Езикът на   сънищата

Езикът на сънищата


Що се отнася до езика на сънищата, нашият дух на сънищата не търпи никакви граници и използва всевъзможни знаци, символи и думи и то по най-причудлив начин. Освен това, той не се придържа само към един-единствен език. Понякога, за да придаде тежест или за да подчер­тае съдържанието на съня може да вмъкне и изрази на чужд език. Това обаче трябва да се очаква, защото по този начин сънищата просто отразяват нашия начин на мислене в будно състояние.

Формите и  цветовете

Формите и цветовете съставляват основата на езика на сънищата и подсъзнанието. Първите бебешки играчки, като не броим плюшените животни, са комплекти с разноц­ветни форми. Над детските креватчета и люлки окачва­ме шарени дрънкалки, а десените на детските чаршафи и завивки често са композиции от цветни геометрични форми. Бебето не избира тези разноцветни съчетания, те са дело на възрастните, чието подсъзнание познава из основи езика на душата, макар и да не го признават, ако въпросът им се постави открито. Възрастните оби­чат повече от бебетата да си играят с формите и цвето­вете, защото те ги връщат към един колективен и фун­даментален свят.

Когато бебето изостави тези разноцветни форми, то може да ги заличи от съзнанието си, но не и от под­съзнанието си и именно на основата на тези форми то ще анализира предметите, които ще среща по-късно. Нещата ще бъдат описвани като кръгли, триъгълни, квадратни или овални и дори този опростен подход да избледнява пред предметите с по-сложна форма, дори и ако контрастите между различните цветове да губят яснотата си, паметта ще съхрани изначалните форми и цветове и тя има сериозно основание за това.

Когато в сънищата се появяват разноцветни фор­ми, често това е свързано със здравето. Както същест­вуват стотици прилагателни, описващи болката, така съществуват също и стотици форми, изобразяващи раз­личните болести. За техниките на самолечение, позова­ващи се на образност и съзнателна визуализация, всеки симптом, страх или болка, се превръща в абстракция, изобразена чрез цветна форма. След като е подходил така, разумът е в състояние да контролира и да превър­не деструктивната психосоматична сила от негативна в позитивна сила и така да предизвика оздравителния процес. В случая става дума за упражнение, извършва­но под контрола на съзнанието, често обаче нашият дух на сънищата прави това спонтанно, а е възможно дори да го осъществи чрез изкуствено предизвикан сън.

Формите и цветовете отразяват не само нашето физическо и душевно състояние, те могат също да из­разят принципи, енергии и настроения. Червеното, нап­ример, символизира винаги физическата енергия, било то физически труд, чиста енергия или секс. То може да отразява също раздразнение и гняв, както може да се види от изрази като: „налита на червено“ или „този гледа на кръв“. Виолетовото символизира духовните неща, докато зеленото, цвят от средата на спектъра, представлява емоциите. Значението на цветовете, което произхожда от нашето колективно подсъзнание, нами­ра приложение не само в символиката на сънищата, но също и в нещата от живота изобщо. Зеленото напри­мер винаги се е възприемало като цвят, оказващ успо­кояващо въздействие върху чувствата дотам, че имаше време, когато то се използваше при оформлението и декорацията на всички болници и класни стаи.

Цветовете играят важна роля в сънищата. Ето един пример, който показва по любопитен начин, че посланието не винаги се предава по очевиден начин. Авторът на съня видял, че пътят пред дома му е кървавочервен и изтълкувал видението като предупреждение за физическа опасност. Когато го свързал с името на улицата, където живеел, „Redpath Road“ или „Пътят на червения поток“ той разбрал истината — така в съня било изобразено символично името на улицата. Като стигнал до това заключение и като си дал сметка, че това е игра на думи, той осъзнал накрая, че името на улицата винаги малко го е смущавало, може би понеже го е свързвал с кръвта и че мисълта за възможни зло­полуки и произшествия винаги го е притеснявала. Ко­гато, благодарение на съня си, той разкрил причината за своето безпокойство, той най-после успял да прео­долее страховете си.

Каламбури        

Смехът е най-доброто лекарство против депресията и най-добрите лекари са хо­рата с чувство за хумор, които дават предписанията си с шеги и каламбури. Не знам дали тези шеги са гриж­ливо замислени предварително или им хрумват спон­танно в момента, но едно е сигурно — духът на съни­щата обожава каламбурите и щом се наложи с лекота прибягва до тях. Няколко дни преди да изнеса лекция за сънищата, сънувах три нощи поред рок-група, чийто певец беше силно отпаднал и вял. Чисто символично, това можеше да означава липса на енергия, но като на­сочих вниманието си само върху този аспект, пропус­нах вярното значение на знака. В деня, в който трябва­ше да изнеса лекцията, се събудих на сутринта със спаднал глас, т. е. с глас rauque[1] и макар че символът на липса на енергия да подхождаше отлично на даде­ната ситуация, ако предварително бях изтълкувал пра­вилно тази игра на думи, може би щях да постъпя по-целесъобразно и да взема някакви по-ефикасни мерки срещу болките в гърлото.

