Безсънието

Безсънието


Често   безсънието   силно   ни   тревожи   и тъй като пълното безсъние е наистина изтощително, това безпокойство само задълбочава проблемите, които са го породили по начало. Безсъни­ето на родителите, бдящи над неспокойния сън на де­цата си, е само временно и краткотрайно, но опасност­та се крие в далечен план, в случай, че този период на безсъние се запамети в спомен, който би могъл години по-късно да се възпроизведе отново. Това може да обясни факта, че безсънието е но-често срещано при хо­ра, създали семейство и деца, отколкото при другите.

Мъчителната тревога, както и прекомерната ра­дост затрудняват заспиването, защото тези две състоя­ния предизвикват състояние на свръхвъзбуда на мозъ­ка, която не можем да контролираме с волята си и не можем да преодолеем, когато дойде време за лягане. Безсънието, предизвикано от превъзбуда, е като прави­ло мимолетно като сън, но ако е причинено от сериоз­ни грижи е, уви, по-хронично и бързо може да се пре­върне в истински кошмар.

Хитринки за заспиваме

Ако сънят продължава да ви убягва и това започне да се отразява на състояни­ето ви през деня, тогава приспивателни­те средства са най-малкото зло, но те в никакъв случай няма да излекуват безсънието ви. Четенето в леглото може отлично да послужи като средство за отвличане на вниманието на мозъка от грижите и проблемите ви и насочването му в друга посока.

Затоплянето на ръце­те и краката е също доста добро средство за заспиване, както и съзнателно да си наложите да дишате дълбоко и равномерно, наподобявайки така дишането но време на спане. За да имитирате този ритъм бройте две вре­мена при вдишване и три при издишване. Този ритъм на дишане, който е естествен за човек в спящо състоя­ние, благоприятства за по-бързото заспиване.

Непрекъснатото предъвкване на грижите, което не ни извежда до никъде, в крайна сметка завърта пороч­ния кръг на безсънието. Лишени от сън, способностите ни да мислим и да съсредоточаваме вниманието си намаляват и се нарушават чувствително и бързо, така че колкото no-скоро осъзнаем, че измъченото бодърстване е загуба на време, толкова по-бързо ще заспим. За целта може да бъде от полза да се упражняваме в из­викването на мислени образи и представи за картини на въображаеми случки. Така, като се концентрираме в мислите си, ние се отдалечаваме от външния свят и се потапяме изцяло във вътрешния си свят, в света на съ­ня и на сънищата и тогава видоизменяме душевното си състояние и насоката на мисълта си и ги подготвяме за идването на съня.

Сцената, която си измисляме, може да бъде от всякакво естество, без значение, стига само да не ни напомня с нищо и да не ни връща по асоциация към онова, което ни създава грижи или особено към мъчи­телни спомени. Да си представяме, че чуваме плисъка на морските вълни и дори да се мъчим да извикаме в мисълта си образа на морето, е упражнение, което действа много успокояващо. Забавно е също да си фантазираме за райска градина по свой вкус и да я на­пълним само с тези животни, хора и растения, които бихме искали да видим и да поканим в това интимно свято място. Всяка нощ можем да раждаме във въоб­ражението си тази тайна градина и в нея да очакваме идването на безсмъртните богове Хипнос, Морфей и Хермес, които ще пристигнат скоро, за да ни отведат чрез душата в далечната Страна на Сънищата.

Главата  и сърцето    

Независимо дало го осъзнаваме или не, всички ние имаме избор между две системи за разрешаване на проблемите си, на две различни нива на разбиране на нещата. Когато сме будни, ние си служим с нашия интелект и със спо­собността си да разсъждаваме, но когато спим вземат връх интуицията и символичното ни виждане. Фигура­тивно, казано, тези две системи произхождат съответно от главата и от сърцето ни. Способността на сънищата да ни поднасят вдъхновяващи видения функционира спонтанно, така че през повечето време не осъзнаваме ролята, която тя играе в живота ни. Когато някой преживява труден момент в живота, ние съвсем чистосър­дечно му казваме, че „нощта носи съвети“ или че „ут­рото е по-мъдро от вечерта“. Повечето от нас вече са минали по този път. Често си лягаме с душа, изтерзана от опустошителни съмнения и тревоги, а на събуждане откриваме, че облакът се е разсеял и че надеждата се е възродила. Тогава сме готови да отдадем това подоб­рение на развитие на нещата от само себе си, докато в действителност то е дело на сънищата ни.

При все това именно смесването на тези два из­точника на вдъхновение — сърцето и ума, ни носи не само оригинални решения на ежедневните ни пробле­ми, но също ни дава и възможност (независимо дали сме го желали или не) да направим истински открития за самите себе си. Нека пак припомним думите на про­фесор Кекуле, който призовавал студентите си: „Госпо­да, преди всичко да се научим да сънуваме“.

Изворът            

Къде   се унасяме през една трета от нашия живот и защо отиваме там? Нацио­налистите откриха, за голямо свое разочарование, че не трябва непременно да спим, за да си отпочинем физи­чески и умствено. Вярно е, че някои биологически про­цеси като произвеждането на хормони, регенерирането на клетките и оздравяването се извършват през нощта, но вероятно те биха могли да се извършват и тогава, когато просто отмаряме и не използваме енергията си за друго. Дори и ако това е само допълнителен начин да подходим към смисъла на сънищата, ясно е, че съ­нят е основно екзистенциално състояние на човешкото съществуване, защото той носи не по-малко опит и преживявания от будното ни състояние. Един от еле­ментите, който ни позволява да стигнем до това заклю­чение, е фактът, че като новородени ние прекарваме по-голямата част от времето си в страната на сънищата. Тогава, бавно и сигурно, започваме да откриваме чрез петте си сетива все повече и повече елементи от това измерение, което наричаме реален свят. В зряла въз­раст оставаме будни две трети от времето, но по време на сън се връщаме всеки път към първичното си състояние — онова, което сме били принудени да напуснем при раждането, навлизайки в света посредством физи­ческо тяло, което търси изява и самоутвърждаване през периодите на будно състояние и което е ограниче­но във всеизвестната триизмерност . Тук става дума за гледище, напълно противоположно на това на старите рационалисти, които някога са мислели, че сънят е са­мо песъчинка, попаднала в сложния механизъм на будното състояние. Ако обърнем наопаки крайно материалистичните им схващания и ги разгледаме от об­ратната им страна, животът придобива съвсем разли­чен смисъл, при който „реалният свят“ вече не същест­вува само извън нас, а само вътре във всеки един от нас. Тогава ние можем да го възприемаме като изме­рението, което религията нарича „небе“, а Юнг опреде­ля като „колективно подсъзнание“. В съня ние се връ­щаме там и там можем да общуваме посредством на­шите сънища с останалата част от мирозданието. На­шата енергия и нашето вдъхновение произхождат именно от този Извор — по никой начин не бихме могли да ги почерпим единствено от интелекта си — и отгоре на всичко, от него получаваме и насърчение за бъдеще, изпълнено с надежди.


ТАЙНИЯТ ЕЗИК НА СЪНИЩАТАНерис Де