Отговорите на важните въпроси

Отговорите на важните въпроси


Настрадин тъкмо бил пристигнал в малко селце ня­къде в Близкия изток. Едва слязъл от мулето си, пред него изникнала скромна свита посрещачи, от които разбрал, че на площада вече се била събрала тълпа, нетърпелива да чуе няколко негови слова. Не му оста­вало друго, освен да се съгласи да го отведат до пло­щада, където бил посрещнат с бурни ръкопляскания. Нашият герой, който наистина не знаел какво да каже на хората, решил да импровизира с надеждата да се измъкне от неловкото положение и да си тръгне час по-скоро. Застанал пред хората, които не спирали да ръкопляскат, и след като помълчал малко, разтворил широко ръце и се обърнал към множеството.

– Предполагам – започнал приповдигнато, – че знаете какво съм дошъл да ви кажа…

След няколко минути, които му се сторили цяла веч­ност, хората започнали да си шушукат и накрая някой отговорил:

– Не знаем. Какво си дошъл да ни кажеш? Говори!

Настрадин решил, че това е златна възможност да се измъкне от неудобното положение, и обявил:

– Ако сте дошли чак дотук, без да знаете какво имам да ви кажа, тогава не сте готови да го чуете.

След тези думи се обърнал и си тръгнал.

Присъстващите останали като втрещени. Някои се позасмели нервно с надеждата, че Настрадин ще се върне на подиума, но напразно. Хората не знаели как­во да си мислят: били дошли на площада, за да чуят посланието на прочутия мьдрец, а той им казал някол­ко прости думи и си тръгнал насред общото недоуме­ние.

Можем да се досетим за продължението на тази ис­тория. Винаги има хора, които вярват, че когато не разбират нещо, то е много умно, така че в подобни ситуации се чувстват неуверени и почти длъжни да демонстрират колко много ценят интелигентността. Докато Настрадин се отдалечавал, един такъв човек казал високо:

– Колко умно!

Както става обикновено, когато хората не раз­бират нещо и някой каже: „Колко умно!“, за да не се почувстват глупави, те повтарят: „Разбира се, колко умно!“. Може би точно поради тази причина присъст­ващите започнали да повтарят:

– Колко умно!

– Колко умно!

Тогава някой се обадил:

– Да, много умно, но… не беше ли малко кратко? А друг човек, който – подобно на много други – имал нужда да слага фасадата на логиката на неща­та, лишени от нея, добавил:

– Думите на Настрадин се отличават с лаконичността на истинската мъдрост. Както каза и самият учител, как е възможно да сме дошли дотук, без дори да знаем какво ще чуем? Какви глупаци сме! Пропус­нахме безценна възможност!

– Какво прозрение, каква мъдрост!

– Трябва да го помолим да ни изнесе нова лекция – започнали да се обаждат все повече хора.

Селяните решили да идат на крака при Настрадин. Хората били толкова изненадани от станалото при не­говото първо посещение, та някои заговорили, че мъдростта му била твърде необятна, за да бъде споделена в една-единствена лекция.

– Грешите. Всъщност е точно обратното – знанията ми едва биха стигнали за една лекция – отговорил Настрадин. – Никога не бих могъл да изнеса две.

– Колко е скромен – дивели се хората.

Колкото по-упорито повтарял Настрадин, че няма какво друго да каже, толкова повече упорствали се­ляните с молбите си да го послушат отново. След като дълго се съпротивлявал, накрая склонил да им каже няколко думи.

На следващия ден човекът, когото всички били наро­чили за мъдрец, отново се явил на площада в селото, където се били събрали още повече хора. Всички, кои­то били отсъствали по време на първата лекция, били чули за успеха й. Когато питали какво бил казал Нас­традин, неизменният отговор бил:

– Не можем да ви обясним, трябва да го чуете от собствените му уста… Дойдете ли обаче, бъдете много внимателни – ако попита дали знаете какво иска да ни каже, трябва да потвърдите, че знаете.

Настрадин отново се изправил пред публиката, без да знае какво да каже, така че решил да използва предишната тактика:

– Предполагам, че знаете какво съм дошъл да ви кажа.

Хората, които били нащрек и не искали да обидят учителя с детинския си отговор от предишния ден, от­говорили дружно:

– Иска ли питане? Знаем и точно затова сме дош­ли.

Настрадин навел глава и рекъл:

– Е, след като всички знаете какво съм дошъл да ви кажа, не виждам защо да го повтарям.

Обърнал се и си тръгнал.

Публиката отново останала като гръмната. Уж били дали обратния отговор, а резултатът бил съвсем същи­ят.

Настъпило напрегнато мълчание и неочаквано ня­кой се провикнал:

– Блестящо!

Човекът, който се обадил, бил там и предишния ден, и не искал да се признае за победен. Искал да покаже, че този път бил прозрял посланието преди останалите..

Когато „новите“ чули това, решили да не остават назад:

– Прекрасно!

– Забележително!

– Сензационно, нечувано!

Някакъв мъж, който идвал за втори път, се изправил на крака и обявил:

– Разбира се, че е забележително. Днешните му думи са допълнение на вчерашната мъдрост. – По този начин човекът искал да подчертае разликата в мъд­ростта между онези, които били присъствали на двете лекции, и новодошлите.

Множеството избухнало в ръкопляскания, но нео­чаквано някой казал:

– Да, прекрасно е, но… не е ли твърде кратко?

– Право казваш – подкрепил го друг.

– Мъдростта не е многословна – заявил експертът от предния ден.

Няколко гласа се обадили:

– Още! Искаме да слушаме още! Искаме този чо­век да ни дари още от мъдростта си!

Първенците на селото отишли при Настрадин, за да го помолят да изнесе трета и последна лекция.

Настрадин се опитал да откаже, да им обясни, че не заслужава подобна чест и че му е време да се връ­ща у дома.

Молили, увещавали го, настоявали, заклевали го да се съгласи в името на предците си, децата си, на вси светии, но само и само да не им отказва. Настойчи­востта им дала резултат и в крайна сметка Настрадин, с известно притеснение, склонил да говори за трети и последен път.

На площада се бил събрал толкова народ, че нямало къде игла да падне. Този път хората се били наговорили, че ако учителят зададе въпрос, никой няма да отговаря. Ако се наложело, кметът на селото щял да говори от името на всички.

За трети път застанал Настрадин пред публиката и започнал:

– Предполагам, че знаете онова, което съм дошъл да ви кажа.

Кметът, който стоял на първия ред, се изправил, извърнал се, за да хвърли съзаклятнически поглед към съселяните си, и отговорил с известна дързост:

Някои знаят, а други – не.

Дълги ръкопляскания огласили централния площад. Накрая всички се смълчали и отправили очаквателни погледи към учителя.

– В такъв случай хората, които знаят, да обяснят на онези, които не знаят – заявил Настрадин.

След което се обърнал и триумфално напуснал сце­ната.


От самоуважението до егоизма (Разговор между мен и теб) – Хорхе Букай

Leave a Reply

Your email address will not be published.