Обкръжаващата среда като огледало

Обкръжаващата среда като огледало


Така наречената обкръжаваща среда в действителност е огледало, в което всеки вижда само себе си. Той никога не може да види нещо друго освен себе си, защото от истин­ската, обективна, еднаква за всички хора, цялостна действителност той филтрира единствено онова, към което притежава афинитет. Който не осъзнава това, неизбежно стига до погрешни начини на поведение.

Ако сутрин се погледна в огледалото и видя в него лице, което ме гледа враждебно, мога здравата да наругая това ли­це. Ругатните ми обаче изобщо няма да впечатлят лицето в огледалото. Напротив, то ще започне също да ругае. Ня­ма нищо по-лесно от тази взаимна ескалация, докато накрая не се стигне дотам, че да ударя озлобеното лице в огледало­то и огледалото да се счупи. Никой не би започнал такава игра с огледалото в банята, защото всички добре осъзнава­ме функцията му на огледало. В ежедневния живот обаче почти всички хора яростно преминават през фазите на опи­сания процес. Борят се с враговете в обкръжението си, с ло­шите съседи и роднини, с обществото и с какво ли не още.

В действителност, те воюват единствено със себе си. Затова и навсякъде има само победе-ни, но не и победители – кой може да спечели в битката с огледалото. Законът за резонанса и за отражението важи, естествено, както за положителните, така и за отрицателните случаи.

Ако засега, почти без изключение, даваме само отрица­телни примери, то това е, защото страданията на хората идват именно оттам. С положителните страни на съдба­та си повечето хора и без това се справят достатъчно добре. Ако човек осъзнае огледалната функция на окръжава­щия го свят, той би получил неочаквано богат източник на информация. Макар, че в огледалото можем да виждаме са­мо себе си, ние използваме огледало, защото то ни показва части от нас, които без негова помощ би ни било невъз­можно да зърнем.

По същия начин и наблюдението на собственото ни об­кръжение и на събитията, с които влизаме в конфронтация, е един от най-добрите методи за самопознание. Защото всичко, което ни притеснява от външния свят, показва са­мо, че още не сме се примирили с аналогичния принцип в са­мите нас. А на човек не му е приятно да се съгласи с то­ва. Но фактът, че някой се възмущава от скъперничеството на друг човек, със сигурност показва, че самият той е скъперник, защото иначе това изобщо не би го развълнува­ло, не би му пречило. Ако той самият е щедър, какво го за­сяга скъперничеството на другите. Той би могъл да го при­еме като даденост, без да се вълнува и без да се чувства засегнат.

Ако разсъждаваме трезво, всички неща са такива, каквито са. Тревата е зелена. Разбира се, че не е немислимо, тя да е червена, но тя е зелена и това сигурно си има своя сми­съл. Никой не се възмущава, че тревата е зелена, защото това не засяга никакви човешки проблеми. Че на света има война, е също такъв факт, както и зеленината на една мо­рава. Но войната вълнува духовете; и така започва борба­та за мир. Борим се за всичко – за мир, за справедливост, за здраве, за човечност.

Би било обаче много по-просто и по-ефективно, да постигнеш  мира в себе си. Тук се крие разковничето. Всеки човек е в състояние да промени и нагоди света според свои­те представи, без никаква борба и без външна сила. Човек трябва само да промени себе си и, о, чудо, целият свят се променя с него. Когато видя в огледалото враждебно лице, трябва само да се усмихна и то ще ми отвърне същото. Напълно сигурно е! Всички непрекъснато искат да проме­нят света, но никой не използва средствата, които единс­твено водят до успех. Който промени афинитета си, полу­чава нова програма, вижда друг свят.

Всеки човек живее в „свой” свят. Тези светове са толкова на брой, колкото са и хората. Те са само детайли, аспекти на истинския свят, който се движи по железни закони и хич не иска и да знае за хорските призиви към промяна. Именно външният свят е надеждният източник на информация за ситуацията, в която се намираме в момента. Ако човек се научи да се пита за смисъла на всичко, което се случва с него, той не само ще започне все по-добре да опознава себе си и проблемите си, но ще открива и възможности за промяна.

