Има ли разлика между щастието и вътрешния мир?

Има ли разлика между щастието и вътрешния мир?

Да. Щастието зависи от обстоятелства, които възпри­емате като положителни. Това не се отнася за вътреш­ния мир.

Не е ли възможно да привличаме само положителни обстоятелства в живота си? Aкo нагласата и мисленето ни са винаги положителни, ще се проявяват само положителни събития и ситуации, нали?

Знаете ли наистина кое е положително и кое е отрица­телно? Имате ли пред очите си цялата картина?

За мно­го хора ограниченията, провалите, загубите, болестите, изобщо болката под някаква форма са се оказали най-голе­мият учител. Научили са се да се освобождават от невер­ните представи за себе си, от повърхностните цели и желания, налагани от егото. Придобили са дълбочина, сми­рение и състрадание. Станали са по-реални.

Винаги, когато ви се случи нещо негативно, в него се крие дълбока поука, макар че е възможно в този момент да не я видите. Дори и краткотрайно боледуване или злополу­ка може да ви покаже какво е реално и какво е нереално в жи­вота ви, какво в крайна сметка има значение и какво няма.

В една по-обща перспектива обстоятелствата винаги са положителни.

По-точно, не са нито положителни, нито отрицателни. Те са, каквито са. Когато живеете, приемайки изцяло това, което е – а това е единствени­ят разумен начин на живот, – в живота ви вече няма доб­ро и лошо. Има само по-висше добро – което включва „ло­шото“.

От гледна точка на ума обаче има добро и лошо, харесване и нехаресване, любов и омраза. Затова в „Би­тие“ е казано, че Адам и Ева са били изгонени от „рая“, след като са „яли от дървото за познаване добро и зло“.

Когато на мен или на близък човек се случи нещо ужасно – злополука, болест, някаква болка или смърт – мога ли да се преструвам, че това не е лошо? Остава си фактът, че това е лошо, защо да го отричаме?

Вие не се преструвате, а оставяте нещата да бъдат та­кива, каквито са, това е всичко.

Това „позволяване“ ви от­вежда отвъд ума с неговите шаблони на съпротива, кои­то създават противоположности като позитивно и не­гативно.

Прошката към настоящето е дори по-важна от прошката към миналото. Ако прощавате на всеки един момент – позволявате му да бъде, какъвто е, – вече няма да се натрупва недоволство, за което да бъде нужна прошка някога по-късно.

Помнете, че тук не говорим за щастие. Ако например току-що е починал ваш любим човек, или ако усещате приближаването на собствената ви смърт, няма как да бъдете щастливи. Това е невъзможно. Но можете да има­те покой. Може да има тъга и сълзи, но ако сте се отка­зали от съпротивата, под тъгата ще усещате дълбоко спокойствие, свещено присъствие.

Това е излъчването на Битието, това е вътрешен мир, това е доброто, което няма противоположност.

Ами ако става въпрос за ситуация, в която може нещо да се направи? Как едновременно да й позволя да бъде и да я променя?

Направете каквото трябва. Междувременно приемете това, което е. Тъй като умът е синоним на съпротива, приемането веднага ви освобождава от управлението на ума и възстановява връзката ви с Битието. В резултат на това обичайните мотиви за действие на егото -страх, алчност, контрол, отбрана или подхранване на фалшиво себеусещане – престават да действат. Един много по-голям от ума интелект взема нещата в свои ръце, затова в действията ви ще се влее друг порядък съз­нание. „Приемете всичко, което дойде, втъкано в шарки­те на съдбата ви, защото какво би отговаряло по-точно на нуждите ви?“ Това е написано преди 2000 години от Марк Аврелий – един от рядко срещаните притежатели едновременно на светска власт и мъдрост.

Като че ли повечето хора имат нужда да преминат през много страдание, преди да се откажат от съпроти­вата и да приемат – преди да простят. Когато го сто­рят, се случва едно от най-големите чудеса – пробуждане на съзнанието за Битието посредством нещо, което из­глежда лошо, преобразуване на страданието във вътре­шен мир. Крайният ефект на всичкото зло и страдание на света е, че ще принуди хората да осъзнаят кои са от­въд името и формата. В този смисъл онова, което възп­риемаме като зло от своята ограничена гледна точка, всъщност съставлява част от едно по-висше добро, кое­то няма противоположност. Но това ще стане вашата истина само ако простите. Дотогава злото ще остане непоправено, ще си остане зло.

Посредством прошката, която по същество означава да признаете, че миналото е маловажно, и да приемете настоящето такова, каквото е, чудото на преобразува­нето се извършва не само вътре във вас, но и извън вас. Във вас и около вас се образува тихо пространство на на­ситено присъствие. Който и каквото влезе в това поле на съзнанието, ще бъде повлиян от него – понякога неза­бавно и видимо, друг път на по-дълбоко ниво, при което промените се появяват едва по-късно. Разрешавате про­тиворечията, лекувате болката, разпръсквате несъзнанието, без да правите нищо – просто като бъдете, като поддържате честотата на наситено присъствие.


Е. Толе – „Силата на настоящето“Leave a Reply

Your email address will not be published.