Принципи на холотропната терапия

Принципи на холотропната терапия


Основният й принос е в признаването на изцелителния, трансформационния и еволюционния по­тенциал на НСС. Тъй като тези състояния на човешката психика, изглежда, демонстрират спонтанна изцелителна ак­тивност, холотропната терапия използва техники за облек­чаване на психиката и за предизвикване на необичайни със­тояния на съзнанието (НСС). В типичния случай това про­меня динамичното равновесие, което лежи в основата на симптомите, трансформира ги в поток от необичайни пре­живявания и в този процес ги консумира. Следователно за­дачата на подпомагащия или на терапевта (използвам тук тази дума в оригиналния гръцки смисъл на подпомагане в изцеляването) е да подкрепят преживелищния процес с пълно доверие в неговата изцелителна природа, без да се опитват да го променят.

Важно е терапевтът да подкрепя преживелищното раз­гръщане, дори ако в момента не го разбира. Възможно е някои силно трансформационни преживявания изобщо да нямат съдържание. Те се състоят от последователности от интензивно натрупване на емоции или физическо напреже­ние и след това дълбоко освобождаване и релаксация. Чес­то прозренията и специфичното съдържание се открояват по-късно в процеса или дори през следващи сеанси. В някои случаи разрешаването се появява на биографично равни­ще, в други – във връзка с перинаталния материал или с различни трансперсонални теми. От време на време дра­матично емоционално и психосоматично изцеляване и лич­ностна трансформация с дълготрайни ефекти се свързват с преживявания, които изобщо убягват на рационалното раз­биране. Ще опиша такава ситуация, която се случи в един от нашите преживелищни семинари в института „Изълън” Допълнителни примери за необичайни терапевтични меха­низми са описани по-нататък в книгата (с 294 и следващите)

Преди да участва в един от нашите петдневни семинари, Гладис от дълги години страдала от сериозни пристъпи на деп­ресия, придружени от интензивна тревожност Те обикновено започвали всеки ден след 4 часа сутринта и продължавали ня­колко часа. Било й много трудно да мобилизира силите си, за да посрещне новия ден.

В сеанс по холотропно дишане Гладис реагира с необик­новено активиране на физическа енергия, но независимо от интензивната работа върху тялото в края на сеанса тя не беше достигнала до задоволителен изход Това е ситуация, която е съвсем необикновена, когато се полагат системни усилия за подпомагане на интегрирането на сеанса. На следващата сут­рин депресията й се появи както обикновено, но беше значи­телно по-изявена. Виждайки състоянието й, решихме да про­меним програмата за сутрешния сеанс и веднага да пристъпим към преживелищна работа.

Помолихме я да легне в средата на групата, да диша дълбо­ко, да се предаде на потока на музиката и да приеме всяко пре­живяване, което може да се появи при тези обстоятелства За около 50 минути Гладис имаше силен тремор, издаваше висо­ки звуци, сякаш се бореше с невидими врагове и демонстрира­ше други признаци на силна психомоторна възбуда. В ретрос­пекция след това тя разказа, че тази част от преживяването с включвала повторно изживяване на раждането й.

По-късно в сеанса писъците й станаха по-изразени и за­почнаха да наподобяват думи на непознат език Насърчихме я да крещи така, както й идва отвътре, без да се цензурира или да преценява виковете си, дори ако за нея те нямат никакъв сми­съл Постепенно движенията й станаха силно стилизирани и емфатични и тя запя силна повтаряща се последователност, която звучеше като някаква молитва

Това събитие повлия върху групата изключително силно. Без да разбират думите и без да знаят какво става в Гладис, пове­чето участници бяха дълбоко трогнати и започнаха да плачат Когато завърши песента си, тя се успокои и навлезе в състояние на пълно блаженство и екстаз, в което остана повече от час абсо­лютно неподвижна. По-късно, когато разказваше в интроспекция за преживяването си, тя сподели, че е почувствала неустоим подтик да направи това. Не разбирала какво е станало и посочи, че няма никаква представа какъв език е използвала в песента си

Един психоаналитик от Аржентина, който участваше в гру­пата, посочи, че Гладис с пяла на съвършен сефарадски език, тъй като по една случайност той го знаел Този език, наречен също „ладино”, е юдео-спаниолски хибрид, който се състои от средновековен испански и иврит Гладис не беше еврейка и дори не говореше съвременен испански. Никога не беше чува­ла за „ладино”, не знаеше за неговото съществуване и нямаше представа какво е това.

Буквалният превод на песента, която оказа такова силно влияние върху групата, беше „Страдам и винаги ще страдам. Плача и винаги ще плача Моля се и винаги ще се моля „ Този епизод и ефектът му върху Гладис си остана загадка както за нея, така и за нас.

Несъмнено най-силната техника за предизвикване на НСС и за активиране на психиката е използването на пси­хеделични вещества. Това обаче е радикален подход, който потенциално включва сериозни рискове и следователно изис­ква специални предпазни мерки, умения и следване на строги правила. В този контекст няма да обсъждам принципите на психеделичната терапия и ще насоча интересуващите се читатели към предишните ми публикации, посветени спе­циално на тази тема (Grof 1977, 1980 и 1985).

През последните 10 години двамата с жена ми Кристи­на разработихме ефективен подход, който не използва нар­котици и който наричаме холотропна интеграция или холо­тропна терапия. Както написах по-горе, холотропната стра­тегия в терапията в най-широкия смисъл е характерна за много и различни подходи, включително различни шаман­ски процедури, туземни изцелителни церемонии, изцелител­ния трансов танц на бушмените кунг и на други групи, rites de passage, психеделичната терапия, определени форми на хипноза и други преживелищни психотерапии и различни духовни практики. Аз обаче бих искал да запазя термина „холотропна терапия” за нашата лечебна процедура, която комбинира контролирано дишане, музика и други форми на звукова технология и фокусирана работа върху тялото. На следващите страници ще опиша този процес и ще обсъ­дя отделните му елементи.


Приключението да откриеш себе се – Станислав Гроф