Защо боледува човек

Защо боледува човек


Болестите, мъченията, скърбите в живота на човека имат за цел да възстановят неговото нормално състояние.
Когато един низш организъм действа върху един висш и взема надмощие, образува болест. А когато висш
организъм, висш живот действа върху един низш, образува здраве. Затова, ако плътта има надмощие върху духа, човек всякога ще боледува; ако духът има надмощие върху плътта, човек всякога ще бъде здрав.

Зад всяка болест се крият същества от различна степен на развитие: силни и слаби, добри и лоши. Повечето от тях са лоши, с ниска култура. Това не е научно обяснение на болестите, а за мнозина е заблуждение. Въпреки това, казвам:

Зад всяка болест се крият същества, изостанали в своето духовно развитие.

Те знаят химия, физика и когато искат да ти създадат някое нещастие, заставят те да ядеш такава храна, която организмът ти не приема. Така именно ти заболяваш.Какво са болестите? –

Те са духове, същества от невидимия свят, които упорито преследват известна цел.


Като знаете това, не се карайте с духовете, но гледайте разумно да се справите… И на вас казвам: всички непослушни духове са във вас. Небето ги е пратило у вас на работа, да се възпитават.
Всички болести в нас са живи същества, които искат да си направят място за живеене. Ако болестта се загнезди във вас, тури си темел, това значи, че иска да става собственик. Щом се мести болестта, тя прави опити, като някой инженер, дали може да се настани и де да се настани.


Болестите представят паразити в аурата на човека, от които той непременно трябва да се освободи. Паразитите пък са отрицателните мисли, които смучат човека, затова той трябва да се освободи от тях.
Болестите не са нищо друго, освен война на човека с низши същества. Като воюва известно време, човек се
калява постепенно и става по-здрав.
Всяка болест не е нищо друго, освен една велика стачка. Това, че стачкуват 3 милиона и 500 хиляди хора,
то не е нищо още, но когато нашият стомах или сърцето ни се разболее, когато толкова милиарди клетки се откажат да работят и се обявят в стачка, това разбирам стачка! Като се разболее стомахът, 10 милиона клетки
стачкуват. Те казват: „Ние искаме от нашия господар да подобри положението ни. Ние искаме, щото той да престане да ни дава биволско месо, или изсушено свинско месо или тем подобни. Ние не можем да обработваме тази храна, не искаме вече той да ни измъчва, да ни кара да вършим работи, които не са по нашето естество, нито са по нашите сили.“ Господарят казва: „Не, аз ви заповядвам!“ – „Хубаво, тогава ние няма да работим.“

Болестите, от които съвременните хора страдат, не се явяват сега. Те крият своите зародиши в човека и
чакат само най-малкия повод, за да се проявят.
Те не са нищо друго, освен задачи, които трябва правилно да се решават.
Те не са нищо друго, освен едно упътване за изправление.
Като дойде една болест, тя идва да ви покаже вашето невежество.
Онези болести, които не може да премествате от едно място на друго в организма си, много мъчно се лекуват.
Ще обикнеш болестта, ще й дадеш едно голямо угощение, ще й дадеш един банкет, ще й покажеш любовта си, а ти искаш тъй изведнъж да я изпъдиш навън, но тя е по-силна от тебе.

Болестта казва: „Не излизам оттук!“ Решиш ли се да я приемеш, ще се разберете с нея.
В Божествения свят болест не съществува. Човек създава болестите, а не Бог.


ПРИЧИНИ ЗА БОЛЕСТИТЕ И МЕТОДИ ЗА ТЯХНОТО ЛЕКУВАНЕ ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО