Фокусирана работа върху тялото

Фокусирана работа върху тялото


Последният компонент на холотропната терапия – фо­кусираната работа върху тялото – се използва само когато е уместно. Много сеанси са с гладък ход и при тях не са необходими никакви интервенции. В някои от тях хипер­вентилацията не задейства никакви трудни емоции или неп­риятни физически прояви и води до прогресивна релакса­ция и до чувства с екстазна природа.

В други се развива емоционален и психосоматичен дистрес, но продължаващо­то холотропно дишане съвсем автоматично носи добро раз­решаване и интегриране на сеанса.

Има само няколко ситуации, когато фокусираната ра­бота върху тялото е необходима на ранните етапи на холо­тропните сеанси.

Най-важната от тях това е ситуацията, в която основният блокаж е в об­ластта на гърлото и достига такава степен, че пречи на по­нататъшното холотропно дишане.

От време на време рабо­тата върху тялото с цел отреагиране може да се използва тогава, когато интензивността на реакцията – спазми, фи­зическа болка или тревожност – достига до такава степен, че пациентът не е способен или не желае да продължи, ос­вен ако дискомфортът не се редуцира. В редки случаи е по­лезно този подход да се използва тогава, когато пациентът представя сериозни проблеми пред терапевтите или други­те участници в групата, защото е твърде възбуден или твър­де дълбоко ангажиран в преживяването.

Основната индикация за използването на фокусирана­та работа върху тялото обаче е ситуацията в края на сеанса (обикновено след час и половина или два часа) при онези лица, при които холотропното дишане и музиката не са до­вели до пълно разрешаване.

По това време терапевтът тряб­ва да се консултира с пациента и да открие дали има оста­тъчен дискомфорт и каква е неговата природа. Работата върху такива проблеми е желателна, защото води сеанса до по-ясно разрешаване и до по-добра интеграция, но в ника­къв случай не е задължителна.

Във всеки случай оста­тъчните симптоми обикновено изчезват с течение на времето.

Основният принцип на фокусираната работа върху тя­лото в края на холотропните сеанси е да се екстериоризи­рат различните форми на физически дискомфорт, свързан с емоционалния дистрес, като насоките се вземат от тялото на пациента.

Каквато и да е природата и локализацията на проблема, от пациента се иска да акцентира симптома.

На­пример, ако проблемът е главоболие или болки във врата, те често могат да се интензифицират чрез заемане на опре­делена фокусирана поза на главата, гримасничене или на­прягане на вратните мускули.

Дискомфортът в таза може да се преувеличи чрез повдигането му и напрягането на ко­ремните мускули (позата „мост” в хата йога) или чрез опи­тите да се задържат двата крака заедно, докато някой се опитва да разтвори коленете.

По същия начин, когато има прекалено много енергия или спазми в ръцете, това може преднамерено да се акцентира и напрежението да се увели­чи още повече чрез външна интервенция, например стабил­ното дърпане от „мексиканската борба с ръце”. Същият общ принцип се прилага във всяка друга област на тялото.

Докато представеният проблем се акцентира и напре­жението в областта се поддържа, на останалата част от тя­лото се позволява да изразява това, което тя спонтанно е склонна да върши. Важно е пациентът (или терапевтът) да не се опитва да преценява какво става или да го променя. Същевременно може да е полезно да се използват опреде­лени интервенции, които подпомагат, задълбочават и ин­тензифицират процеса. Тук спадат например масажът или пресурата в областите, които са напрегнати или болезнени, или предлагането на специфични съпротиви, които засил­ват съществуващото напрежение като това, което споме­нах по-рано във връзка с маневрите за освобождаване на напрежението в таза или в ръцете.

Сред реакциите, които могат спонтанно да се появяват при тези обстоятелства, са силният тремор, гримасничене­то, кашлянето, гаденето, повръщането, различни движения и широк спектър от звуци, които включват крещене, бебеш­ко говорене, животински гласове, говорене на непознати ези­ци или такива, които пациентът не знае, шаманско пеене и много други.

Тази дейност трябва да се насърчава и про­дължава, докато емоционалният и психомоторният диском­форт не изчезне и пациентът не се почувства отпуснат и облекчен.

Друг важен аспект на работата върху тялото в холот­ропната терапия е използването на подкрепящ физически контакт.


Приключението да откриеш себе се – Станислав Гроф