Как да се превърнем в първосъздатели на себе си

Как да се превърнем в първосъздатели на себе си


Проактивността е базирана на уникалната човешка способност за саморефлексия. Другите две специфични човешки дарби, които спома­гат за увеличаване на проактивността ни и за упражня­ване на лично ръководство в живота ни, са въображени­ето и съвестта.

Чрез въображението си можем визуално да си предс­тавим световете, които бихме могли да създадем, ако използваме потенциала си.

Чрез съвестта си можем да се докоснем до универсалните закони и принципи, мо­жем да открием своите индивидуални таланти и да на­мерим начин за ефективното им развитие. В комбина­ция със саморефлексията те ни дават сила и ни позволя­ват да напишем свой собствен сценарий.

Тъй като живеем по сценарии, които вече са ни били наложени, писането на собствен сценарий всъщност е пренаписване – промяна на парадигмата или коригиране на някои основни парадигми, с които вече разполагаме. Разпознавайки неефективните сценарии и неточните и непълни парадигми в нас, ние можем проактивно да за­почнем да променяме сценариите на живота си.

Развивайки саморефлексията си, мнозина от нас отк­риват неефективни сценарии и дълбоко вкоренени на­вици, които не са в съответствие с нещата, които на­истина ценим в живота. Не е задължи­телно да живеем по тези сценарии, тъй като сме в със­тояние да използваме въображението си, за да напишем нови, по-ефективни и в хармония с нашите верни принципи и дълбоки ценности, на които тези сценарии при­дават дължимото значение.

Да предположим, че съм раздразнителен към собстве­ните си деца, и всеки път, когато те правят нещо, ко­ето аз намирам за неподходящо, усещам как стомахът ми се свива, как настръхвам и се приготвям за битка. Вниманието ми е съсредоточено не върху дълготрай­ните ми отношения и разбирателство с децата, а вър­ху моментното им поведение. Аз се опитвам да спечеля битката, а не войната.

Приготвям амунициите си – аз съм по-голям, аз дър­жа положението в ръцете си, аз повишавам глас или зап­лашвам с наказание. И печеля. И стоя там, изправен сред отломките на разрушените взаимоотношения с децата ми, които на повърхността са се съгласили, но вътрешно са ме отхвърлили, потискайки чувства, кои­то ще експлодират по-късно.

Искам всички тези неща, защото дълбоко в себе си ценя своите деца, обичам ги и искам да им помогна. За­щото ценя моята роля на техен баща.

Но аз не винаги осъзнавам тези ценности. Случва ми се да започна да се хващам за дреболии, и това, което има най-голямо значение за мен, започва да се затрупва от спешните проблеми, грижи и поведения. Аз ставам реактивен. И всекидневният начин, по който започвам да се държа с децата си съвсем не съответства на сък­ровените ми чувства към тях.

Но тъй като притежавам саморефлексия, въображе­ние и съвест, аз мога да изследвам най-дълбоките си цен­ности. Мога да осъзная, че сценарият, по който живея, не е в хармония с тях, че животът ми не е продукт на моя проактивен план, а е резултат от първото създа­ване от страна на обстоятелствата или другите хора. Но аз мога да се променя. Мога да живея, използвайки въ­ображението си, а не спомените си. Мога да реша да из­ползвам потенциала, а не ограниченото си минало. Мога да се превърна в свой първосъздател.

В началото да имам предвид края, означава да вляза в ролята си на родител или която и да било друга роля в живота с ясно определени ценности и очертана посока. Това означава да бъда отговорен за моето първо създа­ване, да пренапиша сценария така, че парадигмите, ко­ито обуславят моето поведение, да бъдат в съзвучие с моите най-дълбоки ценности и в хармония с правилни принципи.

Това също означава да започвам всеки ден с ясното съзнание за тези ценности. И когато се появят прев­ратностите и предизвикателствата, ще мога да взе­мам решения, базирани на тези ценности. Ще мога да действам като цялостен човек. Няма да бъда длъжен да реагирам на емоциите и обстоятелствата. Ще бъда проактивен, защото ценностите стоят ясно пред, мен.

В центъра

За да напишем своя конституция, трябва да започнем от самия център на нашия Кръг на Влияние, центърът, базиран върху основните ни парадигми, върху призма­та, през която виждаме света.

Там ние определяме нашето виждане за себе си и све­та и нашите ценности. Там използваме способността си за саморефлексия, за да изследваме нашите карти, проверяваме дали тези карти описват точно терито­рията и дали парадигмите ни са основани на верните принципи и на реалността. В центъра на своя Кръг на Влияние ние използваме съвестта си като компас, за да открием индивидуалните си таланти и областите, в които можем да ги използваме. Там въображението ни помага да видим крайния резултат, който желаем да постигнем, и ни дава посока и цел на начинанията ни.

Нещата, които стоят в центъра на нашия живот, са извор на сигурност, напътствие, мъдрост и сила.

Сигурността е нашето чувство за стойност и иден­тичност, нашето емоционално пристанище, самооценката и самоуважението ни, личната ни сила или нужда­та от нея.

Силата е способността за действие, мощта и въз­можността да се довеждат нещата докрай. Тя е жизне­ната енергия, позволяваща ни да правим избор и да взе­маме решения. Тя ни помага да преодоляваме дълбоко вкоренени навици, заменяйки ги с по-ефективни.

Тези четири фактора – сигурност, напътствие, мъд­рост и сила – са взаимозависими. Сигурността и точ­ното напътствие водят след себе си мъдростта, а тя, на свой ред, се превръща в искрата или катализатора за освобождаване на силата. Когато тези четири факто­ра са обединени в цялост, когато са в хармония и се под­държат взаимно, правят възможно изграждането на благороден u уравновесен характер, на цялостна лич­ност.

Тези животоподдържащи фактори обхващат всички измерения на живота. Степента на развитие на всеки един от тях би могла да се отрази върху диаграма като тази на споменатия вече континуум на зрелостта. Ако четирите фактора имат ниски стойности, те са сла­би. Това означава, че сте зависими от обстоятелства­та, от другите хора и от неща, върху които нямате контрол. Ако имат високи стойности, това показва, че сте в състояние да контролирате живота си. Разпола­гате с независима сила и основа за богати взаимозависими отношения.


СЕДЕМТЕ НАВИКА НА ВИСОКОЕФЕКТИВНИТЕ ХОРАСтивън Кови