Изборът на „труден“ родител

Изборът на „труден“ родител


При всяко инкарниране ние избираме, под ръко­водството на душата си, онези родители, които не само ще ни осигурят подходяща физическа „обвивка“ за предстоящия живот, но които ще ни помогнат да про­дължим духовното си развитие.

В желанието си за еволюция нашата душа ни отрежда на родителите ни не защото те ще ни дадат всичко, което личността ни би поискала, а защото те осигуряват важна част от онова, което ни е необходимо, за да напредваме по Пътя.

За всички нас, които чувстваме, че бихме постигнали по­вече в живота, ако сме имали родители, които да са ни обичали повече, да са ни насърчавали повече, да са ни разбирали по-добре, би било полезно да си спомним, че това са желания на личността, а не потребности на душата.

Всичко, което бихме могли (или не) да извър­шим във външния свят, има малко последствия в срав­нение с напредъка на душата, който постигаме по време на живота си.

Поради начина, по който ние реагираме на тях, „трудните“ родители често пъти могат много да допринесат за този процес.


Защо това? Защо на мен? Защо сега? Робин Норууд
Leave a Reply

Your email address will not be published.