Какво е психотерапия?

Колкото терапевти, толкова и определения ще срещнете. Психотерапията е взаимоотношение и като всяко взаимоотношение е успешна, когато и двете страни са удовлетворени. Съществуват много терапевтични школи, сред които когнитивната, бихейвиористката, аналитичната, хуманистичната, гещалт..За постигането на положителни резултати няма значение коя точно се прилага, важно е взаимоотношението пациент — терапевт. Макар до известна степен да е...

Упражнение „Разговор с тялото“

Това е едно простичко упражнение, което ще ви помогне да опознаете тялото си в ролята му на посланик на интуицията, както и да усъвършенствате уменията си да се вслушвате в него. Можете да го правите всеки ден или поне веднъж седмично. Седнете или легнете удобно. Вдишайте дълбоко. Почувствайте как потъвате в креслото или пода. Отново...

Разлики между термините „несъзнавано“, „безсъзнателно“, „подсъзнавано“

Термините “безсъзнавано” и несъзнавано” са сравнително взаимнозаменяеми, но да не се бъркат с термина “предсъзнавано” или “подсъзнавано”! Определението на “несъзнавано”, което може да се намери в съвременен речник е “сумата от всички мисли, спомени, импулси, желания и чувства, за които личността няма знание, но които оказват влияние на емоциите и действията; тази част от душата,...

Упражнение за препрограмиране

1- ва стъпка. Определете кой образ е пораждал неприятни чувства у вас и го пресъздайте в своето въображение. Това може да бъде образът на човек или някаква неприятна ситуация. 2- ра стъпка. Сменете неприятния образ с образа на подарък. Направете го бързо, за по-малко от секунда. Веднага щом замените тези два образа, изтрийте напълно мисления...

Защо има толкова много болка?

Животът е изпълнен с болка. Няма място или време, на които да не е присъща. Родени сме в болка, живеем с болка и умираме с болка. Или пък причиняваме страдание на другите. Самата природа на живота създава необходимостта от болка. Не може да има живот без болка — поне такъв, какъвто го познаваме. По отношение...

Какъв е смисълът на живота?

Единственият начин да разгледаме въпроса по-скоро терапевтично, отколкото философски, е да го персонализираме: „Какъв е смисълът на моя живот?“ или „Какъв е смисълът на живота за мен?“ От абстрактен и извън контрола ни той се превръща в конкретен и контролируем от нас самите. Така всеки разполага с възможност за избор да реши кое за него...

Как са устроени душата и светът

И душата, и светът са устроени така, че да подтикват към най-висшата проява на човешкото съществуване. А това става с помощта на езика, посредством общуването. Нещата не са такива, каквито из­глеждат, когато последствията се разминават с нашите предвиждания и желания. Ако Битието не „работи“ правилно, това значи, че явлени­ята и обектите, които го съставят, не...

Разговорът като път към другия

Разговор, тясно свързан със слушането, пред­ставлява форма на взаимно изучаване. Той изисква всички участници да говорят и слушат поравно и позволява на всеки да изрази и сис­тематизира мислите си. Темата на този вид разговори обикновено е сложна и представлява интерес за всички събеседници. Всеки от тях се опитва да реши някакъв проблем, вместо да настоява,...