ЕМОЦИОНАЛНО И ПСИХОСОМАТИЧНО ИЗЦЕЛЯВАНЕ

ЕМОЦИОНАЛНО И ПСИХОСОМАТИЧНО ИЗЦЕЛЯВАНЕ


Емпиричните форми на психотерапия имат способност­та да разтварят психологическите съпротиви и да редуци­рат защитните механизми по много по-ефективен начин, отколкото подходите, ограничени до размяната на вербал­ни реплики. Не е рядкост в първия сеанс с психеделици или по холотропно дишане да се достигне до материал от ран­ното детство, спомени от раждането или дори до нивото на трансперсоналните преживявания. От време на време дра­матичен и дълготраен психологически прелом може да се осъществи в рамките на часове или дни. Макар че това в никакъв случай не е нормата, едно психеделично или холо­тропно преживяване е в състояние да доведе до съществена лична трансформация или да разреши хроничен емоциона­лен или психосоматичен проблем. В други случаи един по­добен сеанс може да е важна повратна точка в живота на човека. В по-умерените и често срещани случаи след наис­тина добър емпиричен сеанс пациентът би трябвало да има по-ясно чувство, че е било постигнато нещо съществено, и да се чувства по-добре отпреди.

Сравнението на холотропното и психеделичното себе­изследване с исторически ориентираните вербални терапии в които често са нужни месеци или дори години, за да се достигне до материала от ранното детство чрез паметово възпроизвеждане и индиректна реконструкция от свобод­ните асоциации, сънищата, „психопатологията на всекид­невието”, невротичните симптоми и изкривяванията в пре­носа, е благоприятно. При втория тип терапии терапевтич­ните промени – ако въобще се появят! – се развиват бавно и постепенно в течение на много дълъг период от време.

Не е изненадващо, че силата и ефикасността на емпи­ричните терапии, използващи изцелителния потенциал на НСС, имат своята сенчеста страна и че тези процедури не са лишени от определени рискове. По принцип възникват много малко проблеми, ако сеансите се провеждат с паци­енти, които демонстрират разумен емоционален баланс, в добра среда и обстановка и под супервизията на опитен ръ­ководител. При такива обстоятелства може да се постигне съществена полза без никакви или с минимални рискове. Колкото повече се придвижваме към сферата на тежката клинична психопатология обаче, толкова повече предпаз­ливост и подкрепа са необходими.

Емпиричната работа с лица, които имат анамнеза на психиатрично хоспитализиране, трябва да се провежда са­мо ако е на разположение непрекъсната подкрепа винаги, когато е необходимо. В контекста на холотропната стратегия основно активиране на несъзнаваната динамика не се смя­та за усложнение или пречка, както е в случая с традицион­ната психиатрия, а се възприема за нормален и закономе­рен съпътстващ фактор в терапевтичната процедура. Съще­временно, ако процесът стане твърде активен и надскочи рамките на сеанса, може да са необходими специални мерки.

Въпрос, който се задава много често, е дали човек може да провежда дълбоко емпирично себеизследване без водач или терапевт. По принцип това не се препоръчва. Дори ако има пациенти, които след определено първоначално пре­живяване с ръководител откриват, че могат добре да се спра­вят с такива сеанси и сами, соловият подход променя съще­ствено съотношението между потенциални рискове и ползи.

Няколко са важните причини защо човек не бива да поема към дълбоките ниши на психиката си, без да е под­сигурил реалните аспекти на ситуацията. По правило е не­възможно да се знае кога определен сеанс ще донесе кон­фронтация с несъзнаван материал, който е труден и дезор­ганизиращ. От време на време това може да се случва и с добре приспособен пациент след серия от сеанси, които не са поставяли никакви сериозни проблеми. Когато се изпол­зват високи дози от психеделични вещества като средства за себеизследване и когато човекът работи върху сериозни емоционални или психосоматични проблеми, трудните и подлагащи на изпитание епизоди в сеансите, изглежда, са нормата, а не изключението. Тук присъствието на доверен човек може да е решаващ фактор в определянето на безо­пасността на процедурата и на степента на успех на даден сеанс

Същевременно възможността определени аспекти на преживяването да са опасни и пациентът да не е в състоя­ние да се справи с тях сам не е единствената причина да се работи с терапевт. Има и други ситуации, в които присъст­вието на доверен човек е решаващ фактор за терапевтич­ния успех и ползата от сеанса Съществуват определени важ­ни етапи на процеса на емпирично себеизследване, които изискват пълна загуба на контрол и оставяне на нещата да текат по своя ход. Като правило това е изключително изце­ляващо и трансформиращо преживяване. Същевременно оба­че може да е много трудно или дори невъзможно пациен­тът да се изправи пред него без подкрепата на доверено лице. Несупервизираната пълна загуба на контрола води до сериозни опасности за пациента или за околните При та­кива обстоятелства е от жизненоважно значение съществе­на част от личността да остане дисоциирана от емпирич­ния процес и да осигурява необходимата връзка с реалност­та. Само присъствието на терапевт, на когото е поверена задачата да поддържа ситуацията безопасна, прави възмо­жен пълния отказ от контрола.

Друга важна причина за присъствието на терапевт в емпиричните сеанси е работата върху критични проблеми, които включват човешки отношения. По-рано дискутирах значението на подхранващия физически контакт и анакли­тичното удовлетворяване по време на появата на травми, които са били причинени по „невнимание”, а не „предна­мерено” (с. 238). Тук присъствието на топло и разбиращо човешко същество е от съществено значение. Реактивира­нето на стария спомен и откритието, че човек отново е сам, както е било в първоначалната травмираща ситуация, мо­же да засилва травмата, а не да е терапевтично. По същия начин увреждащото влияние на ситуации, които са включ­вали нарушаване на базисното доверие, не могат успешно да се разрешат, без пациентът да има корективно човешко преживяване. Освен това да си в състояние да споделиш най-интимните психични събития с друго човешко същест­во и да си приет безусловно, без значение каква е природата на преживяването ти. е фактор, който не трябва да се подценява.

Последната причина да се работи с опитен терапевт е фактът, че фокусираната работа върху тялото е много ва­жен компонент на холотропната терапия, особено в заклю­чителния етап на някои сеанси. Когато има остатъчни емо­ционални и психосоматични въпроси, които остават нере­шени, добрата интеграция може да се подпомогне чрез из­ползването на принципи, които бяха описани по-рано (с. 236) По очевидни причини за това е необходим друг човек. Тази част от процедурата трябва да се пропусне или ще е сериоз­но компрометирана в соловите сеанси

В обсъждането на терапевтичния потенциал на НСС няма да включвам онези, които са предизвикани от психе­делични вещества. Това е много широка и сложна тема, ко­ято изисква много време и място. Има няколко основни групи психеделици с донякъде различни ефекти и специфич­ни проблеми, свързани с всеки от тях. Изследователите в областта са разработили няколко терапевтични модалнос­ти, които съществено се различават по основната си фило­софия, характерната доза, елементите на обстановката и средата и специфичните техники, използвани преди, по вре­ме на и след сеансите.

Освен това въпросът за психеделичните вещества е ус­ложнен още повече от много фактори с емоционално, поли­тическо, правно и административно естество. В този кон­текст ще предложа само много кратък и конспективен прег­лед на тази проблемна област и ще насоча интересуващите се читатели към приложението на тази книга и особено към една от по-ранните ми книги – LSD Psychotherapy (ЛСД-пси­хотерапия) (Grof 1980). Тя се фокусира специално върху кли­ничната употреба на психеделиците, нейните техники, ин­дикации и противопоказания, усложнения, терапевтичен по­тенциал и резултати.

