Kаква е ролята на брака

Kаква е ролята на брака


А каква е ролята на брака в цялата тази бъркотия, ка­къв фактор се явява той в любовта – структуриращ или деструктуриращ?

Зависи – отговорът на този въпрос не е никак еднозна­чен.

Има партньори, които, след като се опознаят, прие­мат различията си, продължават да ценят качествата си и да толерират недостатъците си. Те вече не са влюбени, не си правят илюзии един за друг, но се обичат дълбоко и смя­тат, че могат да живеят заедно. Бракът няма да внесе голе­ми промени в любовта им. Те ще го схващат като повод за изграждането на семейна и социална клетка, в която детето ще се появи при благоприятни условия, защото то се нуж­дае най-вече, още от първите си дни и в еднаква степен, от присъстващи баща и майка. Дори любовните мечти да са се поизпарили през съвместния живот, партньорите ще открият нова симбиоза чрез дете, което за тях е най-напред Ти и Аз, а сетне постепенно се превръща в „то и ние“. Със или без брак, такова е обичайното развитие на симбиозата в човеш­ката любов: Ти и Аз, после Ти и Аз във детето ни и накрая Ти и Аз със детето ни. Симбиозата сменя окраската си, но винаги присъства и сплотява двойката.

Състоянието на влюбеност не може да се съхрани вечно.

Затова тези, които искат да живеят постоянно в интензивна симбиоза, особено ако тя се гради на секса, ще трябва неед­нократно да „започват отначало“, за да преоткриват и из­живяват като ново и непознато очарованието на любовта…

Има и такива, които след няколко месеца или години съвместен живот приемат все по-зле своите различия.

Ако партньорите проявяват желание на всяка цена да „проме­нят“ другия, вместо да го приемат такъв, какъвто е, те не бива в никакъв случай да смятат, че бракът ще подобри отношенията им или че ще им донесе това, което нямат, тоест достатъчно общи неща, за да изживеят заедно живо­та си.

Те не бива също да си въобразяват, че детето ще е ничията земя, на която ще се срещнат! Тъкмо напротив, в някои случаи детето ще е живият терен на сблъсъците меж­ду родителите… И раздялата им ще изглежда още по-неиз­бежна.

С други думи, бракът не е идеалното решение за всички.

Някои хора ще открият в него непреходна привързаност, други ще го чувстват като затвор, от който постоянно ще търсят начини да се измъкнат, дори ако го сторят едва след години. Така те ще са изживели продължителен период на незадоволеност, която ще предадат на децата си, създавай­ки им невярна представа за живота…

Може ли да се каже, че за такива двойки разводът е доб­ро решение?

За тях той, разбира се,, е добро решение. Но обикновено хората се развеждат прекалено късно, след години конфлик­ти, които постепенно минират уважението помежду им, та­ка че в деня на раздялата те неволно принуждават детето си да отхвърля ту едната, ту другата си половина. Богатството на детето, в което се съчетават две различни личности, мо­же да се превърне в катастрофа, когато всеки от родители­те отхвърля в детето си всичко, което прилича на другия…

Целият проблем се състои в това дали партньорите ще съ­умеят да се разведат така просто, както са се оженили, то­ест като установят и съобщят на близките си, че бракът им е несполучлив и затова ще бъде разтрогнат.

Ако разводът е толкова труден, то е, защото повечето хора го смятат за нещо лошо. Подкрепяни от обществото при сключването на брака си, сега партньорите се оказват изоставени и порицани, вместо да бъдат поздравени за трез­вото си решение и за волята да спестят на децата си невро-тизиращата атмосфера на семейния конфликт. Никой ся­каш не си дава сметка, че разводът е всъщност промяна на посоката, тоест същото, каквото е и бракът… Партньорите биха се колебали много по-кратко да разтрогнат връзката си, ако знаеха, че действията им са одобрени – или поне не са порицавани – от близките им и от обществото. Те удъл­жават времетраенето на „нетърпимите“ ситуации от страх да не бъдат осъдени от останалите хора или да не травмират детето си. Затова следва дебело да се подчертае, че с брак или не, това, което травмира детето ви, е, че в опреде­лен момент от живота си то трябва да вземе страната на един от родителите си, тоест да избира между двете поло­вини от самото себе си… Може ли човешкото същество да направи подобен избор, без да изпита дълбоко страдание? Необходимо е да се разбере, че при развод спасението на детето минава през съхраненото взаимно уважение на ро­дителите му.

Решилите да се разделят родители следва да знаят, че ви­наги ще имат нещо общо помежду си – детето. А то, при когото и да живее, трябва да запази целостта си и никога да не му се налага да избира между това, което изпитва към баща си, и онова, което изпитва към майка си. В противен случай и то ще изживее своя вътрешен развод, ъ. това става прекалено често, за да си затваряме очите – развеждащите се родители обикновено принуждават детето да „сподели“ раздялата им, като отхвърли едната си половина, а това ос­тавя белег в душата му за цял живот…

Бих искала хората никога да не забравят, че в брака, как­то казва Малкият принц на Сент-Егзюпери, „главното е не­видимо за очите“. Затова по-добре да не даваме оценки за брака и за развода, тъй като зад тези две постъпки често стоят несъзнателни подбуди. Понякога невидимото равно­весие на несъзнаваните е добро за двамата партньори и им позволява да прекарат живота си заедно; друг път то е вред­но за единия или за другия, или пък и за двамата и те трябва да се разделят.

В тази област няма никакви правила – всяка история с любов, женитба или раздяла зависи преди всичко от несъз-наваната история на съответния човек, Затова обобщения­та са неуместни.           

Ние искаме да постигнем най-голямото възмож­но щастие през живота си тук, на земята, и не можем да пожертваме настоящето си заради някакъв друг, по-добър живот. При това положение всеки от нас ще намери щасти­ето било в брака, било в свободната връзка, било в ерген­ския живот.

Кристиан Оливие – “ЕВИНИ ДЪЩЕРИ – психология и сексуалност на жената”