Точност

Точност


Колкото по-добре съвпада вътрешният ти модел на действителността със самата действителност, тол­кова по-способен ставаш. По-голямата точност озна­чава по-добра способност да се справяш с живота като човешко същество. Ако разполагаш с точна карта, по-вероятно ще вземаш разумни решения, които ще те от­ведат по-близо до нещата, които искаш. Ако картата е неточна, по-вероятно ще се сблъскаш с поражения и ра­зочарование.

Абсолютната яснота обаче е рядкост. Докато го­ниш дадена кариера, няма как да разбереш дали щеше да е по-добре, ако си избрал друга. Когато имаш връзка с някого, никога не можеш да си сигурен, че зад ъгъла не стои някой по-съвместим с теб партньор. Когато взе­меш решение, никога няма да узнаеш какво щеше да се случи, ако бе направил друг избор.

Най-лошото е, че дори когато си сигурен, пак няма га­ранция, че си прав. И преди си грешил, нали? Историята ни учи, че е много вероятно дори и в този момент да си мислиш, че знаеш нещо, а по-късно то да се окаже по­грешно.

Можеш да се опиташ да получиш възможно най-голя­ма яснота за дадена ситуация. По принцип това е добра идея, но никога не можеш изцяло да елиминираш неси­гурността. Затова общо взето, имаш два избора: да отречеш непредвидимостта на живота и да си създа­деш лъжливо усещане за сигурност, или да приемеш кап­ризите на живота и да се научиш да живееш с тях. В първия случай рисуваш картата си на живота такава, каквато искаш да бъде, без значение как изглежда в дей­ствителност. Във втория случай се стремиш да напра­виш картата си възможно най-точна, въпреки че може да не ти харесва как изглежда. Вторият вариант е по-добрият.

Когато приемеш присъщата за живота несигурност, решенията ти ще станат по-точни. Ще е по-лесно да избягваш грешки като например да пропилееш всичките си пари на хазарт, или да създадеш романтична връзка с насилник, освен това ще си в по-добра позиция да извли­чаш изгода от истинските благоприятни възможности. Няма нужда да се парализираш от непредвидимостта на живота. Ключът е да подхождаш интелигентно към рис­ковете, вместо да отричаш съществуването им. Научи се да преуспяваш в условия на несигурност, и дори да й се наслаждаваш.

Друг проблем е, че предвижданията може да са непра­вилни. Някои неточности ще се коригират сами, когато събереш повече опит и задълбочиш разбирането си за реалността, но в много случаи тези грешки може да се задълбочат и да се превърнат в храна на самите себе си. Ето няколко примера за това как способността на ума да предвижда, може да те провали:

Прекомерна склонност към обобщаване и генерализиране.

Отиваш на няколко несполучливи любовни срещи и умът ти научава модела, че ходенето по срещи но­си само разочарования. Вследствие на това избягваш други срещи, защото гледаш на тях като на нещо, кое­то трябва да избегнеш. За съжаление това означава, че никога повече няма да улучиш позитивна среща, която би позволила на ума ти да коригира предишното убеж­дение. Старите модели се запазват, ако няма какво да ги оспорва.

Предразсъдъци.

Случайно дочуваш оплаквания, че ня­кой от новите колеги е човек, с когото трудно се рабо­ти. Започваш да таиш отрицателни очаквания и кога­то за пръв път ти се наложи да работиш с този човек, съвсем естествено очакваш да има проблеми и не си сътрудничиш пълноценно с него. Той долавя отрицател­ното ти отношение и отвръща със същото – така всъщност отговаря на твоите очаквания. Бързите пре­ценки, които не се основават на личен опит, често во­дят до погрешни заключения.

Самореализиращи се предсказания.

Няколко твои приятели се опитват да започнат собствен интернет бизнес, но се провалят и накрая се отказват. От техния опит умът ти оформя модела, че да започнеш интернет бизнес, е трудно и най-вероятно завършва с провал. Го­дина по-късно решаваш да основеш собствено интернет базирано предприятие. Подсъзнателно се самосаботираш, като правиш грешки, които могат да се избегнат. Накрая се отказваш, също както са направили прияте­лите ти.

Тези проблемни модели имат общ елемент: предска­занията са извънредно песимистични. Подобни модели могат да усилят страха, да понижат самочувствието и да предизвикат отрицателни емоции като тревога и стрес. В най-тежките случаи прекалено песимистични­те прогнози могат да доведат до депресия, безпомощ­ност и дори самоубийство. От друга страна, прекалени­ят оптимизъм също е голям проблем и може да доведе до поемане на неразумни рискове и маниакално поведение.

Най-добрите предвиждания са най-точните. Но кога­то става въпрос за себеутвърждаващи позиции, по-доб­ре е да заздравите високото самочувствие, положител­ните емоции и разумната доза предприемчивост. Тези предчувствия са нещо повече от пасивни наблюдения -те са активна причина сами по себе си.


Личностно усъвършенстване за интелигентни хора – Стив Павлина