Социалното огледало

Социалното огледало


Ако единствената представа, която имаме за себе си, идва от социалното огледало – от сегашната социална парадигма, от мненията, възприятията и парадигмите на хората около нас – то тя е като отражение в криво огледало в Луна парк.

„Винаги закъсняваш.“

„Не можеш ли да бъдеш по-подреден?“

„Ти трябва да станеш човек на изкуството!“

„Ядеш като свиня!“

„Не мога да повярвам, че успя !“

„Това е толкова просто. Не можеш ли да го проу­мееш?“

Тези представи са изкривени и непропорционални.

Те не са рефлексии, а по-скоро проекции, изразяват повече загрижеността и слабостите в характера на хората около нас, отколкото показват нашия действителен образ.

Отражението ни в социалната парадигма ни казва, че ние в голяма степен сме определени от обстоятелст­вата и условията. Обстоятелствата действително иг­раят огромна роля в нашия живот, но да кажем, че сме абсолютно определени от тях, че не можем да ги конт­ролираме и да им влияем, означава да създадем изцяло различна карта.

Съществуват три вида социални карти – три широ­ко разпространени детерминистични теории, които обясняват природата на човека.

Генетичният детерминизъм казва, че всичко е по вина на предците ви. Затова имате такъв темпера­мент. Дядо ви е бил сприхав, а вие носите неговата ДНК.

Психологическият детерминизъм казва, че всичко е по вина на родителите ви. Вашето възпитание и дет­ството ви са основата, върху която се изгражда струк­турата на вашия характер и личните ви склонности. Ето защо ви е страх да се изправите пред група хора и да говорите. Така са ви възпитали вашите родители. Вие ужасно се страхувате да не направите грешка, защото си „спомняте“ дълбоко запечаталите се в съзна­нието ви емоционални сривове от детството, когато сте бил уязвими и зависими. Вие си „спомняте“ емоцио­налните си наказания – как са ви отхвърляли, наказвали или сравнявали с някой друг, когато не сте се справяли толкова добре, колкото са очаквали от вас.

Социалният детерминизъм казва, че всичко е по вина или на шефа, или на брачния ви партньор, или на труд­ното дете, или на финансовата ситуация, или на поли­тиката на страната. Някой или нещо от заобикаляща­та ви среда е отговорен за вашата ситуация.

Всяка една от тези карти е базирана на теорията за стимула и реакцията, която свързваме обикновено с ек­спериментите на акад. Павлов с кучета.

Основната им идея е, че ние сме програмирани да реагираме по опре­делен начин на определен стимул.

Доколко точно и функционално тези детерминис­тични карти описват територията? Доколко ясно тези огледала отразяват истинската природа на чове­ка? Доколко тези карти се превръщат в самоосьществяващи се пророчества? Базирани ли са на принципи, ко­ито можем да обосновем дълбоко в себе си?


СЕДЕМТЕ НАВИКА НА ВИСОКОЕФЕКТИВНИТЕ ХОРАСтивън Кови