Майки и дъщери

Майки и дъщери


Както знаем, още от раждането си детето е „зависимо“ от любовта на своите родители, която е също толкова важ­на за несъзнаваното му, колкото и храната за физическото му развитие. Така че то, естествено., ще прави всичко, за да бъде възможно най-обичаното или „най-обичаната“, поне же говорим за дъщерята. Затова, ако обичта на майката за­виси от това дали дъщерята се подчинява на желанията й, то дъщерята непременно ще се подчини.

Ако, за да завладее сърцето на майка си, момиченцето трябва да се превърне в женския образ, който тя носи не­съзнателно вътре в себе си, то през повечето време ще й се покорява, поне привидно и даже без съпротива, защото на тази възраст за детето е жизненоважно да живее в добро „разбирателство“ с родителите си. Така майката лесно ще може да осъществи чрез детето си собствения си проект-идеал за зряла жена: дъщеря й ще бъде хубава, мила, услуж­лива…

Що се отнася до красотата, жената съвсем отрано ще за­почне да подчертава външността на дъщеря си чрез хубави прически, симпатични роклички и други дрешки в добре съ­четани цветове, така че всеки, който види това прелестно същество, с основание ще възкликва: „О, колко е сладка!“ Така още от първите си дни и месеци бебето записва в сво­ето несъзнаванo, че външността може да предизвика „по-голям прилив на обич“ у другите, и това ще е една от първи­те информации, въведени в женската компютърна програ­ма. По-късно, когато момиченцето стори нещо лошо, май­ка му или баба му често ще казват: „О, колко си грозна, никак не си хубава!“, тоест все прилагателни, които препра­щат детето не към морален, а към естетически закон.

Красота и послушание са представяни съвсем отрано в живота на момиченцето като женски отличителни белези, макар те да са само ценности, които близките на бебето момиче му втълпяват в период, когато се формира негово­то несъзнавано. Не става дума за вродени качества, както би могло да се помисли, а за ценности, препоръчвани на момичетата.

Никога не съм обръщала внимание ни това.., факт е, че винаги съм предпочитала да казвам на дъщеря си по-скоро че е „грозна“, отколкото че е ,“лоша“…

Но нито едното, нито другото не е отговаряло на дейст­вителното състояние на детето ви, което несъмнено е било „разгневено“.

Гняв… Ето една дума, която родителите не използват охотно. Те биха желали да игнорират напълно съществуването на агресивността и на гнева, които за тях са осъдителни чувства, докато всъщност става дума за об­ратната страна на обичта.

Човек е способен както да ОБИ­ЧА, така и да МРАЗИ, това е първият му закон.

Но да продължим историята за майката и дъщерята. Ос­вен да бъде красиво, от малкото момиченце ще се иска да е мило, отстъпчиво, тоест да овладее изкуството да се от­казва от желанията си.

Защо изискваме послушание пове­че от момичето, отколкото от момчето? Защото се подчи­няваме на древни и патриархални стереотипи, повеляващи на жената да бъде кротка и покорна. Ако не ми вярвате, отворете някой вестник с обяви за запознанства с цел брак и вижте как е формулирана мечтата на мъжа: той търси кротка, любвеобилна, евентуално интелигентна или по-ско­ро образована жена, която да бъде и добра домакиня… за­щото крепостничеството под формата на брак все още не е отменено.

Майката не изисква ли същото и от сина си?

Не, защото благодарение на Едиповата любов, която из­питва към него, тя го обича безусловно, такъв, какъвто е. Половото му различие й е достатъчно, като отплата, че го е създала.

Майката изисква само от момичето да се вмества в стереотипа „жена“. Тя дори е убедена, че постъпва пра­вилно, докато всъщност ОГРАНИЧАВА дъщеря си и я пре­връща в ОБЕКТ на своите амбиции.

Кристиан Оливие – “ЕВИНИ ДЪЩЕРИ – психология и сексуалност на жената”