ОТ КАКВО СЕ СТРАХУВАМЕ НАЙ-МНОГО?

Да поговорим за това, откъде се взима у нас страхът, къде са неговите най-дълбоки корени? Страхът от живота е свър­зан със страха от смъртта. Свързан е с неразрушим генети­чен код, защото всичко, което се ражда в материално тяло, в материална обвивка, неизбежно ще умре. За съжаление, този код не може да се премахне. Но хората...

СЕМЕЙНА ПСИХОТЕРАПИЯ

Техники в семейната психотерапия В семейната психотерапия намират приложение различни техники.Конкретния избор зависи от вижданията на терапевта за целите, от теоретическата му ориентация и отособеностите на членовете на семейството. Могат да бъдат индивидуални и групови, общотерапевтичниили специфични, само за работата със семейства. Някои от по-често използваните техники са: Даване на указания (директиви) Състои се в...

Приемане/одобряване

Щом веднъж определиш с приемлива точност кое е вяр­но за теб, следващата задача е изцяло и напълно да при­емеш истината. Това включва и приемане на дългосроч­ните последствия от предвижданията ти. Огледай физическото си тяло. Здраво, стегнато и силно ли е? Или е болно, провиснало и слабо? Какво пред­виждаш, че ще се случи, ако запазиш сегашните...

Възприятие

Възприятието е най-основният аспект на истината. Ако искаш да подобриш дадена страна от живота си, трябва да насочиш вниманието си първо към нея. Напри­мер ако искаш да разбереш как вървят отношенията с партньора ти, можеш да започнеш с въпроса: „Как се чувствам в тази връзка? Кои елементи от нея ме удовлет­воряват? Кои се нуждаят от...

Животът ни учи как да не осъждаме

Как изглежда „резервоара“ за негативни преживявания Да си представим, че всички негативни емоции, които изпитваме, когато животът не съвпада с очакванията ни, се събират във вид на някаква течност в специален съд, който се нарича „резервоар“ за негативни преживявания. През специална тръба тази течност се стича отгоре в „резервоара“ за негативни емоции и се събира...

Първи принцип на личностното изра­стване

Истината е първият принцип на личностното изра­стване и развитие. Ние се развиваме като човешки съ­щества най-вече като откриваме нови истини за себе си и своята реалност. Независимо как живееш, безспорно ще научиш някои важни уроци, но можеш да ускориш из­растването си, като съзнателно търсиш истината и обърнеш гръб на лъжите и отрицанието. Истинското израстване е...

Осъзнайте силата си

Избери да не бъдеш наранен – и няма да бъдеш. Не се чувствай наранен – и все едно не си бил.— Марк Аврелий Във всяка ситуация ние сами решаваме как ще я възприемем. Сами решаваме дали ще се пречупим, или ще устоим. Сами решаваме дали ще се примирим, или ще се борим. Никой не може...

Каква е истината във виното?

ИНТЕРЕСНО е, че съвсем неотдавна прекалената упот­реба на алкохол престана да се смята за проява на неутолима жажда и хазарт и беше призната за болест. В края на XVIII в. американецът Бенджамин Раш за първи път доказа зависи­мостта на редица хора от алкохола и я диагностира като бо­лест. Едва към 30-40-те години на XIX в....

Ревността

Забележете, когато на едно място се съберат двама, трима, петима или десетина души, всякога се явяваревност. Ревността има и добри страни. Тя дава подтик на човека. Обаче, ревността трябва да се постави на своето място. Който не разбира ревността, той може да се спъне в нея. Ревността спада към второто измерение. Ревнивият се движи в...

Изкуството на приемането

Богините на съдбата помагат на този, който гиприема, и спъват този, който им се противопоставя.— Клеант Томас Джеферсън бил тих, умозрителен и резервиран по рождение. Казват, че имал говорен дефект. В сравнение с големите оратори на времето – Патрик Хенри, Джон Уезли, Едмънд Бърк – Джеферсън бил ужасно слаб в публичната реч. Като човек, отдаден...

  • 1
  • 2