Прегледът на психеделичната литература показва, че благоприятни резултати се публикуват при най-различни клинични проблеми, включително депресии, фобии и други типове психоневрози, психосоматични заболявания, харак­терови разстройства, полови отклонения, криминално по­ведение, алкохолизъм, наркомании и дори психози. Две области, в които са били постигнати успешни резултати, зас­лужават специално внимание Първата от тях е използва­нето на психеделичната терапия за облекчаване на физи­ческото и емоционалното страдание на терминално рако­воболните пациенти (Grot & Halifax 1977). Втората включ­ва психеделични сеанси за бивши затворници в концлаге­ри, за да им се помогне да преодолеят т. нар. „синдром на концлагера”, или закъснялата травматична реакция на хвър­лянето в концентрационен лагер (Bastians n.d.).

Макар че много от твърденията на терапевтите, които използват психеделична терапия, се основават на клинич­ни впечатления, някои от тях са потвърдени в контролира­ни изследвания. Екипът от психиатри и психолози в Пси­хиатричния изследователски център на Мериленд в Балти­мор, Мериленд, в който участвах в продължение на седем години, проведе такива широкомащабни контролирани кли­нични опити с ЛСД, DPT (дипропил-триптамин) и MDS (метилен-диокси-амфетамин) при алкохолици, наркомани и раковоболни пациенти със значими резултати (Grof 1980).

Терапевтичната работа с психеделици има дълга и бо­гата история – тя е на повече от четвърт век и се е провеж­дала от много отделни изследователи и терапевтични еки­пи в различни страни по света. Обратното, системните кли­нични изследвания и контролираните експерименти върху холотропната терапия тепърва ще трябва да се провеждат. В течение на годините обаче сме наблюдавали много тера­певтични промени, които със сигурност оправдават систем­ното изучаване на тази многообещаваща форма на лече­ние В действителност някои от промените бяха толкова дра­матични и убедителни, че едва ли се нуждаят от потвърж­дение чрез контролирани изследвания.

Когато се оценяват резултатите от холотропната терапия, човек трябва да осъзнае, че ситуацията в някои съществени отношения е различна от тази, срещана по отношение на вер­балната психотерапия. Тук могат да се появят драматични промени за часове или дни, а понякога и при емоционални и психосоматични разстройства, датиращи от години Тъй ка­то те са така ясно свързани с терапевтичния сеанс и неговото специфично съдържание, каузалната връзка между холотропната процедура и резултатите не подлежи на съмнение.

Обраното, динамиката на симптомите при повечето типични вербални подходи в психотерапията протича мно­го месеци или години. С такава широка времева рамка про­мените са толкова бавни, че е трудно да се оценят Освен това е съмнително дали съществува каузална връзка между тези промени и събитията в психотерапевтичните сеанси. Много вероятно е те да отразяват спонтанна динамика на симптомите, т. е. те биха се появили и без никакво лечение. Освен това е възможно да са причинени от някое от много­то междувременно протичащи събития в живота на паци­ента през толкова дълъг период от време. Такава е позици­ята на някои от основните критици на психоанализата (Eysenck & Rachman 1965).

Сред промените, които сме наблюдавали в контекста на нашите семинари, са изчезването на хронични депресии, рязко облекчение на тревожни състояния, на фобии и на главоболие, мигрена, менструални спазми и цял спектър от психосоматични болки. Освен това много често е освобож­даването от генерализирано мускулно напрежение и „от­пушването” на енергийни блокажи в синусите, гърлото, гръд­ния кош, стомаха, червата, таза, матката и ректума.

В някои случаи такова енергийно разблокиране се след­ва от отшумяване на хронични инфекции в тези области, например синузит, фарингит, бронхит и цистит. Изглежда, че енергийните блокажи обикновено са свързани със стес­няване на кръвоносните съдове. Следователно намалената доставка на кръв и нейните съставки, които играят важна роля в предпазването на организма от инфекция, например белите кръвни телца и различните антитела, води до ситуа­ция, в която тъканта или органът не могат да се защитават срещу често срещаните бактерии. Когато блокажът се отст­рани, пациентите в повечето случаи споделят чувства на топлина и поток на енергия в съответната област. Когато това стане, хроничните инфекции изчезват в рамките на няколко дни.

