Послания,   адресирани  до нас от  самите нас

Послания, адресирани до нас от самите нас


Очевидно, сънищата са послания, но както сочат историята, литературата, религията и науката, никой не е абсолютно сигурен в техния произход.

Наистина сънищата са пос­лания, но те произхождат от самите нас.

И така, първото определение е, че сънищата са послания, които ние от­правяме към самите себе си. Ясно е, от психологическа гледна точка, че всичко е позволено, когато послания­та, разкриващи нашите собствени истини, са ни подне­сени насън, понеже тогава бариерата, отделяща съзна­телното от несъзнателното е вдигната. Това обяснява защо нашите желания, нашите страхове и нашите спо­мени, дълго време потискани, изплуват на повърхност­та така лесно.

Духът на   сънищата

За осъществяване на връзката между съзнанието и подсъзнанието ни е необходим и друг елемент, който да спомага за пре­насянето на мислите и сънищата. В търсене на втора дефиниция, нарекох този елемент Дух на сънищата. В известен смисъл става дума за самия сън, но каквото и да е естеството на тази връзка, тя е налице както по времето, когато сме будни, така и когато спим. Ако се замислите над това, сами ще видите, че когато предьвкваме отново и отново спомените си или когато се опитваме да предвидим бъдещето, се осъществява едно кръгово движение в двете посоки, в което непрекъснато преминаваме от съзнателното към несъзнателното.

При все това не бива да бъркаме будните фанта­зии и мечтания, виденията, психологичните явления и живото въображение със сънищата, макар че всички те имат известни общи характеристики.

Различните   видове сънища

Следващият етап в разбирането на сънищата се състои в това да се опитаме да идентифицираме различните видове съ­нища, което не е толкова лесно, колкото изглежда.

Съ­ществуват множество различни типове сънища, като се започне от сънища, изпълнени със страхове, сънищата на осъществяването на желания, тъжните сънища или сексуалните сънища и се стигне до още хиляди други. Действително, можем да лепнем какви ли не определе­ния на думата „сън“ и така да получим нова категория.

Буквалните   сънища

Буквалните сънища  отразяват света от практична гледна точка, чисто интелектуална и лишена от емоции. Те ни рису­ват дословни картини, в които можем да различим проблеми и техните разрешения, и да ги подбираме според строго определена логика с главата си, а не със сърцето си. Не е никак чудно, че голям процент от съ­нищата са буквални, взимайки под внимание факта, че децата се учат още от най-ранна възраст да разсъжда­ват ясно и трезво, без да залитат в отвлечени и абсурд­ни идеи. При такава обусловеност, дори духът на съни­щата се предава и ни поднася даровете си по буквален начин.

Има хора, които не признават съществуването на буквални сънища и които се мъчат да открият симво­личен смисъл там, където всъщност няма такъв. С то­ва, те усложняват излишно всеки обикновен сън и не долавят същинския му смисъл, да не говорим изобщо за посланието му. Не трябва да забравяме, че буквал­ните сънища не съдържат никакъв символ, а само зна­ци, които трябва да се приемат като това, което изоб­разяват.

Буквалните сънища ни препращат в света, който ни заобикаля и възпроизвеждат вярно сцени и хора такива, каквито те са в действител­ност. Те могат да извикат в нас спомени, да ни пока­жат ситуации в настоящето или да ни разкрият бъдещи събития, но със сигурност не се оставят никога в ръцете на сантименталността. Реалистичните спомени на сцени от нашето детство са само носталгично възпоменание на миналото, но за да се появят в даден сън, те очевид­но имат някакво основание.

Много рядко сънищата се връщат към събития от миналото без да има сериозна причина за това.

Съжи­вяването на болезнени спомени дава възможност на съ­нуващия да преосмисли събитията отново в светлината на настоящия момент, с надеждата да ги приеме или да се изправи лице в лице с тях. Ако те са страшни или просто тъжни, тези сънища могат да ни внушат мисли, облекчаващи болката или тревогата.

Има и щастливи спомени, които се връщат, за да ни покажат, че смехът е най-доброто лекарство и че животът има и забавна страна. Понякога се случва да съживяваме отново ми­гове на страсти и това е с единствената цел да се под­силят или да се събудят в нас нежни чувства. Болката и възторгът на любовните сънища са временно облекче­ние за този или тази, които не могат да бъдат заедно с любимото същество и ако те са подвластни единствено на сърцето — е, тогава толкова по-добре!

Буквалните сънища ни карат да видим отново отминали събития по начин, до известна степен подобен на телевизионно предаване с кадри — повторения на най-важните моменти от дадено състезание. Наблюда­вайки тези моменти отново, забелязваме детайли, кои­то първия път сме пропуснали. Тъкмо това става и при сънищата от този вид.

Предупреждения и пророчества

Нашето подсъзна­ние регистрира повече информация от съзнанието ни и че то си служи със съвсем буквални проекции, за да ни говори насън.


ТАЙНИЯТ ЕЗИК НА СЪНИЩАТАНерис Де