Какво ни говорят сънищата

Какво ни говорят сънищата


Когато искаш да разбереш защо сънуваш даден сън, запитай се – защо искам да разтълкувам съня си?

Това, за което мислиш и онова, което се проявява в състоянието ти на сън, винаги са във вибра­ционен съвпад и когато разбереш пълната зависимост между мислите си, начина, по който се чувстваш и онова, което се проявява в преживяването ти, тогава ще мо­жеш с точност да предскажеш всичко, което ще дойде в живота ти.

Хубаво е, когато осъзнаваш мислите си и така знаеш какво създаваш още преди да се прояви, но е ценно също така след като нещо вече се е проявило да осъзнаеш как­ви мисли са довели до него.

С други думи, можеш да нап­равиш съзнателната връзка между мислите, чувствата и проявленията в живота си преди да се случи проявлени­ето или след като то вече се е случило. И двете са полезни.

Когато сънуваш нещо, то винаги е в съвпад с мисли­те, които те занимават.

Фактът, че се е проявило в състоянието ти на сън, означава, че си му дал(a) значи­телна част от мислите си.

И по тази причина сънища­та могат да бъдат от огромна полза като помагат да раз­береш какво създаваш в будно състояние.

Ако в момен­та създаваш нещо, което не желаеш, ще е по-лесно да про­мениш насоката на мислите си преди то да се материа­лизира, отколкото да почакаш да промениш мислите си след като вече се е проявило.

РИТУАЛ:

Ко­гато си лягаш, си казваш, че сънищата ти са точно отра­жение на мислите ти.

Кажи си:

Намерението ми е да си почина добре и да се събудя освежен. И ако има нещо важно, което трябва да си спомня от състоянието си на сън ще си го спомня, когато се събудя.

След това като се събудиш преди да станеш от легло­то, полежи няколко минути и се запитай:

Помня ли нещо от съня си?

Въпреки че може да успяваш да си спом­ниш различни части от съня си през целия ден, вероят­ността за това е най-голяма точно след събуждане. Спом­няйки си съня, опитай се да си припомниш как си се чув­ствал(а) по време на този сън, защото като си припомниш емоциите си това ще ти даде още по-важна информация, отколкото подробностите от съня.

Трябва да обърнеш внимание на дадено състояние, преди то да стане достатъчно силно, че да се прояви в преживяването ти.

 „Как се почувствах докато се случваше това?“

Ако си се събудил(a) от много приятен сън, можеш да си сигурен(a), че доминантните ти мисли по този въпрос са насочени към проявления, които искаш.

Когато се събудиш от неп­риятен сън, знай, че доминантните ти мисли привличат нещо, което не желаеш.

Веднага щом започнеш да разбираш, че сънищата ти чудесно отразяват как се чувстваш всъщност и какво съз­даваш, тогава можеш да започнеш съзнателно да проме­няш мислите си, за да повлияеш положително на съни­щата си.

Ако се събудиш от лош сън, не се тревожи. Вместо то­ва бъди признателен(a), че осъзнаваш, че си насочвал(a) вни­манието си към нещо, което не желаеш.

Сънят е проявление на това, което си мислил(а), докато си бил в будно състояние.

Ще ти помогне, ако записваш сънищата си.

Запис­вай си най-общо в каква обстановка се е случил сънят, основните хора, които са се появили в съня ти, какво си правил(a) в него, какво са правили другите и най-важното как си се чувствал(а) в този сън.

Може да откриеш повече от една емоция в съня си, но емоциите няма да са много различни една от друга.

Нап­ример, няма да се чувстваш възторжен(а) и ядосан(а) в един и същи сън, защото вибрационната честота на тези две емоции се различават прекалено много, за да се появят в един и същи сън.


Leave a Reply

Your email address will not be published.