Причини за болестите

Причини за болестите


Дойде ви някоя болест. Тя е условие, задача, която трябва да решите правилно. – Ама защо ми дойде
тази болест? – Това не е важно. Важно е как ще се справите с нея.
Казваш: „Болен съм.“ – Какво трябва да се прави?

Да оздравея.

Първоначално ти си бил здрав, отпосле си заболял. Болестта е резултат.


Хората от хиляди години страдат и умират, развиват се у тях най-ужасни болести, измъчвания и външният им живот е пълен с всевъзможни нежелателни приключения, но и досега ние не можем да си дадем отчет за същинските причини.
Всяка болест има своя външна и вътрешна причина, която всеки човек може да намери. Намери ли я, той
лесно може да я отстрани.


Дали лекар ще ви лекува или вие сами, преди всичко трябва да знаете причината на болестта. Който не знае
причината на дадена болест, той не може да я лекува.
Всяка болест има своя далечна или близка причина. Намерете причината и я отстранете. Щом отстраните причината на болестта, и самата болест ще изчезне.


Има болести, които се дължат на безлюбието, други – на невежеството, трети – на неспазване елементарни хигиенични правила. Някои се дължат на лъжата, други на разни притеснения, понякога се дължат на причини от миналото, а понякога на понижение на вибрациите на организма.


Преди всичко трябва да намерите причината на болестта.

Всяка болест се предшества от известно неразположение – физическо или психическо. Като намерите неразположението, ще намерите и причината, която го предизвиква. По този начин лесно ще се справите с болестта.
Ти трябва да намериш причината на болестта си и сам да я премахнеш. От Бога можеш да искаш светлина,
да виждаш причините и последствията на нещата, сам да се изправяш. Но да искаш Бог да дойде при тебе и да
махне болестта ти моментално, това не е в естествения ред на нещата.


Мнозина от учениците боледуват. Питам: Коя е причината за тия болести? Всеки ученик трябва да знае произхода на своята болест, дали тя има физически, умствен или духовен характер.

Щом се знае произходът на болестта, ще се намери начин, по който тя може да се лекува. Ако болестта има физически произход, ще се лекува по физически начин.


Всички физически болести, това са резултат от духовните състояния в човека.


Всички физически болести, които се явяват днес, имат духовно произхождение. Щом намерите причината,
ще се възстанови равновесието, ще се възстанови хармонията.
Изобщо, причините на болестите се крият в астралния свят, а последствията се изявяват във физическия
свят…

Който иска да се лекува, първо трябва да намери причината на заболяването си в астралния свят. Щом
махне причината, болестта го напуща.
Много от болестите на физическото тяло се явяват като последствие на някакви заболявания в астралния и в умствения свят на човека.

Едно горчиво чувство, една противоречива мисъл причиняват физически болести. Щом се махне причината на болестта, и самата болест изчезва.


Причината на всички болести, на всички недъзи, на всички несрети в живота на човека е духовна, а не физическа.

Ако искате да бъдете здрави, не допущайте в ума и в сърцето си нито една отрицателна мисъл, нито едно отрицателно чувство.

Отрицателните мисли са мухи, паразити, които оставят своите семена по главите ви. Не допущайте тия мисли и чувства да кацат по главите ви.
Съвременната наука и медицина не търси вътрешните причини на нещата. Тя разглежда всички явления в Природата и живота в тяхната външна, материална страна.
За да се справи с известни мъчнотии, болести и изпитания, човек трябва да потърси разрешението им вътре в себе си, а не отвън.


Причината на някои болести се крие в ума, на други – в сърцето, а на трети – в душата.


Повечето болести се дължат на отсъствието на светлина в човешките умове.
Всяка болест се дължи на недостатъчно светлина в ума, на недостатъчно топлина в сърцето или на недостатъчно сила в организма. Когато светлината, топлината и силата се намаляват, болестите идат… Увеличаването на светлината, топлината и силата е микроскопично, с никакъв уред не се измерва.

Каквито са мислите и желанията на човека, такова става и тялото му.

Ако здравият човек измени пътя на своите прави мисли и чувства, с това той коренно ще измени своя организъм и в края на краищата ще заболее.
Ако човек във физическия живот игнорира светлината, стомахът му ще отслабне, а оттам и тялото; ако игнорира живота, дробовете му ще отслабнат; ако игнорира любовта, мозъкът му ще отслабне. Тъй щото, когато се нарушават законите на светлината, стомахът страда; когато се нарушават законите на живота, дробовете страдат; когато се нарушават законите на любовта, мозъкът, главата страда.


Едно се иска от човека: да си набави нужното количество топлина и светлина. Ако топлината му не е
достатъчна, той се свива, не е разположен; ако светлината му не е достатъчна, той не може да мисли добре,
пак е неразположен. Щом светлината и топлината му не са достатъчни, той няма сила, не е деятелен. Такъв
човек е пасивен, от нищо не се интересува. Той лесно заболява.
Топлината, светлината и силата, това е Бог, Когото търсите.

Ако се питате защо идат болестите, ще знаете, че те са резултат на отслабване на Любовта, Мъдростта и Истината; болестите са резултат на намаляване силата на живота, знанието и свободата.

Който иска да бъде здрав, трябва да увеличи количеството на любовта и енергията в себе си.


Една от главните причини за болестите се крие в недоимък на любов, на светлина и на свобода.
Не си ли здрав, любовта, вярата и надеждата в тебе са парализирани.
Като страда, човек трябва да търси причината първо в храносмилателната система, после – в дихателната
и най-после – в мозъчната.
Причината на болестите се крие в неправилното хранене, в неправилното дишане или в кривата мисъл.

Коя е причината за болестите?

Нечистият въздух, нечистата вода и лошата храна.
Ако ти пренебрегваш растителното царство отвън, ти го разрушаваш в себе си. Щом го разрушиш и в себе
си, всички болести идват около тебе.
За да избегнат болестите и страданията, хората търсят причините, които ги създават…

Две причини произвеждат болести и страдания: едната е физическа – неправилно дишане и хранене; втората причина е психическа – неправилно мислене и чувстване.

Храненето е свързано със сърцето, а сърцето – с душата. Дишането е свързано с ума, а умът – с духа. Следователно, хармоничен живот е онзи, в който човек е успял да съпостави в
правилна връзка процесите дишане и хранене по отношение силите на душата и на духа.


Какво трябва да прави човек, за да не боледува?


Всякога боледуват не слабите хора, силните хора боледуват.


ПРИЧИНИ ЗА БОЛЕСТИТЕ И МЕТОДИ ЗА ТЯХНОТО ЛЕКУВАНЕ ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО