Възможности за лични връзки

Възможности за лични връзки


„Най-лошата самота е тази да си лишен от искрено приятелство.“

Сър Франсис Бейкън

Някои хора предпочитат да са напълно моногамни, изби­райки един романтичен партньор, докато смъртта ги раздели.

Други предпочитат серийна моногамия, като имат няколко партньори един след друг или избират по­лигамии връзки с няколко партньора едновременно.

Едни избират въздържанието и канализират романтичната си енергия на друго място.

Други са хетеросексуални, хомосексуални или бисексуални.

Тук няма правилен или грешен отговор. Имаш право да насочиш посоката на връзките си както намериш за добре, при условие, че партньорът ти желае да сподели преживяванията с теб.

Някои от идеите в тази глава са встрани от основни­те обществени норми и може да се натъкнеш на елемен­ти, с които не си съгласен. Това е съвсем нормално. Ос­вен това нямам намерение да те убеждавам да променяш ценностите си, за да съвпадат с моите. Обаче ми се ис­ка да те предизвикам да изпиташ собствените си разби­рания за връзките и да направиш съзнателен избор, дори предпочитанията ти да са коренно различни от моите.

Животът ни е пълен с множество основни връзки: чле­нове на семейството, приятели, познати, колеги, интим­ни партньори, конкуренти и непознати. Независимо от ситуацията, в която се намираш, принципите на искре­ност, любов и сила ще ти помогнат да подобриш всички­те си връзки.

Връзки и искреност

Да започнем с основна оценка на сегашната ситуация. Какво ти казват усещанията? Каква е истината?

Какво мислиш за сегашната си връзка? Щастлив ли си, или си недоволен? Чувстваш ли се привлечен към хората около теб, или си откъснат и самотен? Връзките ти на искреност ли са базирани, или са замърсени от не­истини? Хората в живота ти познават ли те истински, или им разкриваш само сянка от това, което наистина си? Връзките ти дават ли, или ти отнемат сила? Имаш ли това, което искаш, или нещо все пак липсва?

Бъди честен при оценяване на ролята си. Какво даваш на най-близките си хора? Какво може да предложиш на партньора си? Другите печелят ли нещо от това, че си в живота им, или се възползваш от тях, без да им дадеш нещо в замяна?

Погледни отвъд външната форма на взаимоотноше­нията си и открий истината за тях. Например един брак може да се счита за законно партньорство или да предс­тавлява дълбока човешка връзка между двама души. Как­во виждаш зад фасадата? Каква е истинската природа на връзките ти?

Наблюдавай в широчина и дълбочина сегашните си връзки. В живота ти идват ли постоянно нови хора?

Колко души могат да кажат, че те познават, ако ги по­питаме?

Колко дълбоки са връзките ти?

Кои хора биха те сметнали за близък приятел или интимен партньор?

Би ли искал да имаш повече връзки в живота си? Би ли ис­кал да задълбочиш вече съществуваща връзка?

Докато оценяваш сегашната ситуация, имай предвид, че връзките ти съществуват само в главата ти. Твоите разбирания ги определят. За да оцениш правилно сегаш­ния си статус, трябва да погледнеш в себе си. Приеми мислите си и не се изненадвай, ако чувствата ти към ня­кои връзки са противоречиви или неясни.

Сега обърни внимание на очакванията си. В каква посо­ка мислиш, че отиват връзките ти, честно? Кои връзки се задълбочават и кои се отдалечават? Накъде те носи инерцията? Какво ти казва сегашната ситуация за бъде­щето?

Очевидно има твърде много несигурност в човешките взаимоотношения, но това, което трябва да направиш, са разумни предположения.

Честните ти очаквания, дори да се окажат неправил­ни, все пак съдържат големи истини, защото разкриват онова, в което вярваш. Твоите вярвания ще се отразят на действията ти, предизвиквайки бъдещи промени във връзките ти. Затова е важно да осъзнаеш собствените си искрени очаквания, тъй като ще придобиеш силата съзнателно да промениш онова, което не работи.

Обърни специално внимание на чувствата си, тъй ка­то те имат собствена интелигентност. Положителни­те емоции представляват позитивни очаквания, а отри­цателните разкриват отрицателни очаквания. Поняко­га може да почувстваш, че една връзка не върви, дори на повърхността всичко да е страхотно. След това може да поговориш с партньора си и да откриеш, че имате пренебрегнати важни проблеми, върху които трябва да работите заедно.

