Какво   представлява сънят

Какво представлява сънят


Многобройните опити да се разбере естеството на съня и на мозъчната дейност                завършват  с  оприличаването  им  с  различни уреди като радио, телефон, теле­визор и накрая, в днешно време, с компютър. Някои съвременни изследователи твърдят, че ние „сме на ли­ния“ през 2/3 от нашето време. Така че докато спим на­шият мозък не се намира в покой, а no-скоро, подобно на основната контролна единица в мощна система, той се заема да подбира и да слага ред в събитията от де­ня. За тези теоретици сънищата са останки от сортира­нето, извършвано от нашия мозък. Дори и да допус­нем, че тази теория е правилна, очевидно тя отчита само част от понятието сън и е необходимо много повече от аналогии с изобретения, изфабрикувани от човека, за да обхванем истината в цялостта й. При все това, действително понякога се събуждаме на сутринта и от­криваме, че през нощта проблемите ни са избледнели или дори че са намерили своето решение, а понякога и че сме били осенени от оригинални идеи и решения. Възможно е тези резултати да се дължат на положени­те умствени усилия, напомнящи класирането на данни от компютър. Все пак спомените от миналото не са за­личени, за разлика от онова, което става, когато ком­пютърът редовно „чисти“ паметта си, за да отвори място за новите данни. Без никакво съмнение, сънят е мощен регенератор на енергия, макар и да действа по различен начин от онова, което някога се е смятало. Енергията, която натрупваме но време на сън, е раз­лична по характер от тази, която складираме благода­рение на поетата храна или на физическа отмора и притежава способността да ни лекува и възстановява както физически, така и умствено.

Физически    изменения по време на  съня

Несъмнено докато спим в нас настъпват множество    процеси,    както    физически, така   и   психически.   Тези   изменения   са причина за част от сънищата  и кошмарите ни. Нека разгледаме класическия пример на усещането, че падаме, подхлъзвайки се на ръба на тротоара или че пропускаме стъпало, чувство, което ни кара да се събудим, подскачайки. Този сън, който се явява в първите фази на спането, се дължи на рефлекс, предизвикваш рязко свиване на мускулите, на­речено „миоклонично сътресение“. Усещането за про­падане, което в никакъв случай не трябва да се бърка с усещането за летене или безтегловност, също се явява във фазата на лекия сън. То се дължи на умствените процеси по време на прехода между съня и будното състояние, в който се намираме в този момент.

Усещането, че виждаме да блясва светкавица, че чуваме някаква експлозия или че изпитваме чувството, че главата ни ще се пръсне, всички те. доста често сре­щани, също се дължат на физически причини. В дейст­вителност, изглежда известно количество статична енергия се натрупва в най-големите ни мускули, най-вече тези на крайниците. Понякога тази електрическа енергия се освобождава вътре в тялото ни, предизвик­вайки нещо като електрически шок, който ни разтърс­ва, пронизвайки ни от тялото към тилната област на мозъка. Колкото и изненадващо да е това неочаквано освобождаване на енергия, вече е установено, че то мо­же да има неоспорими лечебни свойства.

Парализата       

Понякога, докато спим, изпитваме крайно неприятното усещане, че се парализи­раме, чувство, което изобщо не е сън или плод на чис­то въображение. Напротив, то е съвсем реално. В дейс­твителност, докато спим. рефлексите на крайниците ни напълно изчезват и ние ставаме буквално неспособни да направим каквото и да било движение. Когато този фактор се прибави към даден сън, обикновено се полу­чава история, в която се виждаме преследвани, но сме неспособни да помръднем! При съня във фаза REM, непосредствено предшестващ пробуждането, понякога тази парализа все още леко се усеща при събуждане, но щом отворим очи тя изчезва. Очевидно мускулни сви­вания, независещи от волята ни, като сърдечният пулс и дишането не са засегнати от тази парализа.

