Бащинска функция и бащина роля

Бащинска функция и бащина роля


Каква е разликата между бащинска функция и бащина роля?

Разликата е голяма. Ролята на бащата се свежда до ня­кои добре познати на всички ни задължения: да даде името си на своите потомци и да подсигури ежедневието им чрез парите, които печели.

Бащинската функция е no-скоро ли­чен дълг, отколкото социално задължение – много мъже изпълняват ролята на баща, но избягват да се нагьрбват с ефективната му функция, изискваща от тях да обичат дете­то и да се грижат за него морално и физически. Те смятат, че в това отношение майката е напълно достатъчна, и това, разбира се, им опростява живота.

Колкото ролята е социално задължение, толкова функ­цията е афективна отговорност. Проблемът е, че много мъ­же все още не могат да схванат ползата от нея за детето, независимо от какъв пол е то. Защото всеки родител изпълнява своя собствена функция по отно­шение на детето си: бащата е „модел“ за своя син и „Едипов партньор“ за дъщеря си, а майката е „модел“ за дъщеря си и „Едипова партньорка“ за своя син.

Но какво да кажем за семействата с един родител ?

В сегашната действителност те не са нито аномалия, нито изключение, защото всъщност най-разпространеният тип съв­ременно семейство крие под патриархалната си външност истински матриархат. За детето няма никакво значение дали царстването на майката е очевидно, какъвто е случаят с най-често срещаното семейство с един родител, или е прикрито чрез така нареченото присъствие-отсъствие на бащата, изос­тавил възпитанието на децата на жена си. И в единия, и в другия случай то има насреща си само една жена.

Но когато някой ден мъжът разбере, че за доброто на сина си и на дъщеря си той трябва истински да присъства и да полага необходимите бащински грижи, семейството с едцн родител ще престане да бъде смятано за нормално. То ще се появи пред очите ни такова, каквото е всъщност, то­ест място, където на детето е отредена само Едипова връз­ка или само идентифициране, но не и двете едновременно.

Когато липсва единият от родителите, детето не може да се структурира хармонично, тъй като, всеки родител има специфично своя функция, при чието из­пълнение другият не може да го замени.

Питам се дори как сме могли да живеем толкова дълго с мисълта, че единст­вено жената притежава всички необходими на детето чувс­тва? Явно сме се опирали на това, че в продължение на де­вет месеца „тя“ е била незаменима и оттам – достатъчна.

От думите ви излиза, че в крайна сметка всеки родител е необходим на детето не заради това, което „прави“, а за­ради това, което „е“-мъж или жена.

Да, за психоаналитика това, което човек Е, далеч надхвър­ля онова, което ПРАВИ. Това, което човек ПРАВИ, най-чес­то е обмислено и съзнателно желано като най-добро за дете­то. Но детето също има своя малък несъзнаван персонален компютър, регистриращ не само казаното и извършеното, а и онова, което не се изрича, за което няма думи, за да бъде изречено. Едиповата любов не може да се облече в думи. С какви думи да кажеш на детето: „За мен, твоя баща (иди за мен, твоята майка), ти си ЕДИНСТВЕНО, неповторимо съз­дание. Ти си като мен, защото произлизаш от мен, и си раз­личен от мен, защото полът ти е различен. Струва ми се, че ще имаш всичко, което имам аз, плюс всичко, което нямам…“

Кой може да каже подобно нещо на едно дете?

Действително!

Детето обаче приема точно това послание чрез ежеднев­ните грижи, полагани за него.

Защото всъщност то не полу­чава от майката или бащата само грижи. То получава от тях чувства и всичко, което преминава през невидимото и неосъзнато общуване между тялото на даващия и тялото на приемащия: миризмите, допирът до кожата, изразът на ли­цето, тонът на гласа и т. н. представляват неразделна част от това общуване.

Кристиан Оливие – “ЕВИНИ ДЪЩЕРИ – психология и сексуалност на жената”