Срещата с раждането и смъртта

Срещата с раждането и смъртта


Със задълбочаването на емпиричното самонаблюдение елементите на емоционална и физическа болка стават все по-интензивни. Могат да станат толкова екстремни, че су­бектът да изпита чувството, че преминава границите на индивидуалното страдание и изживява болките на цели групи нещастни човешки същества, на цялото човечество и дори на цялото съществувание.

Нерядко хората, чийто вътрешен процес е стигнал до този стадий, съобщават за емпирична идентификация с ранени или умиращи воини от най-раз­лични епохи, затворници в ужасни тъмници и концлагерис­ти, подложени на гонения християни или евреи, родилки и новородени или дори с животни, нападнати от хищник или пък измъчвани, заклани и т. н.

От горното става ясно, че на това ниво на несъзнаваното чисто биографичните пре­живявания се пресичат с трансперсоналните (ТПП).

Типично за тези преживявания е, че са съпътствани от драматични физиологични явления, например, различни форми на задушаване, ускорен или неравномерен пулс, га­дене и повръщане, промени в цвета на кожата, колебание на телесната температура, спонтанна поява на кожни об­риви и отоци, треперене, спазми, гърчове и други необичай­ни двигателни смущения.

При психеделични сеанси, а по­някога и при нефармакологични емпирични сеанси или спонтанно постигнати НСС, тези феномени могат да бъ­дат толкова автентични и убедителни, че субектът остава с убеждението, че наистина умира. Това убеждение може да се предаде и на околните, особено ако нямат опит с такива ситуации, и те да помислят, че стават свидетели на изклю­чително сериозно произшествие.

На биографично ниво само на хора, които действител­но са преживели сериозен сблъсък със смъртта, може да им мине мисълта за оцеляване или тази за мимолетността на човешкия живот.

Но когато вътрешният процес излезе от сферата на биографичното, проблемите, свързани със стра­данието и смъртта, вече напълно доминират картината.

Но дори и хора, чиято постнатална биография не включва слу­чаи на сериозна заплаха за живота им или за целостта на тялото, могат директно да навлязат в тази емпирична сфе­ра. В другите случаи повторното преживяване на сериозни физически травми, заболявания или операции изпълнява функциите на своеобразен емпиричен мост към въпросна­та сфера. По този начин повторното преживяване на изкарана в детството пневмония, дифтерит, магарешка кашли­ца или давене може да се задълбочи до повторното преживя­ване на задушаването, което детето изпитва при раждането.

Разтърсващата среща със смъртта, характерна за тези емпирични секвенции, е тясно свързана с най-различни яв­ления, очевидно имащи отношение към процеса на биоло­гичното раждане. Изправени пред агонията и смъртта, хора­та едновременно преживяват мъките на собственото си раж­дане и/или освобождаване от бременност. В допълнение мно­го от физиологичните и поведенчески конкомитанти на те­зи преживявания могат да намерят своето естествено обяс­нение като производни от перинаталния процес. В този кон­текст е съвсем обичайна идентификацията с плода и преиз­живяването на редица аспекти от биологичното раждане, придружено с най-различни специфични и убедителни детай­ли.

Елементът смърт може да бъде представен чрез едновре­менна или редуваща се идентификация с болни, стареещи или умиращи хора. Въпреки че спектърът на тези преживя­вания не се ограничава единствено с преизживяването на биологичното раждане, травмата от него несъмнено е важ­но звено в емпиричния процес, протичащ на това ниво.

Ето защо наричам тази сфера на несъзнаваното перинатална.Терминът перинатален е съставен от две думи – гръц­кият префикс peri означава „около” или „близо”, а латин­ският корен natalis показва отношение към раждането. Ши­роко се използва в медицината за описанието на процеси, които непосредствено предхождат раждането на детето, свързани са с него или го следват – затова и в медицински­те текстове се говори за перинатален кръвоизлив, инфек­ция или мозъчно увреждане.

Сегашната неврофизиология отрича възмож­ността за спомени от раждането – обичайният довод, кой­то се изтъква в защита на горното, е ненапълно развитата мозъчна кора на новороденото. Само че съществуването на автентични перинатални преживявания не може да бъде отречено; честата им поява и огромно клинично значение би трябвало да послужат като стимул за учените да пре­разгледат и ревизират своите остарели теории.Връзката между биологичното раждане и гореспомена­тите перинатални преживявания е доста дълбока и специ­фична. Това позволява да се използват клиничните стадии на бременността за конструирането на концептуален мо­дел, който би ни помогнал да схванем динамиката на пери­наталното ниво на несъзнаваното и дори да правим конк­ретни предположения по отношения на процеса смърт-пре­раждане при различните индивиди.


Приключението да откриеш себе се – Станислав Гроф