Ако се заслушате в ритъма на дишане на заспало дете, ще забележите, че от време на време то спира да диша за няколко секунди, което би могло да се стори цяла вечност на разтревожената майка. Това временно прекъсване на дишането, което се нарича апнея, е често срещано явление при новородените и бебетата — при някои възрастни то се запазва до дълбока старост. Преждевременно родените са особено податливи на то­ва явление — често, веднага след тяхното раждане, в ковьоза се инсталира електрическа система за контрол, която пуска в действие звуков сигнал веднага щом ди­шането спре. Тогава, за да се възстанови отново проце­сът на дишане, е достатъчно само да тупнете леко бебе­то с ръка! Натрупването на въглероден диоксид в кръв­та, причинено от спирането на дишането, обикновено е достатъчно, за да задвижи отново автоматическия ме­ханизъм на дишането, но при недоносените деца коор­динацията между двете системи — инстинктивно и кон­тролирано дишане, не е още напълно развита. Обикно­вено недоносените деца превъзмогват този недостатък за няколко седмици.

Вътрешни и външни смущения

Често в сънищата ни се задействат вън­шни и вътрешни стимули, недостатъчни да ни събудят. В състояние на сън, на­шият мозък Проявява невероятна наход­чивост, за да долови всички външни шумове и вътреш­ни физически нарушения в тялото ни и да ги вплете в историята на съня. Затова, когато на събуждане се опи­таме да тълкуваме сънищата си, е необходимо стара­телно да разграничим отделните елементи. Така, усе­щането за парализа, за което току-що говорихме, макар и чисто физическо явление по своята същност, но­си все пак ясно определен смисъл. Всяка нощ, ние нав­лизаме няколко пъти в спане във фаза REM и всеки път изпитваме усещането за временна парализа. При все това този сън се появява само епизодично и то за да ни предупреди, по символичен начин, че сме неспо­собни да избегнем фатална опасност в будния ни жи­вот.

Колкото и невероятно да изглежда това, ние неп­рекъснато откриваме този процес, в който различни външни елементи се интегрират в сънищата ни под формата на символи, макар и обикновено да не можем да проумеем техния произход. Причината се състои в това, че източникът, породил външния фактор или сти­мул няма никакъв интерес да подпомогне изясняването на съня и това е красноречиво илюстрирано от следния пример. Една жена сънувала, че сестра й звъни настоя­телно на вратата. Накрая тя се събудила и открила, че в действителност е чувала не звънеца на вратата, а звъ­на на телефона. Макар че тя се събужда от истинско звънене, от значение е символът, който то съдържа в себе си, понеже жената била забравила, че същия ден сестра й трябвало да я посети. Така сънят й си служи с външен елемент, за да й предаде своето послание и да й помогне да избегне забравената й сестра да „faire sonner les cloches“[1].

Що се отнася до вътрешните фактори и подбуди, достатъчно е да си припомним предупрежденията на нашите баби, които ни съветват да не ядем сирене къс­но вечер, защото това предизвикало кошмари. Дейст­вително похапването късно вечерта, независимо дали е сирене или не, може да предизвика у някои хора извес­тни стомашни разстройства. Така почувстваното нераз­положение служи като предупреждение за сънуващия, да не прави повече това, в противен случай, кошмарите предизвикани от стомашното претоварване ще го из­мъчват отново.

Острата болка ни буди, за да се погрижим да я успокоим, докато ако е постоянна и тъпа тя може да породи сън, в който ще ни се предложи лек за изцеле­нието й.

Лъжливото  пробуждане

Една от причините, които ни карат да се сепнем посред нощ и да видим по среда­та на стаята странни явления (като нап­ример зелени чудовища или покойни наши близки) е това, че всъщност ние сънувам, че сме се събудили. Усещането е толкова правдоподобно, че много често сме неспособни да убедим сами себе си, че това е сън, а не действителност. Разбира се, веднага възниква въпро­сът кое всъщност е реално и кое въображаемо , и този въпрос, достатъчно сложен и труден дори тогава, кога­то разполагаме с целия си капацитет и всичките си въз­можности, е още по-неразрешим посред нощ, когато сме потънали в царството на сънищата си.


ТАЙНИЯТ ЕЗИК НА СЪНИЩАТАНерис Де