Това подсказва, че холотропната терапия би могла – в бъдеще – да играе важна роля като допълнително средство при лечението на много оплаквания, които днес се смятат за чисто медицински проблеми. Вече споменах, че в семи­нарите си сме наблюдавали няколко случая на драматично подобрение у лица, страдащи от болестта на Рейно. Пробле­мите с периферното оросяване в ръцете изчезнаха след ос­вобождаването на енергиен блокаж в засегнатата област.

Наблюденията ни по отношение на психогенната аст­ма заслужават специално да се споменат в този контекст. Човек лесно може да приеме, че техника, която поставя ос­новно ударение върху интензивното дишане, няма да е под­ходящо средство при астматични пациенти. Това обаче не е задължително вярно. Макар пациентите, страдащи от аст­ма, да са склонни да подхождат към сеансите с много стра­хове и опасения, ние вече сме наблюдавали – при шест ду­ши – фундаментално подобрение само след няколко холот­ропни сеанса. В няколко случая хора, които преди това са страдали от всекидневни пристъпи, на практика са напъл­но свободни от тях от месеци и години. Важно съображение при емпиричната работа с астматични пациенти е сърдеч­носъдовото им състояние да е добро, защото сеансите по­някога включват съществен емоционален и физически стрес.

Холотропните сеанси с пациент, който страда от аст­ма, в типичния случай рано или късно задействат астма­тични симптоми. Когато по-нататъшното холотропно ди­шане стане невъзможно, терапевтът трябва да премине към фокусирана работа върху тялото и да насърчава пълното отреагиране чрез вокална експресия, различни движения, кашляне и други изразни средства, които станат достъпни. В момента, когато дихателните пътища отново се отворят, от пациента се иска да се върне към учестеното дишане. Това се повтаря, докато продължителната хипервентилация не доведе до дихателни спазми. Когато е свършена доста­тъчно работа от този вид, дихателните пътища могат да останат постоянно отворени и настъпва дълготрайно по­добрение.

Фактът, че в психеделичната и холотропната терапия впечатляващи резултати понякога могат да се постигнат за няколко дни или дори часове, ще звучи невероятно на онези терапевти, които използват изключително само вер­бални подходи и чиято концептуална рамка не включва пе­ринаталните и трансперсоналните равнища. За да приеме сериозно такива твърдения, човек трябва да има известно съзнание за дълбочината и интензивността на преживяванията, осъществяващи се в емпиричните форми на тера­пия Това често включва среща със смъртта, която е толко­ва убедителна, че не може да се разграничи от действител­ните биологични спешни случаи и заплахата за живота, епи­зоди на умствена дезорганизация, които изглеждат като лу­дост, пълна загуба на контрола, продължаваща няколко ми­нути, епизоди на задавяне или дълги периоди на силен тре­мор, гърчове и мятане насам-натам. Интензивността, до която могат да достигнат тези преживявания, не може да се предаде с думи: тя трябва да се преживее или поне да се наблюдава.

Макар че резултатите от емпиричната терапия от вре­ме на време могат да бъдат крайно драматични, човек не бива да я смята за панацея, която гарантира бързи и впе­чатляващи резултати във всеки отделен случай. Някои па­циенти имат фундаментални изцелителни и трансформи­ращи живота преживявания, но други напредват много бав­но и демонстрират ограничено подобрение. Това е особено вярно за онези, чиято биография е изпълнена с хронична липса на удовлетворение и с дефицити. Пример е човек, кой­то в ембрионалния си стадий от развитието е преживявах предимно „лошата утроба”, имал е дълго и усложнено раж­дане и е страдал от емоционална депривация в детството си. Психеделичната или холотропната работа ще го конф­ронтира с дълга последователност от травми и много мал­ко положителни и подхранващи преживявания. В подобна ситуация е важно системно да се използва подхранващ фи­зически контакт за постепенно изграждане на егото и да не се очаква моментален терапевтичен успех.

