Недоволството

Недоволството


Човек трябва да знае, че недоволството не е негово. То не е присъщо на човешкото естество. Човек приема недоволството от низшите същества и го носи в себе си, отхранва го като свое.


Съвременните хора се поддават на недоволството, поради което страдат, усложняват живота си.

Опишете сега признаците на недоволството.

Какъв е цветът му? Ще кажете, че недоволството няма цвят. За онзи, който вижда нещата, недоволството има специфичен цвят, както съмнението, злобата, омразата имат свои специфични цветове.


Съвременните хора имат всичко на разположение и въпреки това са недоволни от живота си. Те се намират пред богатата трапеза на Природата и постоянно негодуват.


Недоволството показва, че в сърцето на човека се крие нещо нечисто и користолюбиво.


Всички хора са недоволни от нещо. Коя е причината, задето хората са недоволни от живота си?

Докато вървят в правия път, всички са доволни от живота си. Щом се отклонят от правата посока на движение, те стават недоволни.
Кое препятства на човека да живее добре? – Недоволството.
Помнете следното нещо: Докато човек живее във физическия свят, той всякога трябва да бъде недоволен.
Аз не подразбирам недоволството на съвременните хора.

От какво са недоволни хората днес?

Някой казва:
Аз съм недоволен, че нямам къща.

– В това седи твоето зло.

– Аз съм недоволен, че нямам пари, че не съм богат човек.

– В това седи твоето зло.

– Аз съм недоволен, че не съм свършил университет.

– В това седи твоето зло.

Тия и ред други недоволства създават нещастието на съвременните хора. Истинското недоволство се заключава във факта, че човек има желание да използва всички условия, дадени за неговото развитие, а по някакви причини, вън или вътре в него, не може да ги използва.
Недоволството показва, че има някакво неразбиране на нещата. Колкото по-голямо е недоволството, толкова е по-голямо и неразбирането.


Недоволството е слабо налягане; мъчението е малко по-силно налягане; скръбта е по-голямо налягане от
мъчението, а страданието е най-голямо налягане. Без тези налягания нищо не можете да придобиете.
Неразположението, недоволството в човека са паразити, които трябва да се извадят с гребен или с щипци, както се вадят паразитите от човешкото тяло. Щом се извадят паразитите, всички работи се нареждат добре.

Недоволството е състояние, което следва леността. Те вървят заедно. С други думи казано: леността е майка на недоволството.


Как ще познаете доволния и как – недоволния? Каквото и да е времето, доволният ще намери нещо, което
да хареса, а недоволният нищо не харесва.

Доволният ще намери, че времето е хубаво, че слънцето грее приятно, а недоволният ще види и най-малкия облак и ще каже, че времето е облачно. Тъй щото, искате ли да различите доволния от недоволния, слушайте как се произнасят за един и същи факт.


Причини за недоволството


Често физическите сили у човека взимат надмощие над духовните и ако не се задоволят, у човека се явява едно вътрешно недоволство. Това вътрешно недоволство ще докара у него раздразнение, гняв, отмъщение и т.н.


Защо е недоволен човек? Някога той знае причината на недоволството си, а някога не знае.

Недоволството се явява там, дето се срещат два противоположни възгледа или две противоречиви мисли.
Когато праната не е еднакво разпределена в чувствата, ражда се недоволството.
Каквото и да придобие човек, все ще му липсва нещо. Значи, нещо съществено липсва на човека, което
го прави всякога недоволен.

Недоволството е резултат на недоразвити чувства в човека. Даже някои чувства липсват в тях.


Неправилното разпределяне на енергиите е причина за недоволството в човека. Виждате, че някой човек
има на разположение всичко, каквото пожелае, но въпреки това е недоволен.

За да се освободи от недоволството си, човек трябва да разпредели правилно енергиите в организма си.

Една от причините за недоволството се дължи на прекъсване връзката на човешката душа с реалността.
Прекъсването може да стане съзнателно или несъзнателно. Ако прекъсването на връзката е станало съзнателно, човек се излага на по-големи страдания, отколкото, ако е станало несъзнателно. Щом се възстанови връзката, и порядъкът се възстановява.
Една от задачите на окултния ученик е да се справи с недоволството си.

На какво се дължи недоволството?
Много причини има за недоволството: външни и вътрешни. Например, убоде ли ви някой с игла, вие веднага ставате недоволни. Тази игла може да се забие в тялотода предизвика физическо недоволство, но може да сезабие в сърцето и в ума – да предизвика сърдечно и умствено недоволство. Обаче, има случаи, когато една и съща причина може да произведе недоволство, а може и да не произведе. Ако вашият възлюбен ви убоде с игла, вие няма да се сърдите.


Как да се справим с недоволството? Като премахнете налягането върху вас.


Като изучава Божиите закони, в които няма никаква дисхармония, човек се домогва до ония правила и методи, през които може да се справи с недоволството и мъчнотиите на своя живот.
Ако си недоволен, че нямаш възможност да постигнеш нещо, кажи си:

Имам много възможности в себе си за постигане на своите желания.“


ПРИЧИНИ ЗА БОЛЕСТИТЕ И МЕТОДИ ЗА ТЯХНОТО ЛЕКУВАНЕ ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО