„КЪДЕТО И ДА СТЕ, БЪДЕТЕ ТАМ ИЗЦЯЛО“

„КЪДЕТО И ДА СТЕ, БЪДЕТЕ ТАМ ИЗЦЯЛО“


Опитайте се да се уловите, когато се оплаквате – на глас или наум, от ситуация, в която сте се озовали, от това какво правят или говорят хората, от средата си, от по­ложението си, дори от времето.

Оплакването винаги представлява неприемане на това, което е.

То неизменно носи несъзнателен негативен заряд. Когато се оплаквате, се превръщате в жертва. Когато се изразявате, властта е във вас. Затова променете ситуацията, предприемайки нещо, или говорейки за нея, ако това е необходимо или възможно. Напуснете ситуацията или я приемете. Всич­ко останало е лудост.

Обикновеното несъзнание винаги е свързано по няка­къв начин с отричането на Настоящето.

То, разбира се, включва и мястото, където се намирате. Противопос­тавяте се на вашето „тук и сега“?

Някои хора винаги искат да бъдат другаде. Тяхното „тук“ никога не е доста­тъчно добро.

Наблюдавайте се, за да видите дали е така във вашия живот. Където и да сте, бъдете там изцяло.

Ако намирате своето „тук и сега“ за непоносимо и то ви прави нещастни, имате три възможности:

да се махнете от ситуацията,

да я промените или

да я приемете напълно.

Ако искате да поемете отговорност за живота си, трябва да изберете един от тези три варианта, и то веднага. След това приемете последствията. Без оправ­дания. Без негативизъм.

Под­държайте чисто вътрешното си пространство.

Често е по-добре да направите каквото и да е, отколко­то нищо да не правите, особено ако сте заседнали от мно­го време в нещастие. Ако сгрешите, поне научавате нещо, и тогава грешката вече не е грешка. Ако останете заседна­ли, нищо не научавате. Пречи ли ви страхът да действате? Отчетете страха, наблюдавайте го, насочете внимание­то си към него, присъствайте пълно. Това ще прекъсне връзката между страха и мисленето ви.

Не позволявайте на страха да се надигне в ума Ви. Използвайте силата на Настоящето. Страхът не може да издържи срещу нея.

Заема ли миналото голяма част от вниманието ви? Чес­то ли говорите и мислите за него, било в положителна или в отрицателна светлина? Големите неща, които сте пос­тигнали, приключенията и преживяванията ви, или как сте станали жертва и какви ужасни неща са ви причинили, или може би какво вие сте причинили някому? Мисловните ви процеси създават ли вина, гордост, недоволство, гняв, уг­ризения или самосъжаление? Значи не само укрепвате фал­шиво себеусещане, но и допринасяте за стареенето на тя­лото ви, като натрупвате минало в психиката си. Провере­те го сами, като наблюдавате околните, които са подчертано склонни да се вкопчват в миналото.

Погребвайте миналото всеки миг. То не ви е нужно.

Прибягвайте до него, когато то е абсолютно свързано с настоящето. Почувствайте силата на момента и пълно­тата на Битието. Почувствайте присъствието си.

Тревожни ли сте? Често ли си мислите „какво ще стане, ако…“? Идентифицирате се с ума си, който се проектира във въображаема бъдеща ситуация и създава страх. Вие не можете да се справите с такава ситуация, защото тя не съществува. Тя е мисловен фантом. Можете да прекрати­те тази лудост, която руши здравето и живота ви, прос­то като приемете настоящия момент. Осъзнайте диша­нето си. Почувствайте как въздухът влиза и излиза от тя­лото ви. Почувствайте вътрешното си енергийно поле. Всичко, с което имате да се справяте в реалния живот -не във въображаемите проекции на ума – е този момент. Запитайте се какъв проблем имате точно сега, не догоди­на, не утре, не след пет минути. Какво не е наред в този момент? Винаги можете да се справите с Настоящето, но никога с бъдещето – а и не се налага. Отговорът, силата, правилното действие или средство ще дойдат тогава, ко­гато ви потрябват, нито по-рано, нито по-късно.