Винаги, когато на човек му се случва нещо, той веднага трябва да си задава въпроса:

„Защо се случва точно на мен, точно сега, точно това?”

Докато не свикнем да си задава­ме тези въпроси, намирането на отговори ще ни бъде труд­но. Но и тук майсторство се постига с упражнения, и не след дълго можем да се научим да откриваме смисъла на слу­чилото се и да го свързваме със себе си.

В психопатологията има понятие „налудност за отно­шения”, с което се означава характерната особеност на страдащите от шизофрения хора да отнасят към себе си всичко, случващо се по света. На този болезнен полюс на налудността отговаря и положителен полюс, който тук бихме нарекли „мисъл за отношения”. Всичко, което се случ­ва, има значение за преживяващия го.

Колкото повече се осъзнава човек, толкова по-добре се научава да подрежда нещата и да търси в тях информация. Така се запазва най-важното изискване – да сме в хармония с всичко, което съществува. Ако това не ни се отдава, трябва да търсим причината в себе си. Човекът е микро­космос и значи, точно копие на макрокосмоса. Всичко, кое­то възприемам отвън, мога да го открия у мен.

Ако вътре в себе си съм в хармония с различните облас­ти на действителността, техните представители от вън­шния свят не могат да ме затормозят. Ако се случи нещо, което ми е неприятно, то това не е нищо друго, освен подканяне вътре в мен да се обърна и към тази област.

Всички лоши хора и неприятни преживявания в действи­телност са само вестоносци, медии, които правят невиди­мото видимо. Който разбира това и е готов да поеме от­говорност за съдбата си, изгубва страх от заплахите на случайността.

Основна грижа на нашето време е предотвратяването и осигуряването срещу евентуалностите на съдбата. Сис­темите за осигуряване варират от застраховката до соци­ализма и имат една-единствена цел – чрез външни мерки да попречат на намесата на съдбата или да я модифицират. Зад всички тези усилия се крие страхът. Човек се освобождава от страха, когато е готов сам, на собствена отговорност, да се изправи пред съдбата си. Не можеш по погреш­ка да бъдеш убит, не можеш по погрешка да станеш богат. И двете неща се проявяват само, когато човек е узрял за тях и притежава съответния афинитет. Хората се стре­мят към богатство, обаче пропускат да се подготвят, да узреят за това богатство. Интересуващите се от езотерика търсят по цял свят истински гуру и най-добрата сис­тема, но забравят, че гуруто сам идва при онзи, който е узрял.

Достатъчно е наистина да имаш нужда от нещо и ще го получиш. Много хора със сигурност сами са се уверили в този закон за разни дребни неща. Някога в живота човек се сблъсква с нещо, на чието съществуване дотогава изобщо не е обръщал внимание, дори не го е подозирал. Запознаваш се, например, със специалист по „любовния живот на мрав­ките”. И докато още се чудиш, че изобщо има човек, кой­то се интересува от такава странна тема, ето че някой друг съвсем „случайно” ти подарява книга на същата тема. После прочиташ в някое списание за същото или отиваш на гости и установяваш, че твой добър познат, с когото се знаете от години, също се занимава с темата, но преди ни­кога не е споменавал за това.

Зад тази „поредица от случайности”, която повечето хора все някога са преживели под някаква форма, не се крие нищо друго освен закона за афинитета или резонанса. Това е сигурният начин да получиш всяка книга, всяка информация, всеки контакт, от който имаш нужда – ако наисти­на имаш нужда и си узрял за тази среща. Без необходима­та зрялост никакво търсене и усилия няма да помогнат.

Който променя себе си, променя света. В света няма нищо за оправяне, но в нас има много. Езотеричният път е пътят на постоянната промяна, на облагородяването на оловото до злато. Мъдрецът е в хармония с всички облас­ти на съществуването и затова живее в най-добрия от всички възможни светове. Той вижда действителността и знае, че всичко, което го има, е добро. Не търси повече щастието, защото го е намерил в себе си.


СЪДБАТА КАТО ШАНС – Торвалд Детлефсен