Друг проблем в емпиричната психотерапия понякога е една специфична „задънена улица”. Тя се появява в ситуа­циите, в които доброто разрешаване на проблема по прин­цип е възможно, но то би изисквало екстремални преживя­вания от някакъв вид, пред които пациентът е неспособен или не желае да се изправи. Такива психологически „препъ­ни камъни” варират значително при отделните хора. Това може да е страхът от изправяне пред психологическата смърт („его смърт”), страхът от загубата на контрол или от лудостта. Друг път пречката е нежелание да се изпита екст­ремална физическа болка, задушаване или някаква друга форма на силен физически дистрес Често срещано е паци­ентът да разпознава включените проблеми като нещо, кое­то той познава от всекидневния си живот под формата на! специфични страхове или неудобни симптоми. („Последно­то нещо на света, което бих направил, е да повърна”, „Иде­ята да се изправя пред болката ме подлудява”, „Най-важно­то нещо за мен е да поддържам контрол във всички обсто­ятелства” и т. н.) В такива ситуации терапевтът има важ­ната задача да идентифицира природата на „задънената улица” и да помогне на пациента да преодолее психологи­ческите съпротиви, които му пречат да се изправи пред нея.

Вече обсъдих необходимостта да се вземат специални предпазни мерки, когато се провежда емпиричната работа с пациенти, които демонстрират сериозна психопатология и имат анамнеза на психиатрична хоспитализация. Това изисква опитен ръководител и система за непрекъсната под­крепа, ако е необходимо. Ако обаче тези условия се осигу­рят, резултатите понякога са много удовлетворяващи. Опи­саните в тази книга техники и терапевтични принципи мо­гат успешно да се използват с много пациенти в тежка трансперсонална криза („спешни случаи от духовно естест­во”), които се разглеждат от традиционната психиатрия ка­то страдащи от психоза – психично заболяване с неизвест­на етиология (Grof & Grof 1986).

Сравняването на терапевтичния потенциал и на обе­щанието на психеделичната и холотропната терапия с тези на традиционните вербални подходи не е лесно. Тези две терапии се различават значително от конвенционалните подходи в своите научни и философски принципи и трябва да се преценяват в контекста на своята концептуална рам­ка. Традиционната психотерапия използва техники на ce-беизследването, например свободните асоциации или интер­вютата лице в лице, които са относително слаби и неефек­тивни средства за проникване в несъзнаваното. Тъй като тяхната концептуална рамка обаче е ограничена до биогра­фията, фокусът им е много тесен: работи се върху постна­талния травмиращ материал от живота на индивида. По същия начин целта им е много скромна: да се облекчат сим­птомите и да се подобри приспособяването на пациента към съществуващите условия на живот.

Психеделичната и холотропната терапия са несравни­мо no-ефективни пътища за получаване на достъп до не­съзнаваната психика. Работата с тези техники обаче е по­казала, че корените на повечето емоционални и психосома­тични проблеми не са само биографични, но и перинатал­ни и трансперсонални. Освен това тяхната цел не е просто вече свободният от симптомите пациент да се върне към стария светоглед, жизнен стил и ценностна система. Проце­сът тук включва фундаментална личностна трансформация, по време на която повечето аспекти на живота на пациента драстично се предефинират. В определен момент тази фор­ма на терапия автоматично се променя и се превръща в сериозно философско и духовно търсене, насочено към най-фундаменталните въпроси на съществуването. Когато това стане, процесът е със съвършено открит край: духовното и философското търсене тогава става важно ново измерение на живота.


Приключението да откриеш себе се – Станислав Гроф