„Един ден ще успея.“ Целта отнема ли толкова много от вниманието ви, че да свеждате настоящето до сред­ство за постигането й? Отнема ли ви радостта от това, което правите? Чакате ли тепърва да започнете да живеете? Ако си създадете такъв мисловен навик, как­вото и да постигнете и придобиете, настоящето нико­га няма да бъде достатъчно добро, бъдещето винаги ще ви се струва по-добро. Съвършена рецепта за постоянно неудовлетворение и неосъщественост, не мислите ли?

Имате ли навика да „чакате“? Каква част от живота си прекарвате в чакане? „Чакане на дребно“ аз наричам чака­нето на опашка в пощата, чакането в задръстване или на летището, чакането на нечие пристигане, на края на ра­ботното време и така нататък. „Чакане на едро“ е очак­ването на следващата ваканция, на по-добра работа, деца­та да пораснат, да дойде истинската любов, успехът, па­рите, да станете значими или просветлени. Нерядко хо­рата прекарват целия си живот в чакане да заживеят.

Чакането е състояние на ума. По същество то означа­ва, че искате бъдещето, а не искате настоящето. Не ис­кате това, което имате, искате нещо, което нямате. С всяко чакане несъзнателно създавате вътрешен конф­ликт между „тук и сега“, където не искате да бъдете, и представата за бъдещето, където искате да бъдете, Това влошава значително качеството на живота ви, за­щото губите настоящето.

Няма нищо лошо в това да се стремите да подобрите ситуацията си. Нея можете да подобрите, но не и живо­та си. Животът е първичното. Животът е най-дълбоко­то вътрешно Битие. Той вече е цялостен, пълен и съвър­шен. Ситуацията ви се състои от условията и преживя­ванията ви, Няма нищо лошо в това да си поставяте цели и да се стремите към постижения. Грешката е в това да ги използвате като заместител на усещането за живота, за Битието. Единственият път към тях е в Нас­тоящето, Така приличате на архитект, който не обръ­ща внимание на основата на сградата, но отделя много време на последните етажи.

Много хора например чакат да преуспеят. Това не може да се случи в бъдещето. Когато почитате, призна­вате и напълно приемете сегашната си реалност – там, където сте, това, което сте, това, което правите – ко­гато приемете изцяло онова, което имате, сте благодар­ни за него, благодарни за това, което е, за Битието. Благодарност за настоящия момент и пълнота на живота сега – това е истинското благополучие. То не може да дойде някога в бъдещето. След това, с времето, то може да се прояви по различни начини за вас.

Ако сте недоволни от това, което имате, или дори ра­зочаровани или ядосани за сегашен недоимък, това ви мо­тивира да забогатеете, но дори и да направите милиони, пак изпитвате вътрешното усещане за недостатъч­ност, дълбоко в себе си продължавате да се чувствате не­осъществени. Може да изживявате нови и вълнуващи неща, които се купуват с пари, но те идват и си отиват и винаги ви оставят усещане за празнота и нужда от още физически и психически удоволствия. Няма да бъдете в Битието и да чувствате пълнотата на живота сега -единственото истинско благополучие.

Затова се откажете от чакането като състояние на ума. Когато се уловите, че се впускате в чакане, дръпне­те се от него. Елате в сегашния момент. Просто бъдете и се радвайте на това. Ако присъствате, никога няма да имате нужда да чакате нищо. Затова следващият път, когато някой ви каже: „Извинявай, че те накарах да ча­каш“, вие му отговорете: „Няма нищо, аз не чаках. Прос­то си стоях тук и се забавлявах – радвах се на себе си.“

Това са само няколко от привичните стратегии на ума за отричане на настоящето, които съставляват обикно­веното несъзнание. Те лесно се изпускат от поглед, защо­то са до голяма степен част от нормалния живот – фо­новото статично напрежение на постоянното недовол­ство. Но колкото повече се упражнявате да наблюдавате вътрешното си психо-емоционално състояние, толкова по-лесно ще усещате кога сте попаднали в клопката на миналото или бъдещето, тоест на несъзнанието, и ще се събуждате от съня на времето в настоящето. Но внима­вайте: фалшивото нещастно „аз“, израстващо от отъждествяването с ума, се храни с време. То знае, че за него настоящето е смърт u затова се чувства силно застра­шено от него. Ще направи всичко по силите си да ви из­мъкне от него. Ще се опитва да ви задържи в клопката на времето.


Екхарт Толе
Leave a Reply

Your email address will not be published.