Проекцията на вината

Проекцията на вината


Поради своята важност, този проблем не може да ос­тане незабелязан. Човечеството е свикнало да търси във външния свят извинения за всичко, което не бива да се случ­ва. Списъкът на виновниците, върху които отделният ин­дивид прехвърля отговорността за собствената си съдба, варира от членове на семейството до правителството, от характерни за времето обстоятелства до организацията на обществото. Тази проекция на вината се издига дори до статута на научни дисциплини, които под името психоло­гия и социология санкционират колективната заблуда.

Всички говорят за това, как факторите на обкръжаващата среда влияят върху човека и го формират. Психоана­лизата търси причините за невротичните заболявания в детството, в начина на възпитание и травматичните от­ношения родители – деца. Няма да мине много време и пси­хотерапията официално ще възприеме регресивните методи и изведнъж ще започне да се смята, че причините могат да се открият в преживявания преди раждането.

Колкото и различни да са методите на лечение и тео­риите, те всички имат един общ елемент.

Търсят във вън­шния свят причините за дадена ситуация или заболяване.

Ако някой седне да ни разказва съдбата си, той за всяка си­туация ще назове хората или обстоятелствата, които смята, че са я предизвикали.

В епоха, в която сме залети от социологически теории, е много трудно да се отървем от приказката за влиянието на обкръжаващата среда върху формирането на човека. Защото всяка теория, която разрешава проекция на вината, винаги печели на своя страна абсолютното мнозинство. Онова, ко­ето езотериката предлага по темата, е далеч по-неатрактивно и по-малко практично, но пък за сметка на това показва на отделния човек, как действително може да промени съдбата си. Показва му пътя, по който да се отърве от бо­лестите, и му дава онова, което другите само му обещават.

Няма околни влияния, които формират човека.

Не въз­питанието изгражда бъдещия човек. Няма виновници за съд­бата на отделния индивид. Всички, които мислят, че имат точни доказателства в полза на току-що отречените твърдения, се заблуждават в едно: Нещата, които смятат за доказателства, се крепят върху наблюдението на взаимозависимости. Това са само корелации, които ни показват, че когато се появява определено инфекционно заболяване, зна­чи има и определен вирус; че при криминално проявените младежи отношенията в семействата им носят определе­ни характерни черти; че при определено невротично смуще­ние винаги има някакъв проблем с майката. Корелациите са верни, защото показват, че при проявата на едно нещо, на­лице е и другото.

Идва ред на следващата любима стъпка в науката, коя­то е напълно ненаучна – интерпретацията като казуалност. Установеното чрез наблюдение „Когато, тогава” тихомълком се превръща в „затова, защото”. Тази трансфор­мация на резултатите обаче не е вярна. Че при определена болест са налице определени вируси, няма никакво съмнение. Но бъдещите поколения ще се смеят от сърце на нашата убеденост, че именно вирусите са причина за заболяването, така както ние се смеем на теорията, че Земята е плоска като тепсия. Не е чак толкова проста работа да се обори нашето твърдение, че обкръжаващата среда няма влияние върху формирането на човека.


СЪДБАТА КАТО ШАНС – Торвалд Детлефсен