ЖЕЛАНИЕ ЗА ДЕТЕ

ЖЕЛАНИЕ ЗА ДЕТЕ


Понастоящем детето вече не „пада“ от небето, а „идва“ тогава, когато родителите му са го програмирали.

Някога децата са се правели неволно, просто защото два­ма души са се оженили и са имали сексуални отношения в рамките на брака си. Ако след няколко месеца „не ставало нищо“, мъжът и жената започвали да се безпокоят дали изоб­що ще стане. Да правиш деца не е означавало непременно да изпитваш наслада, било е задължение, както впрочем и женитбата, и то само допреди петдесет години.

Но оттогава нещата много се промениха. Желаещата да излезе от единствената си роля на майка и на домакиня же­на трябваше да бъде „освободена“ от детето. Заради новите й стремежи през 1967 г. бяха положени основите на контрацепцията.

Това бе голям поврат – всички единодушно решиха, че няма да правят много деца, а само деца на голямата лю­бов. Спадът в раждаемостта се превърна в дълготрайно явление и вниманието към възпитанието нарасна – не бе ли казал Фройд, че благополучието на зрелия човек зави­си до голяма степен от начина, по който е бил обичан като дете?

Появата на детето вече се обуславя не от създаденото преди него семейство, а от любовта, с която ще го дарят родителите му, и от вниманието, с което ще го обгърнат. Към това прибавете и няколкото добри принципи на едно егалитарно общество, в което работата престава да бъде единствената цел в живота, а семейството се събира през отпуската и през задължителната седмична почивка. Таки­ва се основите на новия вид семейна клетка – членовете й работят, обичат се и най-вече обичат децата си.

Детето представлява неразделна част от любовта и ед­на на всеки две брачни двойки, които се подписват пред г-н Кмета, вече са го заченали. Но не женитбата служи за опора на любовта, а точно обратното – любовта е гарантът на брака. Затова, когато вече няма любов, бракът губи сми­съла си. Дългът на двама души да се обичат, за да напра­вят дете, замести задължението им да се оженят, за да съз­дадат семейство. Цялата система е обърната наопаки: ве­че не разумът и сметката служат за основа на семейната клетка, а любовта. Любовта и нейните миражи, любовта и несъзнаваното ръководят темела на обществото ни… Това изглежда малко странно, когато се вгледаме по-отблизо и когато знаем, че несъзнаваното „желание“ никога не е за­доволено и че винаги търсим нещо no-добро, другаде, по-далеч и-т. н.                                                            ;

Когато виждам като психоаналитик как тези деца – плод на любовта, се превръщат в „неща“, които се „взимат“ или „дават“ на единия от родителите при раздялата на брачната двойка, не мога да не си мисля, че в желанието си да ги направим рожби на любовта ние всъщност ги караме да жи­веят върху вулкан, който далеч не е приспособен да им слу­жи за люлка… И че те по-често чуват скърцането на зъби при разправиите ни, отколкото песента на щастието.

Да се върнем към съвременното семейство. Ние желаем, очакваме и приветстваме появата на днешните деца. Те не са вече ^товарът“ на брака, а „подаръкът“ на любовта.

Когато двама души се обичат, бракът им е факултативен, но детето е почти задължително, защото след изтичането на първите мигове от съвместния живот, когато са били осъществени мечтите за сливане на двамата партньори, тях­ното несъзнавано ще ги тласне към друга мечта: детето. Първоначално то е въображаемо, защото се заражда в не­съзнаваното на родителите си.

Сега бременната жена е щастлива Евина дъщеря, която осъществява своето старо, прастаро желание да има дете. Тя си мечтае какво ли не за това бебе! В миналото неврозата, за която говорихме и която е израз на пълното несъответствие на детето с мечтите на родителите, се е сто­варвала почти винаги върху най-големия син или дъщеря. Сега тези мечти се отнасят до всяко дългоочаквано дете, без разлика кое по ред или какво по пол е то. Имаме малко деца, но какво ли не желаем, какво ли не правим за тях! За да „сполучат“… В какво? В осъществяването на нашето же­лание…

Но тези скъпи малки същества със сигурност няма да сполучат, макар че им помагаме, подкрепяме ги, тикаме ги чак до училищната скамейка, чак до свидетелството за зрелост! А когато стигнат дотам – ако изобщо успеят, -никоя наука, никоя професия не отговаря на желанията им. Обикновено те не желаят нищо друго, освен да се отпла­тят на толкова милите си родители. Тук е капанът и той е заложен отдавна. Спънем ли се в него, започваме да се питаме: „Но какво става? Нали имаше ВСИЧКО, нали сто­рихме ВСИЧКО за него, направихме всички необходими жертви. А и толкова много го искахме, толкова го „жела­ехме“…“ Именно!…

Но да не избързваме. Бременната жена е щастлива, че носи в утробата си детето, което е искала и е програмирала в зависимост от жилищните условия, от положението на партньора си и от собственото си положение, най-вече от него, защото детето не би трябвало да пречи на професионалния й успех. Съобразявайки се с кариерата си и прибягвайки до противозачатъчни средства, жената избира идеалния мо­мент, за да роди дете. Понастоящем единствено жените са отговорни за броя на децата в страната.

Защо още се правят аборти по желание? За­що жените допускат „грешки“, които ги водят в клиника­та?

Впрочем установено е, че много жени таят желания за брой деца, значително по-голям от този на реално родени­те. Едно допитване, направено през 1980 г. от френския На­ционален институт по здравеопазване и медицински изслед­вания, показва, че 44% от френските жени са имали по-мал­ко деца, отколкото биха желали! И обратно, 36% са имали повече от желаните деца и само 20% от жените са били до­волни от броя на рожбите си. Желанието за дете не е свър­зано с реалното му раждане, а това означава, че броят деца, който се върти в главата на жената, е една абсолютно въоб­ражаема цифра, идваща от нейното несъзнавано и твърде рядко съвпадаща с действителността.

Някоя единствена дъщеря например може да желае да има много деца, защото е била сама като дете, отегчавала се е и й се ще да създаде нещо различно… Желанието й идва пряко от детството й и по мотивите си съвпада с фантазмите на друга жена, която е имала много братя и сестри и меч­тае за малко семейство. Действителността може би ще на­ложи и на двете еднакъв брой деца и желанията им ще си останат несбъднати. Понякога те ще въздишат: „Толкова бих искала…“ Затова можем да кажем с известна доза ху­мор: децата се раждат, желанието остава…

Случва се дори от време на време жената да си припомни желанието си за деца и да се запита: ако имах четири-пет, как ли биха из­глеждали сега нещата?

Кристиан Оливие – “ЕВИНИ ДЪЩЕРИ – психология и сексуалност на жената”