Психосоматичния език на детето

Психосоматичния език на детето


Как да разберем дали несъзнаваното на детето ни е в хар­мония с нашето?

Като наблюдаваме езика на тялото му: ако детето ви яде с охота, ако спи добре, ако плаче само когато иска нещо, ако рита с крачета и размахва ръчички, когато ви чува, че идвате, ако обича да го вземате в ръце, тайният диалог между него и вас е ДОБЪР.

Но ако бебето плаче много, ако се храни малко или зле, ако не наддава на тегло, стяга се, кога­то го взимате в ръце, трябва да предположите – след като изключите възможните медицински причини, – че то може би си изгражда отрицателен телесен отговор на вашите же­лания.

Човешките същества винаги общуват и на несъзнавано ни­во, а при родителя и детето този диалог дублира жестовете им. Ето защо в случай на затруднения в общуването най-добре е родителят да се опита да промени несъзнаваното си, до което психоаналитикът може да проникне чрез някои от ду­мите му. Ако в поведението на детето личи явен отказ да приеме родителите си, в техен интерес е да се посъветват с някой, който да им помогне да разберат „тайните“ си, неизразени с думи желания.

Успеят ли да осъзнаят „своите“ тай­ни очаквания, у тях биха могли да настъпят дълбоки проме­ни, на които детето ще отговори така, както винаги отговаря на всяко искане на родителите си – чрез тялото си.

Тук вече опираме до разбирането на психосоматичния език на детето.

Изправено пред неприятна „несъзнавана“ ситуация, която му е невъзможно да изрази, то може да раз­вие някоя болест: ринофарингит, гастроентерит, атипична треска, екзема, астма. При малкото дете всички тези болес­ти са сигнал за труден психологически климат между него и родителите му.

Впрочем те се проявяват и в живота на зрелия човек всякога, когато той се почувства безпомощен да овладее тревожна за него ситуация.

Разболяването често е отдушник, предложен от тялото, за да предпази духа от много по-тежко страдание.

Дете, което отказва да се храни, дава ясен сигнал, че от­казва да изпълни желанието на майка си – както съзнател­но изразеното: „Поеми биберона, искам да живееш“, така и неосъзнатото: „Искам да живееш, за да бъдеш това, което не съм била.“

Бебето понякога отказва биберона, защото несъзнателно го схваща като нещо друго, а не като обикно­вена храна, предназначена за собственото му удоволствие. Като отблъсква храната, предлагана от майката, момичето -понеже обикновено то е „злоядо“ – се противопоставя и на желанието й да го „отъждестви с мечтата си“

И да го постави на място, различно от неговото собствено. Ако момиче­то създава повече трудности от момчето през оралния ста­дий, това несъмнено се дължи на обстоятелството, че май­ка му иска да „вгради“ в него определен образ, спъващ „вът­решната свобода“, от която детето има нужда, за да се раз­вива.

Момчето не изпитва същите трудности – майката не му налага никаква схема за мъжа, тъй като тя не е мъж.

Фактът, че момичето е отглеждано единствено от майка си, оставя следи върху живота на много жени. Отказали да вложат нещо от ДРУГИЯ в себе си, впоследствие те често имат усещането, че са празни, както физически, така и пси­хически, понеже двете неща са били едно цяло в отговора, който са давали на майката.

Много жени продължават да не се хранят или да повръщат, за да останат „празни“ от желанието на майката, както е било някога, а други посто­янно хрупат нещо или поемат огромни количества храна, за да запълнят вътрешната „празнота“, която са почувствали още в началото на връзката си с майката.

                                         

Впрочем нима дъщерята не е открила най-прекия на­чин, по който да попречи на майка си да изпита това щас­тие, отказвайки да приема храна от нея? Отчаяна, майка­та се оплаква: „Тя не ми допива млякото.“ Макар да не си дават сметка, родителите разбират отговора, който ези­кът на детското тяло дава на желанието им. Затова поня­кога възприемат болестите на детето като насочени сре­щу тяхи казват; „Онази вечер ни вдигна 39 градуса“ – като че ли малкото човече е предизвикало треската си, за да ги постави в затруднено положение! При някои психосоматични болести детето сякаш си играе с нервите на своите родители.

Често някоя лека хрема или не много висока температу­ра се появяват точно когато родителите са решили да си позволят малко лична свобода, като че ли детето иска на всяка цена да ги задържи до себе си. Що се отнася до болес­тите, на пръв поглед „прихванати“ в яслите или в детската градина, в повечето случаи те сигнализират за настъпила важна за детето психологическа промяна.

И все пак, за да не ви обезсърчавам в нелеката ви роля на родители, ще ви кажа, че дете, което никога не се е сблъск­вало с трудности, няма да си изгради никакъв защитен ме­ханизъм и ще се «каже безпомощно пред неизбежните прев­ратности на съдбата.

Всички ние сме като по чудо оцелели от повече или по-малко трудното ни детство. Невъзможно е да бъде другояче с невидимия трети, вклинил се между родители и деца, който се нарича НЕСЬЗНАВАНО.

Фройд пръв е открил този толкова важен още през най-ранното ни детство персонаж, който, макар и действащ в сянка, ръководи повечето от постъпките ни. Пак той пръв е заявил, че родителският занаят се нарежда сред „невъзмож­ните“ занаяти.

Кристиан Оливие – “ЕВИНИ ДЪЩЕРИ – психология и сексуалност на жената”