Изцеляването като движение към цялост

Изцеляването като движение към цялост


Терапевтичните механизми, ко­ито действат в психеделичната и холотропната терапия, са изключително широкоспектърни. След като психиката се активира и симптомите се превърнат в поток от преживя­вания, могат да се появят съществени терапевтични про­мени във връзка с повторното преживяване на детски спо­мени с отделни аспекти и страни на перинатална динами­ка и с много различни типове трансперсонални явления. Това повдига интересния въпрос.

„Всички тези най-разно­образни преживелищни събития могат ли да се редуцират до някакъв общ знаменател?”

Съвременните изследвания посочват, че човешките съ­щества имат странна и парадоксална природа.

В контексто­вете, които традиционно се изследват от механистичната на­ука, изглежда подходящо да се мисли за хората като отделни Нютонови обектисложни биологични машини, изградени от клетки, тъкани и органи. Същевременно обаче съвремен­ните открития потвърждават твърденията на извечната фи­лософия и великите мистични традиции, че хората освен то­ва могат да функционират като безкрайни полета на съзна­нието, трансцендирайки ограниченията на времето, простран­ството и линейната каузалност.

Тези два взаимодопълващи се аспекта на човешката при­рода са свързани преживелищно с две различни форми на съзнание.

Първата от тях може да се нарече хилотропно съзнание, ко­ето се превежда като съзнание, ориентирано към материя­та Името идва от гръцките думи hyle = материя, и trepein = движа се.

Това е състоянието на съзнанието, което преживяваме във всекидневието и което западната психи­атрия смята за единствено нормалното и легитимното, т. е. това, което правилно отразява обективната реалност на света.

В хилотропната форма на съзнанието индивидът пре­живява себе си като здрава физическа цялост с крайни гра­ници и с ограничен сетивен обхват.

„Холотропно” буквално означава „стремящо се към цялостност или движещо се към целостта (от гръцките holos = цяло и trepein = движа се в посока на).

Важно е да се осъзнае, че в хилотропната форма е въз­можно да се преживява единствено сегашният момент и сегашното място („тук и сега”) във феноменалния свят на консенсусната реалност така, както тя се променя всеки миг.

Когато напълно се появят в съзнанието, някои от тези холотропни преживявания се интерпретират от човека в „собственически” термини от позицията на тялото-егото: моят детски спомен, моето раждане, моето ембрионално раз­витие, моето зачатие, спомен от живота на моите човешки или животински предшественици или епизод от моето бъ­деще.

Други приемат формата на среща с нещо, което е нед­вусмислено различно от тялото-егото или неговите удълже­ния.

Това може да се илюстрира от преживяване на телепатична връзка с друг човек или животно, анимистично об­щуване с растения или дори с елементи от неодушевената природа и среща с извънземни цялости или интелект.

Тре­тата възможност е пълната преживелищна идентификация с различни аспекти на света без собственическа интерпре­тация.

Обхватът на холотропното съзнание не е ограничен до материалния свят и до пространството и времето. Той мо­же да се простира отвъд границите на Нютоновата реал­ност и да достига до необикновени измерения на същест­вуването.


Приключението да откриеш себе се – Станислав Гроф