Тълкуване на сънищата

Тълкуване на сънищата


Преди да пристъпите към тълкуването на съни­щата, най-напред трябва да разполагате с материал, върху който да работите, т. е. трябва да имате дневник на сънищата.

Дневник на сънищата

Сънищата   не   се   вместват   в   никакви строго   определени   правила   и   рамки, включително и когато се касае за запис­ването им, но все пак някои практически съвети могат да бъдат от полза.

Правило 1 — дневникът

Първото  правило  относно  воденето  на дневник  е  от естество  и  практическо,  и ритуално.  Купете си бележник и  хими­калка по ваш вкус и ги използвайте само за тази цел. Това е първото, което трябва да направите, за да се ангажирате и да предупредите душевната си нагласа, че приемате сънищата на сериозно. След като вече сте ги закупили, поставете ги близо до леглото си и не им сменяйте мястото. Това е абсолютно задължително, тъй като няма да можете да си позволите да тръгнете да ги търсите посред нощ, точно в момента, когато имате най-належаща нужда от тях. Така няма да се из­ложите на риска да пропуснете някой скъпоценен сън.

Правило 2 — номер, дата, час

Второто правило касае поставянето напореден номер, дата и ако е възможно и час на сънищата. За целта е необходимо да отбелязвате датата, ясно изписана, в горния ъгъл на всяка нова страница, за да ви бъде всичко готово. Значението на тази привичка ще се ут­върждава постепенно, когато започнете да осъзнавате важността на това да знаете кога точно се е произвел даден пророчески сън. Тя ще ви позволи също така да установите последователността и повторяемостта на сънищата, както и да отбележите други любопитни особености — най-вече да установите факта, че духът на сънищата е своеобразен забележителен календар, способен да ви напомни за забравени годишнини и да­ти и дори да извиква в паметта ви далечни събития, чи­ято дата сте забравили. Той може също да ви предска­же датата на идни събития. Също така е много важно да поставяте последователен номер на сънищата, по реда на появата им, тъй като понякога може да се слу­чи да сънувате няколко съня в една и съща нощ. Ако успеете да засечете часа на съня или часа, в който сте се събудили, запишете и тях.

Правило 3 — бързината

Третото правило  налага да впишете на   листа хартия всичко, което си спомняте от съня, веднага след като се събудите, преди да сте се захванали с ежедневните си задължения и преди още да сте започнали да мислите за нещо дру­го. Сънищата се разпадат много бързо, затова трябва да бъдат записвани веднага. Това заличаване на споме­на от сънищата е една от причините много хора да твърдят, че изобщо не сънуват. Те биха останали изне­надани от количеството сънища, които в действител­ност ги спохождат, ако следват това просто правило, което им налага да посегнат към химикалката и листа веднага щом се събудят. При положение, че сънят ви убягва, все пак ще ви остане някакъв, макар и смътен спомен под формата на усещане, настроение, атмосфе­ра или чувство. Тогава запишете и това.

Правило 4 — довършете пъзела

Четвъртото правило е да не оставяте празноти в сънищата. Изисква се силна воля, за да грабнеш химикалката в два часа през нощта, но този навик бързо се превръща във вълнуващо изживяване и служи също та­ка да напомните на вашия дух на сънищата, че вашите намерения са все така сериозни. За щастие повечето съ­нища могат да бъдат записани на събуждане, затова не обръщайте внимание, че почеркът ви е грозноват или небрежен, в крайна сметка ще съумеете да разчетете на­писаното. Главното е да запишете възможно най-бързо и най-пълно всичко, което можете да си спомните.

След като изпълните всичко това, ще разполагате с достатъчно добра чернова, към която трябва да се връщате от време на време, за да добавяте забравени подробности. Помъчете се също да си припомните отделни от­къслечни думи и изречения от разговор, песен или стих и всичко, което ви дойде на ума. След това нахвърлете върху белия лист всеки спомен за нещо, случило се през изминалия ден — предаване по телевизията, раз­говор, проблем или грижи, останали в паметта ви. Те­зи асоциации са безценни за по-нататъшния анализ. За­вършете със списък от символи и знаци, изобразяващи животни, хора, чудовища, форми или първообрази, ко­ито ще ви позволят да разгадаете религиозния или за­гадъчен смисъл на съня.

После изберете подходящия момент през следва­щия ден, за да възпроизведете на чисто съня от предна­та нощ. За целта използвайте чернова, а в дневника впишете само окончателния вариант, което означава, че трябва да имате листа в тетрадката, си определени са­мо за това, усилие, което си заслужава труда, особено ако не искате да събудите спящия до вас човек или ако искате да си спестите неудобството да пишете на тъм­но.

След поредния номер, дата и час, опишете самия сън с неговото настроение, атмосфера, и цветове; раз­говори, думи, песни и стихове; списък на знаци и сим­воли; асоциации със случки от предната вечер.

Ако сте убедени, че личните дневници раз­казват интимния ни свят, то, повярвайте, това е нищо в сравнение с дневника на сънищата.


ТАЙНИЯТ ЕЗИК НА СЪНИЩАТАНерис Де