КРИЗИ НА ЛИЧНОСТТА

КРИЗИ НА ЛИЧНОСТТА

Кризисната ситуация поставя личността в трудно разрешим конфликт, които може да бъде вътреличностен, междуличностен или социален.

Неразрешимостта, или поне трудното за личността решение на конфликта, поражда силно емоционално напрежение и преживяване за дълбоко нарушено душевно равновесие.

Проблемните ситуации, предизвикващи кризи, могат да бъдат наи-разнообразни:

– криза в брачните отношения,

– в отношенията между поколенията,

– криза на приспособяването,

-на сексуалните взаимоотношения и пр.

Невъзможността за справяне, често съпътстващите двойнствени /амбивалентни/ чувства, особено при изначално слабо и неравновесно „аз“, може да има непердвидими, понякога трагични последици

внезапни, поривни решения, често алогични;

-посегателства върху собствената личност.

Тази непредвидимост на реагирането в състояние на криза налага намесата на лекаря специалист или на психотерапевт с т.нар.“кризисни интервенции„.

Тяхната цел е:

1. Да снижат емоционалното напрежение,

2. Да доведат човек до състояние, в което ще може да погледне реално на нещата, като се обсъдят възможните алтернативни решения, тяхните предимства и недостатъци, тяхната приемливост за личността;

3. И се помогне за съставянето на най-добрата стратегия за справяне.

Макар и в известна степен близка до стреса, кризата се отличава по това, че при нея има конфликт и проблем, които трябва да се разреши, колкото и неприемливи за личността да са възможните изходи.

Тук няма внезапния, силен, застрашаващ и независещ от засегнатия субект външен дразнител.

Кризите съпътстват всяка човешка съдба. Те могат да носят за потърпевшия както отрицателни, но също и положителни елементи.

Когато кризата води до дезорганизация на поведението, тя е разрушителна, но когато личността бъде подтикната към радикална промяна с цел преодоляване на конфликта, разкриваме в нея и положителен заряд.

В този смисъл навременната намеса на психиатъра или на съответния специалист – психотерапевт със специална подготовка за провеждане на кризисни интервенции, има голямо значение. При преосмисляне на ситуацията човек има нужда от подкрепа, за да се предпази от взимането на прибързани решения под натиска на негативните емоции или на чувство на пълна безпомощност и безизходност.

Логично обоснованото и мотивирано решение снижава напрежението, психичната организация се възстновява, добива нова рамка, намира се нов смисъл.Leave a Reply

Your email address will not be published.