Ляво и дясно полукълбо

Ляво и дясно полукълбо


Уменията, достъпни за всички нас, независимо дали са свързани повече с лявото или с дясното полукълбо, са следните:
1 • Език
• Думи
• Символи
2 • Числа
3 • Логика
• Последователности
• Списъци
• Линейност
• Анализ
• Време
• Асоциации
4 • Ритъм
5 • Цветове
6 • Изображения
• Фантазия
• Визуализация

7 • Ориентация В пространството
• Обемност
• Гещалт (цялостна картина)


Лъчистото мислене и мисловните карти съчетават всичко това.


Психологични основи на ученето и паметта

Изследванията показват, че в процеса на учене човешкият мозък запомня на първо място следното:
Неща от началото на учебния период („ефект на началните знания“);
• Неща от края на учебния период („ефект на последните знания“);
• Неща, асоциирани с вече запомнени понятия и зависимости или свързани по друг начин с темата на учене;
• Неща, на които се набляга като особено важни или уникални;
• Неща, които особено силно повлияват някое от сетивата;
• Неща, които са от особен интерес за учещия.


Този списък дава изключително важна информация за начина, по който функционира мозъкът.

Всъщност именно тази информация (а не теорията за лявото и дясното полукълбо, както смятат мнозина) сложи началото на метода на мисловното картиране.


Твоят ум може всичко – Тони Бюзан