Приемане/одобряване

Приемане/одобряване


Щом веднъж определиш с приемлива точност кое е вяр­но за теб, следващата задача е изцяло и напълно да при­емеш истината. Това включва и приемане на дългосроч­ните последствия от предвижданията ти.

Огледай физическото си тяло. Здраво, стегнато и силно ли е? Или е болно, провиснало и слабо? Какво пред­виждаш, че ще се случи, ако запазиш сегашните си нави­ци за поддържане на здравето? Приемаш ли истината за това къде най-вероятно ще се озовеш накрая? Скло­нен ли си да живееш с тези последствия?

Ами финансовото положение? Създаваш ли ценни про­дукти, така че никога да не познаеш недоимъка? Или си се запътил към приюта за бедни? Ако трябва да си наис­тина откровен, какво очакваш да се случи, ако продъл­жиш с досегашните си финансови модели? Приемаш ли цялата истина за своето положение?

Разбира се, опитът да предвидиш накъде поема жи­вотът ти, е свързан с огромна доза несигурност, но все пак може да се стремиш към най-разумното очакване въз основа на наличните доказателства. Ако гледаш не­чий друг живот, който има същите характеристики ка­то твоя, и трябва да се обзаложиш за изхода, на какво ще заложиш? Представи си, че си Шерлок Холмс, който разглежда фактите и се опитва да предвиди крайния резултат. Ако трябва да си честен, какво очакваш да се случи?

Едно от най-важните умения, които може да се разви­ят в областта на личностното израстване, е способно­стта да признаваш пред себе си цялата истина, дори ако онова, което виждаш, не ти харесва и дори ако се чувстваш безсилен да го промениш. Когато се изправиш пред неприятни истини, често се сблъскваш със силно вътрешно съпротивление. Тази съпротива те подтиква да не гледаш истината в очите и непрестанно да се хвърляш в цикли на разсейване, бягство от реалността, отричане и отлагане. Само като погледнеш в упор тези истини, може да намериш силата да се справиш съзна­телно с тях. Ето едно просто правило: от каквото и да те е страх, рано или късно ще трябва да се изправиш ли­це в лице с него.

Когато се изправиш пред част от действителност­та, която не ти харесва, когато чувстваш, че си безси­лен да я промениш, първата крачка е да приемеш исти­ната за положението. Кажи си: тази ситуация е нежела­на за мен, но нямам сила да я променя в този момент.

Признай честно пред себе си, че макар да носиш пъл­ната отговорност за всяка част от живота си, на този етап може и да не си способен да промениш нещата, ко­ито не са в твой интерес. Приеми, че засега нещата на­истина стоят така, но не отричай истинността на по­ложението.

Никога не се правете, че ви харесва работа, която всъщност мразите. Никога не се преструвайте, че сте щастливи във връзка, която не ви удовлетворява. Нико­га не се заблуждавайте, че финансовото ви положение е добро, когато всъщност не е. Ако искате положението да се подобри, първо трябва да сте откровени със себе си и да си признаете цялата истина.

Когато изцяло приемете реалността, ще започнете да вземате по-правилни решения, защото ще се основа­ват на истината, а не на измислица. Ако признаете, че тялото ви е в ужасна форма, няма да се преструвате, че сте в добро здраве. Няма да се оставяте на заблуждени­ето, че лошите хранителни навици и липсата на движе­ние са приемливи. Ще започнете да виждате, че ако ис­кате положението да се промени, трябва да започнете да вземате други решения, че нищо няма да стане от са­мо себе си. Когато напълно приемете реалността, най-сетне можете да започнете да сътворявате онова, кое­то искате.


Личностно усъвършенстване за интелигентни хора – Стив Павлина