Точност

Точност

Колкото по-добре съвпада вътрешният ти модел на действителността със самата действителност, тол­кова по-способен ставаш. По-голямата точност озна­чава по-добра способност да...