Духът на сънищата обожава да си играе с думите по своеобразен свой си начин, отразявайки така нашия съзнателен живот, изпълнен с разговори, гъмжащи от анекдоти, намеци и двусмислия. Думите сами по себе си са от символично естество и човек стига до верния им прочит, само след като е осъзнал тази същина на думите. Когато съзнанието ни види думата „котка“, нашето подсъзнание извиква но някакъв начин образа на котка. Впрочем, в будно състояние ние превръщаме думите в символ)!, било то и писмени или изречени слова. В сънищата става тъкмо обратното: ние се изп­равяме пред огледална ситуация, сами срещу символа. Тогава на нас се пада да превърнем отново символа в думи.

Лингвистичните сънища

Усвоявайки матерния си език, ние насле­дяваме мъдростта на предишните поко­ления, която, като всичко в този свят, се е развивала през вековете. Всяка дума е символ, който може да бъде изговорен или написан, като и в двата случая имаме сетивни възприятия. Думите функциони­рат като превключващ механизъм на нашето съзнание и влизат във връзка с някое от петте ни сетива. По този начин думите се превръщат в зрителни, осезателни, слухови, мирисни или вкусови усещания. Обратното, ние използваме тези сетивни усещания, които сме запе­чатали в паметта си, за да описваме ситуации и съби­тия.

Когато мислим със средствата на визуалното, ние използваме изрази като: ,.гледаме нещата право в очи­те“, „гледаме някого от високо“ и т. н. Понякога из­ползваме изрази, свързани с мирис (като например: „Нищо не надушвам“), със звуци („Думите му звучат фалшиво“) или с вкуса („Това изживяване ми остави горчилка в душата“).

В ежедневния живот ние използваме най-вече зре­нието, слуха и осезанието, което в никакъв случай не означава, че вкусът и мирисът отсъстват от словесните ни изрази. Някои изрази дори съчетават различни сети­ва, като например, когато говорим за дрехи или непри­лични думи.

След като в съзнателния си живот използваме толкова образен език (като всяка дума минава ту от ед­ната, ту от другата страна на моста, който използва и духът на сънищата), лесно можем да си представим какво могат да сторят сънищата. Използвайки в съни­щата същия език, с който си служим и през деня, трябва ли да се изненадваме от факта, че приемаме всичко в съня в буквалния смисъл на думата? Впрочем, ето един сън, който показва, че правим точно това. Разказа ми го жена — домакиня, която не искала да се прими­ри с положението си, до момента, в който се сблъска­ла с въпросния сън и с обстоятелства, които единстве­но тя познавала и можела да изтълкува. В съня си тя чула как някой силно и упорито тропа по вратата. Ко­гато отишла да отвори, видяла дебела крава, която стояла там, пред входа, с ведро за мляко, което се по­люшвало, закрепено за края на опашката й. Очевидно, кравата изобразявала някого, когото нашата сънуваща героиня имала навика да кичи с този незавиден прякор. Тогава тя се сетила за съседката, която редовно идвала у тях и шумно думкала по вратата, за да поиска на заем чай, захар и разбира се, мляко. Тогава разбрала, че тъй като често в себе си е наричала тази жена дебела крава, нейният дух на сънищата сега й връща обратно тази нейна представа под формата на твърде недвус­мислен образ!

Сънища – предвестници

Повечето    сънища    не    отразяват    нито жизненоважни истини, нито смайващи пророчества, но все пак всеки носи свое­то послание и смисъл. Животът е пълен с всекидневни проблеми, така че напълно нормално е те да фигури­рат в сънищата ни. Покупките, разходките, служебните проблеми и още хиляди други рутинни и досадни дей­ности могат да ни се появят отново вече в светлината на съня, но по-голямата част от тези занимания, дейст­вително незначителни, ще бъдат забравени тутакси след сънуването. Сънищата отразяват личността и на­чина на живот на техния автор, така че ако човек води скучен живот, то той ще има отегчителни сънища, кои­то най-често ще забравя, понеже не съдържат нищо ин­тересно. И обратно, ако животът е изпълнен с амби­ции, ентусиазъм и творчество, то сънищата ще бъдат огледало на този живот, че дори и повече. Каквито и да са сънищата, те могат да носят дребни предсказа­ния и предупреждения, което показва, че контекстът на даден сън няма нищо общо с вида на съня.

Когато говорим за предзнаменования, веднага си представяме някое събитие, разтърсващо света, което е било предвидено на сън. Има хора сънували потъване­то на Титаник, избухването на Втората световна война или политически убийства, но рядко се замисляме, че повечето предвещания са съвсем банални и известяват no-скоро дребни факти, като например, че в идната сряда млекарят ще ви остави пред вратата две бутилки вместо три. Тези сънища с незначителни последици все пак са предсказателни, а и много по-чести отколкото си мислим. Често през деня чуваме дума или фраза, ко­ито ни напомнят съня от предишната нощ. Колкото и незначително да е на пръв поглед това, все пак то по­казва, че сънят е бил пророчески, макар н да го осъзна­ваме едва впоследствие.

Макар и подобни случаи да ни се струват мало­важни, все пак те могат да крият по-голямо значение, отколкото изглежда на пръв поглед.

Макар и пророческите сънища да могат да ни по­могнат по десетки различни начини, като включително могат да ни подготвят за известието за смъртта на ня­кой близък или просто на познат човек, много от тях сякаш нямат никаква точно определена цел. Може би трябва да мине много време, преди смисълът им да ни се проясни в даден момент, когато вече сме забравили напълно за въпросния сън.


ТАЙНИЯТ ЕЗИК НА СЪНИЩАТАНерис Де