Законът за полярността

Законът за полярността


Този закон гласи, че всичко което съществува притежава двa полюса, но в действителност представлява едно цяло. Всички привидни противоположности са идентични по своята същност, различна е само степента на тяхното проявление.

Щастие и нещастие, любов и омраза, са в действителност двата полюса на едно и също нещо.

Всяко явление на този свят има две страни. Намиращата се между тези две страни област обаче представлява едно цяло. След като стигнем до това „ПРО-ЗРЕНИЕ”, познаваме Едното между двата полюса, привидният дуализъм изчезва и ние сме отново в „ЕДИНО-ЗВУЧИЕ” с нас самите, с живота, с цялото Творение.

Осъзнаваме това съвсем лесно като насочим съзнанието си към противоположностите „студено-топло”. Да приемем, че навън е 20 градуса. Сигурно няма да усетите това нито като студено нито като топло, а като приятно. Обитател на Централна Африка ще го възприеме като студено, ескимосът като топло. И все пак то не е нито едното нито другото. Тъй като противоположностите според същинската си природа образуват едно цяло, можем по всяко време да ги превърнем в тяхната собствена противоположност.

Така омразата може да бъде превърната в любов. Нужно е да променя само гледната си точка и всички неща ще се променят.

Мога да превърна страха в смелост и тъмнината в светлина. Като променя вибрацията на моето съзнание, променям и „гледната си точка”. Чрез прилагането на духовни техники мога да помогна на човек да превърне слабите си страни в силни. Това става като той повиши вибрацията на своето съзнание, тъй като положителният полюс винаги има по-висока вибрация.

Чрез повишаването на вибрацията на нашето съзнание променяме не само себе си, но и целия си живот, тъй като тогава, според закона за резонанса привличаме други събития, хора и житейски обстоятелства. Като повишаваме вибрацията на нашето съзнание, променяме също и хората, които срещаме.

Тъй като според закона за резонанса даваме тласък на нови области вътре в тях, които по този начин биват активирани. Така пробуждаме в тях сили и способности, за чието съществуване те досега не са подозирали и „пробуждаме” в истинския смисъл на тази дума доброто в човека. Така самите ние се превръщаме в „лекарство” за другия – и в благословия за света. Който чрез своите вибрации се извиси духовно до по-високо ниво на съзнанието, естествено причинява по този начин съответната ответна реакция на по-низшето ниво на съзнание. Ако той все пак остане на по-високото ниво, тази ответна реакция не може да стигне до него.. При това ние се „раз-виваме” целеустремено от „Аз-полюса” по посока на „Аз-съм-полюса”, отправили сме се към нашето истинско битие.

По пътя към ПРО-ЗРЕНИЕТО осъзнаваме, че не светът е полярен, а само нашето съзнание. Като променям моето съзнание, променям моя свят. Чрез съзнателно и целенасочено повишаване на вибрацията на вашето съзнание ставате господар на Вашите вибрации както и на вашето здраве, на вашите житейски обстоятелства и по този начин на вашата съдба. Влезли сте във владение на вашето духовно наследство.

„Усмивката, която отправяш към другите, се връща при тебе самия“ – Индийска мъдрост


“Духовните закони на живота как да ги разпознаем, разберем и прилагаме” Курт Тепервайн