Изкривявания на носната преграда

Изкривявания на носната преграда


     Този симптом почива на едно асиметрично носово образувание. Подобно па гръбначния стълб, носовата преграда може да се наклонява на една страна, като в такъв случай повече или по малко се стеснява. Значението на този симптом се изяснява най лесно, ако хвърлим поглед на Изток. Централна роля в индийския йогизьм играе прана, нахлуващата чрез дишането жизнена сила. При едно специално дихателно упражнение, наречено пранаяма, ударението се поставя върху равномерния приток на въздух през двете носни отвърстия.

Човек, който получава въздух само едностранно, е фактически възпрепятстван и едностранен в контактите си със света. Тук трябва да се обърне внимание дали е стеснена лявата, „женската” ноздра, или е засегната дясната, символизираща „мъжкия” полюс.

     Общуването с този симптом осигурява едно познание, валидно и за множество други области. Ако насилствено се опитаме да вкараме през стеснения отвор същото количество въздух, каквото и през широкия, проблемът само се изостря.

По-добре би било да привикнем към ситуацията и нежно да приемаме през стеснението само онзи въздух, който лесно преминава оттам. Това е едно предупреждение към душевната област да разтовари редуцирания полюс и да предотврати потискането му.

Именно тогава той най-добре се разкрива пред нас. Ако по тази причина между двата полюса наспиш отслабване на напрежението, така че всяка страна бъде приета със своята съвсем различна характеристика, накрая наистина може да се стигне до изравняване.

     Синдромът свидетелства за една – най-често вродена – житейска едностранчивост, тъй като дишането е символ на нашия поляризиран живот.

Във всеки случай едностранчив ще бъде и ходът на комуникацията.

Добре би било тази едностранчивост да се приеме, преди още да градим надежди за връщане в средното положение или равновесието. В този смисъл операцията би помогнала, ако бъде придружена от необходимите стъпки на съзнанието. Ако става дума само за функционална корекция, то организмът притежава и различни други възможности да представи съществуващото неравновесие като задача.

Въпроси

1. От коя страна се намира стеснението ми – откъм лявата женска или дясната мъжка половина?

2. Как протича при мен комуникацията? Как да стимулирам свободното й протичане?

3. Как да се справя с полярността?

4. Какво би могло да оправи живота ми и да ме приведе в равновесие?


Болестта като език на душата – Рюдигер Далке