Какво е криза и как се формира

Какво е криза и как се формира


Кризата е несъответствие между нуждите на организма и възможностите на околната среда. 

Кризата винаги е полярна. Опасностите от всяка криза са свързани с регресия, а възможностите са свързани с прогреса. 

Преодоляването на кризата е възможно само чрез полагане на усилия да съответстват на очакванията на околната среда и възможностите на тялото.

Ериксон идентифицира осем етапа от човешкия жизнен цикъл, на всеки от които се прави избор между две полярни нагласи към света и към себе си.

1. Орален-сензорна или incorporative (0 – 18мес . ). 

Цел: избор между доверие или недоверие

Имайки чувство на сигурност, доверие, детето възприема света около себе си като безопасно, стабилно място. Майката дава на детето усещане за признание, постоянство и идентичност на преживяванията. Тази съгласуваност и непрекъснатост на опита осигурява рудиментарно чувство за идентичност на егото. Критерият за формиране на доверие е способността на детето спокойно да издържи на излизането на майката от зрителното поле. 

На орално-сетивния етап се формират елементи на защитни механизми – проекция – приписване на другите свои собствени отрицателни, неодобрени свойства и интроекция – приемане вътре във външни източници на положителни състояния. 

Въвеждането на родителски образи е първата стъпка във формирането на личностната идентичност.

2. Мускулно-анален (18 месеца – 4 години). 

Цел: Изберете между автономия или срам

Предпоставка за този етап е овладяването на детето от способността да ходи като основа за развитието на самостоятелност и независимост. Автономността е независимото движение на дете в контролирано пространство. 

Срамът е гневът, насочен към себе си поради нежеланието на родителите да развиват независимост у дете. Срамът се формира под влияние на укори от родителите, забрани, които нямат очевидно социално значение. Родителите се скарат на детето за невъзможността да бъде спретнато, неспособността да контролира процесите на уриниране и дефекация. Основното чувство на съмнение във всичко, което човек остави след себе си, по-късно, т.е. в зряла възраст може да се изрази в параноични страхове от преследване, заплашващи отзад. 

Положителният резултат от този етап е развитието на елементи на самоконтрол и саморегулация.

3. Локомоторно-генитален или Едип (4 – 6 години). 

Цел: избор между инициатива и вина. 

Развитието на речта, овладяването на нови концепции, способността за планиране, предвиждане на някои събития е основа за формирането на този етап на нова форма на идентичност – идентификация, т.е. асимилация на възрастен от определен пол и асимилация на характерни за него форми на поведение. Инициативата добавя предприемачески дух и планиране към автономия, тя се учи на нови неща чрез способността да си поставяте цели. Вината е отрицателна оценка на детето за грешните му постъпки, чувство за несигурност в себе си, породено от необходимостта да обича и да получава любов от родител от противоположния пол.


4. Латентен (6 – 11 години). 

Цел: изборът между чувство за умение, компетентност и малоценност. 

Началото на системното усвояване на знания, умения и способности. Позволяване на детето да се чувства компетентно. 

Компетентност – увереност, че в съответствие със социално значими цели едно дете може да окаже положително въздействие върху хората около него. 

Неадекватността (некомпетентност) се проявява в чувство за малоценност, неспособност, плахост и изолация.

5. Етап на юношеска възраст (11-20 години). 

Цел: избор между придобиване на позитивно себе си и дифузна идентичност. 

Дифузната идентичност се разбира като неясността на идеите за себе си, несигурността на перспективите за живот, водеща до желание за присъединяване към група, до зависимост от мнението на някой друг, до пасивност при вземане на решения. За да запазят личността си от разпад, младите мъже се отъждествяват с героите на неформалните асоциации и компании. Състоянието на младежка любов се тълкува от Ериксън като опит да се постигне ясно определение на собствената идентичност чрез проектиране на неясен образ на егото върху други хора и наблюдаване на собственото „отражение“. 

6. Ранна зряла възраст (21 – 25 години). 

Цел: избор между интимност и изолация

Интимността означава готовност за сливане на нечия идентичност с идентичността на друга при наличие на отношение за запазване на нечията идентичност и индивидуалност. Интимността се основава на развитието на положителен Аз в предишния период на развитие, изолацията, като правило, напротив, е тясно свързана с дифузията на себе си. Това се дължи на факта, че формирането на идеи за себе си, сигурността на собствените граници позволява на индивида да остане себе си дори при установяване на доверителни, интимни отношения с други хора. Дифузната идентичност се развива в чувство за изолация, изолация поради възникващия страх да бъдеш погълнат, включен.

7. Възрастност (25 – 60/65 години). 

Цел: Изберете между производителност или застой. 

Новите условия на живот, които обществото представя на човек на този етап на развитие, са породени от неговото специално положение в обществото, а именно необходимостта от установяване на конструктивни отношения с различни поколения. Например, за 50-годишен човек такава връзка може да бъде комуникация с техните родители, деца и внуци, което изисква различни познавателни, емоционални и комуникационни стратегии. Застоя или застой се придружава от изолация, стереотипно поведение, твърдост, егоцентричност.

8. Падеж (над 60/65 години). 

Цел: изберете между интеграция или отчаяние. 

Интеграцията е свързана с приемането на единствения ви жизнен цикъл. Липсата на интеграция се изразява в страха от смъртта, отхвърлянето на нечий живот.

Според Ериксън здравите деца няма да се страхуват от живота, ако възрастните хора около тях имат достатъчна цялост, за да не се страхуват от смъртта.

При благоприятно разрешаване на кризата балансът се разстройва в посока на положителните качества. В противен случай се сблъскваме с личностни разстройства с различна тежест.

В допълнение към кризите на развитието съществуват ситуационни, екзистенциални, системни (семейни, групови, големи социални системи) и множество.

Ситуационни кризи – като смъртта на близки роднини, големи неуспехи в работата, разкрити изневери, промяна на местоживеенето и др. С

итуационните кризи са по-очевидни от кризите, свързани с възрастта, тъй като за хората е по-лесно да разберат причините за случващото се. 

Има конкретна причина и нейният ефект, за разлика от тези, свързани с възрастта, когато външната ситуация не се е променила, вътрешният свят на човек се е променил.

Най-тежките от ситуационните кризи възникват в процеса на преживяване на загубата, свързана със загубата на близки …


КРИЗИ И НАРУШЕНИЯА. Н. Моховиков, Е. А. Дихне

Leave a Reply

Your email address will not be published.