Психологическите сънища

Психологическите сънища


Психологическите сънища отразяват личностните ни проблеми, както и на­шите мисли, чувства, надежди, страхове, любов и всички други сърдечни тайни, които в сънища­та могат да се извадят на показ, без страх от недискретни погледи и чужди оценки. Когато нишките на на­шето съзнание се скъсат и системата на подреждане на паметта ни се разпадне, психологическите сънища се оказват много полезни, за да подберат онова, което трябва да извадим на повърхността. Много често, най-полезните от тези сънища са и най-мъчителните, но то­ва е напълно естествено, понеже те отразяват лошите ни спомени.

Животът не е само сладост, тогава как бихме могли да искаме сънищата ни да отразяват дру­го, а не самата реалност, точно какъвто е случаят със следващия сън на жена, която се намирала в затрудне­но положение.

В съня си тя се виждала в гора, заобиколена от хора, които искат да я убият. Тя почувствала, че тряб­ва да направи нещо, за да се защити, но когато дошло време да премине към действие, се оказала неспособна да го стори. Причината за това била, че нападателите й фактически се оказали беззащитни бременни жени, чието поведение не било толкова свирепо, колкото й се било сторило в началото.

Тълкуването на съня е много просто — поради неспособността си да се справи със ситуацията, символизирана в съня й, тя искала да из­върши психологическо самоубийство. В същото време тя добре знаела, че има хора, които наистина й желаят злото, заради нещо, което е направила, или не е напра­вила, в миналото.

Сънят показва също, че отмъщение­то би било несправедливо, предвид обстоятелствата, но все пак има и лъч на надежда — нападателите, бре­менните жени, означават, че те самите и авторът на съ­ня ще се измъкнат живи от гората.

Сънят й донася кураж и яснота, за да може да се пре­бори и да излезе от зловещата гора.

Когато искаме да илюстрираме силата на психологическите сънища трудно можем да подберем един от тях, който да е по-показателен от другите, понеже всеки има своя непов­торимост.

Най-важен е сънят, който подобрява живота на човека, когато той реагира съот­ветно на посланието му.


ТАЙНИЯТ ЕЗИК НА СЪНИЩАТАНерис Де