Традиционни терапевтични механизми

Традиционни терапевтични механизми


В по-дълбоките холотропни състояния човек обикновено се на­тъква на много механизми на терапевтична промяна, кои­то са изцяло нови и още не са били открити и признати от традиционната психиатрия.

НСС със сигурност променят драматично взаимоотно­шението между съзнателната и несъзнаваната динамика на психиката.

Те имат тенденцията да намаляват защити­те и психологическите съпротиви. При тези обстоятелства човек в повечето случаи наблюдава не само подобрено въз­произвеждане на потиснати спомени, но и сложно повтор­но преживяване на емоционално значими събития от ми­налото, появяващи се в пълна възрастова регресия. Несъз­наваният материал освен това може да се появява под фор­мата на различни символни преживявания, които имат сходна структура със сънищата и могат да се „дешифри­рат” чрез техниките на Фройдовата интерпретация на съ­нищата. Появата на това иначе недостъпно съдържание от индивидуалното несъзнавано често се свързва с богати емо­ционални и интелектуални прозрения за природата на пси­хопатологичните симптоми и изкривявания на междулич­ностните отношения на пациента.

Терапевтичният потенциал на повторното преживява­не на емоционално релевантните епизоди от детството включва няколко важни елемента.

Психопатологията, изг­лежда, извлича динамичната си сила от дълбоките резерво­ари на натрупана емоционална и физическа енергия.

Традиционно такова освобождаване е извес­тно като отреагиране, ако е свързано с конкретно биогра­фично съдържание.

Разтоварването на по-генерализирано емоционално и физическо напрежение обикновено се нари­ча катарзис.

Отреагирането и катарзисът заслужават кратко обсъж­дане в този контекст, защото тяхната роля в психотерапия­та трябва да се преоцени из основи, имайки предвид наб­люденията както от психеделичната, така и от холотропна­та терапия.

Механизмът на отреагирането е описан от Фройд и Бро­йер и играе изключително важна роля в ранните разсъжде­ния на Фройд за произхода и терапията на психоневрозата и особено на хистерията. В първоначалния му модел бъде­щият невротик е преживял в детството травмиращи ситуа­ции при обстоятелства, които не са позволявали периферно освобождаване на емоционалната енергия, генерирана от травмата Това е довело до складиране на натрупани емо­ции или „ефект на задръстване”.

Следователно целта на терапията е да се изведе изтласканият спомен в съзнанието в безопасна ситуация, подпомагайки закъснялото освобожда­ване на афекта.

По-късно Фройд изоставя тази концепция в полза на други механизми и особено на анализата на преноса. Под негово влияние традиционната психотерапия не разглежда отреагирането като механизъм, който е способен да води до постоянни терапевтични промени. Същевременно обаче съществува общо съгласие, че техниките на отреагирането са предпочитаният метод при справянето с емоционални трудности, дължащи се на една-единствена масивна психо­травма, например военните неврози или други типове емо­ционални травматични разстройства.

За да е напълно ефективно отреагирането, терапевтът трябва да насърчава пълното му развитие. Това често води далеч отвъд биографичните травми с психологическа при­рода до спомени за животозастрашаващи физически съби­тия (детски пневмонии, дифтерия, операции, наранявания или полуудавяне). различни аспекти на биологичното раж­дане и дори до преживявания от минали животи и други явления от трансперсоналната област.

Отреагирането може да приема много драматични фор­ми и да води до временна загуба на контрол, силно повръ­щане, многократно задавяне, моментна загуба на съзнание (припадък) и други впечатляващи прояви.

Макар да има съществена роля в холотропната тера­пия, отреагирането е само един от многото ефективни ме­ханизми, които допринасят за терапевтичните промени До­ри на равнището на биографичните травми съществуват важни допълнителни фактори.

Лице, което преживява пъл­на регресия до времето в детството, когато е била нанесена определена травма, буквално отново става бебе или дете. Това включва съответния телесен образ, примитивните емо­ции и наивното възприятие и разбиране на света. В същото време той има достъп до зрелия концептуален свят на въз­растния. Тази ситуация създава възможност да се интегри­рат травмиращите събития чрез освобождаването на тех­ния енергиен заряд, те да се осъзнаят напълно и да се оце­нят от гледната точка на възрастния.

Интересен въпрос по отношение на повторното прежи­вяване на детските травми е защо повторното преживява­не на болезнена ситуация от миналото би трябвало да е те­рапевтично или дори защо да не е по-скоро травматично, отколкото изцеляващо?

Много вероятно е в ситуациите от този вид оригинал­ното травмиращо събитие да не е било напълно преживяно по времето, когато се е случило. Масивният психичен шок може да води някои хора до загуба на съзнание и припадък. Възможно е да се мисли, че някои по-малко драматични обстоятелства биха могли да водят до ситуация, в която чо­векът „изключва” преживяването частично, а не цялостно. В резултат то не може да се „смели”психологически и да се интегрира, така че остава в психиката като дисоцииран чужд елемент. Когато след години се появи от несъзнаваното по време на психеделична или холотропна терапия, това не е повторно преживяване на станалото, а е по-скоро първото пълно преживяване на събитието, което създава възмож­ност то да се завърши и да се интегрира.


Приключението да откриеш себе се – Станислав Гроф