Как да осъществим желанията си

Как да осъществим желанията си


Трите стъпки, които ще те отведат до онова, което искаш да бъдеш, да правиш или да имаш.

Първа стъпка (твоя задача): Искаш.

Втора стъпка (не е твоя задача): Вселената откликва

Трета стъпка (твоя задача): Откликът на Вселената трябва да бъде получен или допуснат (ти трябва да го допуснеш в преживяването си).

Първа стъпка: Искаш.

Благодарение на чудесната и разнообразна среда, в която си съсредоточен, Първата стъпка се случва лес­но и автоматично, защото по този начин се раждат естес­твените ти предпочитания. Всичко, от неуловимите ти или дори несъзнателни желания до ясните, точни и жи­ви такива, е резултат от контрастиращите преживява­ния в ежедневието ти. Желанията (или искането) са ес­тествен продукт от контакта ти с тази среда на фантас­тично многообразие и контрасти. И така, Първата стъп­ка идва естествено.

Втора стъпка: Вселената откликва.

Втората стъпка е лесна за теб, защото изобщо не е твоя задача. Втората стъпка е задача на Нефизическото, задача на Силата, наречена БОГ. Всички неща, които поискаш, големи или малки, веднага биват разбрани и ти се предлагат изцяло, без изключение. Всяка точка на Съзнанието има правото и способността да ис­ка и всички точки на Съзнанието са високо ценени и получават незабавен отклик. Когато искаш, ти бива да­дено. Всеки път.

Понякога ти изговаряш своето „искане“, но в повече­то случаи то се излъчва от теб на вибрационно ниво като непрекъснат поток от лични предпочитания, всяко от ко­ито стъпва на предходното и всяко от тях бива уважено и получава отклик.

Всеки въпрос получава отговор. Всяко желание се из­пълнява. Всяка молитва бива чута. Всичко, което искаш, ти се дава. Мнозина биха оспорили тази истина като да­дат примери за неизпълнените желания в собственото им житейско преживяване, защото все още не са разбра­ли и предприели много важната Трета стъпка, а без нея осъществяването на Първа и Втора стъпка губи смисъл.

Трета стъпка: Допускаш.

Трета стъпка е прилагането на Изкуството да поз­воляваш. Това е истинската причина за съществуване­то на твоята система за насочване. Това е стъпката, пос­редством която настройваш вибрационната честота на Съществото си така, че да съвпадне с вибрационната честота на желанието ти. По същия начин, по който ра­диото трябва да се нагласи така, че да съвпадне с често­тата на станцията, която желаеш да чуеш, вибрацион­ната честота на твоето Същество трябва да съвпада с честотата на желанието ти. Изкус­твото да позволяваш означава да позволиш да ти се случи това, което си поискал. Ако не си в режим на получаване, въпросите ти, дори и получили отговор, ще ти се струват неудостоени с такъв; ще ти се струва, че молбите ти не са чути, желанията ти няма да се изпъл­нят – не защото не са били чути, а защото честотата ти не съвпада с тяхната и по този начин ти не ги допускаш в преживяването си.

Вниманието ти трябва да бъде насочено към онова, което искаш, а не към липсата му.

Причината, поради която ти невинаги осъзнаваш, че желанията ти са получили отговор е, че често искането ти (Първа стъпка) и допускането ти (Трета стъпка) са отдалечени във времето. Въпреки че в резултат на контраста, който си отчел, от теб се е излъчило яс­но желание, ти често вместо да насочиш вниманието си към самото желание се съсредоточаваш върху кон­трастната ситуация, която е предизвикала зараж­дането му. Когато това се случва вибрацията, която излъчваш, се отнася по-скоро към причината за за­раждането на желанието ти, отколкото към самото желание.

Сега държиш в ръцете си ключа към осъществяването на всяко твое желание.


Книгата „Как да осъществим желанията си“ Естер и Джери ХиксLeave a Reply

Your email address will not be published.