Лъжата очевидно е разрушителна също като липса­та на внимание. Ако не внасяш свежа искреност във връз­ката си, по принцип се създава раздалеченост. Истина­та не е липса на лъжа; истината е важна за самото раз­витие на връзката.

Приеми истините за връзките си, дори да се чувст­ваш като в капан. Ако се усещаш депресиран и самотен, приеми тези чувства. Ако смяташ, че бракът ти е на път да се разпадне, приеми тези искрени предположе­ния. Ако се чувстваш без посока и безсилен – приеми го.

Никога не си затваряй очите за истината. Ако искаш да израснеш отвъд сегашните си ограничения, трябва да се научиш да не се съпротивляваш на фактите.

Връзки и любов

Градиш и разширяваш връзките си, като решаваш да се свържеш с други хора и като им позволиш да се свържат с теб. Най-простият начин е директното общуване. Колкото повече комуникираш с други човешки същества, толкова повече се свързваш. Тези връзки ти помагат да се радваш на емоционалната страна на любовта, дока­то изграждаш чувства на близост и загриженост.

Общуването е само началото, тъй като човешките отношения имат потенциал да се изместват от свър­зване към комуникация. Дори при междучовешкото общу­ване съществува риск да се изпадане в рутина и задъне­на улица. Разговори, на които липсва искреност, любов или сила, в крайна сметка омръзват, но когато и трите елемента присъстват, блокировките към по-дълбоките нива на свързване и близост отпадат.

Ако разгледаш обичайния си стил на общуване, веро­ятно ще откриеш, че е небалансиран. Най-вероятно пол­зваш един или два от каналите, но не и трите наведнъж. Аз например имам навика да се осланям твърде много на искреността и силата. Обичам да изследвам нови исти­ни и особено много харесвам да предизвиквам хората към действия.

Слабостта в общуването ми е, че ми липсва съприча­стност и състрадание. Ерин, от друга страна, е много добра при комуникиране с искреност и любов, но изпит­ва затруднения да мотивира хората към действия, за­щото понякога пренебрегва канала на силата.

Помисли за някои от хората в живота си и се опитай да откриеш техните доминиращи канали на общуване. Кои хора предпочитат истината по отношение на фак­тите и обмяната на информация? Кои се осланят на лю­бовта, говорейки за всичко, само и само да се свържат? Кои общуват чрез сила, опитвайки се да накарат хора­та да предприемат действия и да правят промени? Ще забележиш някои черти от искреността, любовта и си­лата във всички общувания, но повечето хора са склонни да използват предимно един или два канала.

Каква смесица от искреност, любов и сила ползваш, за да се свържеш с другите хора? Трябва да разбереш, че най-слабият ти канал е източник на много проблеми в об­щуването. Би могъл да постигнеш значително израст­ване във връзките си, като се научиш да използваш най-слабия си канал при общуване, но като добавка към сил­ните канали.

За да се свържем, ни трябва основно ниво на съвмес­тимост. Трябва да има поне някакво припокриване на стиловете на общуване, с които да се изгради свързва­нето. Ако няма достатъчно припокриване, няма как да започне дори една проста комуникация. За да растем обаче, ни е нужно и малко различие в стратегиите. В противен случай бързо се стига границата на способно­стта ни да комуникираме.

Приликите ни помагат да се свържем, но разликите ни помагат да се развиваме.

Ако сега си във връзка, можеш ли да откриеш основно­то ниво на съвместимост?

Свързваш ли се на ниво иск­реност, споделяне на информация и учене един от друг?

Свързваш ли се на ниво любов, изразявайки привързаност и наслаждавайки се на компанията си? Или се свързваш на ниво сила, окуражавайки и подкрепяйки се, за да пос­тигнеш мечтите си? Въпреки че и трите могат да съ­ществуват до известна степен, коя стратегия е доми­нираща?

Връзки и сила

Най-добрата връзка служи да увеличи силата ти, а не да я отнеме. Целта на започването на връзка е да се увели­чи нивото на синхрон с искреността, любовта и силата, за да изпиташ по-голяма цялостност. Ако връзката те изтръгва от синхронизацията, няма смисъл да я поддър­жаш. Колкото по-дълго се придържаш към обезсилваща връзка, толкова по-слаб ставаш. Най-добрите ти връзки ще ти помогнат да посрещнеш нуждите си, да изпълниш желанията си, да добиеш яснота и да се чувстваш по-свързан. Те ще добавят стойност към живота ти по на­чини, които ще са важни за теб.

Ако се поддадеш на връзка, която те отслабва или те кара да се чувстваш като в примка, губиш сила. Тряб­ва да разбереш, че може да избереш да напуснеш по вся­ко време. Възможно е да има отрицателни последствия, ако го направиш така, че да загубиш приход. Но подобни проблеми са временни.

Когато скъсаш с обезсилваща връзка, можеш да очак­ваш да възстановиш силата си достатъчно бързо. За съжаление, самата същност на връзките със злоупотре­бяващ партньор например е, че те разлюляват до така­ва степен, че е трудно дори да си представиш, че мо­жеш да си силен отново. Ако изпаднеш в ситуация, коя­то те обезсилва и не избереш да си тръгнеш, тогава из­бираш да останеш, което означава, че сам злоупотребя­ваш със себе си.

Една съзнателна връзка изисква усилие и отдаденост от двете страни. Само единия не може да носи сам цяла­та връзка. Ако прекарваш повече време да се съпротив­ляваш, вместо да споделяш любов, по-добре напусни. Постави се в позицията да се наслаждаваш на нещо от­благодаряващо се и не се примирявай с по-малко, откол­кото заслужаваш. Да си дадеш сила, не е егоистично. Ко­гато имаш модел за получаване на сила от връзката си, израстваш no-силен и силата ти се прехвърля и към хо­рата около теб.

Какво да правиш, когато най-обезсилващите те връз­ки са в собственото ти семейство? Няма чест в това да останеш верен на някого, който ти отнема силата. Ко­гато се отслабваш по този начин, отслабваш и хората около теб, като ги повличаш след себе си. Не карай себе си и другите да страдат поради криворазбрано чувство за вярност.

Ако си много верен човек, отдай привързаността си на тези, които всъщност я заслужават, не я давай сляпо на тези, който твърдят, че им принадлежи по рождение.

Какво всъщност искаш от връзката си? Какви харак­теристики намираш за най-привлекателни у другите? Въпреки че винаги си свободен да се свържеш с всекиго и по всяко време, важно е да си поставиш стандарти за по-дълбоко ниво на свързване. Позволи си да създаваш приятелства и дори интимни партньорства с хора, кои­то ти дават сила и увеличават нивото ти на синхрон с искреността, любовта и силата, филтрирай тези, кои­то ще те дърпат встрани от пътя.

Казват, че можеш да предскажеш бъдещето си като гледаш хората, с които прекарваш повечето от време­то. Това не е далече от истината. Твоите връзки имат огромно влияние върху развитието ти. Ако откриеш, че ползваш цялата си сила и самодисциплина, за да устоиш на отрицателното въздействие на приятелите си, во­диш обречена битка. Използвай силата си, за да напус­неш такава връзка и се заобиколи с хора, които по есте­ствен начин те зареждат със сила.

По правило, ако се намираш в обстановка, която ти отнема силата, не се бори. Просто стани и напусни. Ако все още искаш да обърнеш внимание на проблема, ще бъ­деш в по-силна позиция, като го наблюдаваш отвън.

Силата е посока, а не позиция.

Най-доброто нещо, което може да направиш, за да да­деш сила на другите, е като дадеш сила на себе си. Ще направиш много повече добро за другите, като си силен. Слабият няма как да помогне на никого. За да е силно ця­лото тяло, индивидуалните клетки трябва да се погри­жат добре за себе си.

Внимавай да не се откажеш от силата във връзките си. За да постигнеш високо ниво на вътрешна зависи­мост, трябва да поддържаш разумно ниво на независи­мост. Ако изпаднеш в ситуация да не можеш да вземеш решение като индивид, и трябва да се обърнеш към ня­кой друг за важните избори, отказваш се от силата си и свиваш отговорността си да изживееш собствения си живот.

Ако искаш да привлечеш ценни партньори, най-добро­то, което може да направиш, е да подобриш собствена­та си синхронизация с искреността, любовта и силата.

Въпреки нашите разлики ние се привличаме от еднак­вите основни качества. Всички искаме връзки, базирани на искреност, любов и сила. Колкото повече развивате тези принципи у себе си, толкова по-привлекателни ще сте за всички.


“ Личностно усъвършенстване за интелигентни хора“ Стив Павлина