Трансперсоналните измерения на психиката

За емпиричната секвенция смърт — прераждане е типич­но и това, че тя открива достъп до сферата на трансбиогра­фичното в човешката психика, т. е. онова, чието най-добро определение би било трансперсонално. С други думи, пери­наталното ниво на несъзнаваното е свързващото звено меж­ду биографичната и трансперсоналната сфера или между индивидуалното и колективното несъзнавано. В повечето случаи трансперсоналните...

Принципи на холотропната терапия

Основният й принос е в признаването на изцелителния, трансформационния и еволюционния по­тенциал на НСС. Тъй като тези състояния на човешката психика, изглежда, демонстрират спонтанна изцелителна ак­тивност, холотропната терапия използва техники за облек­чаване на психиката и за предизвикване на необичайни със­тояния на съзнанието (НСС). В типичния случай това про­меня динамичното равновесие, което лежи в основата на...

Ако слабо място Ви е коремът

Разположен между гръдния кош и тазовата купа, коремът е далеч от техните защитни способности. От изправянето на тялото на два крака той е пострадал най-много. При движението на четири крака поне вътрешностите са били прикрити в коремната кухина. За горното покритие се е погрижил гръбнакът, крайниците са гарантирали фланговото осигуряване; отдолу го е защитавала земята,...

Спасението от хроничната обида

Човек не може да не се обижда. Под обида аз разбирам не само открита вражда, която води до разрив в отношенията. За нашия организъм не минава незабелязано нито едно, дори бързопреходното и нефиксирано несъгласие с проблемната ситуация или с някой от околните. Всички неизказани и непростени обиди се натрупват и в крайна сметка задължително довеждат...

Семейни констелации

“Семейни констелации“ e съвременен групов терапевтичен метод, особено ефективен в разкриването на несъзнаваните механизми, които управляват динамиката на семейната система, от която, неизменно, всеки един от нас е част. Работата с този метод ни води отвъд обичайните представи, за това „как стоят нещата”, кое е правилно и кое -не, показва ни връзки и закономерности, които...

Изцеляването като движение към цялост

Терапевтичните механизми, ко­ито действат в психеделичната и холотропната терапия, са изключително широкоспектърни. След като психиката се активира и симптомите се превърнат в поток от преживя­вания, могат да се появят съществени терапевтични про­мени във връзка с повторното преживяване на детски спо­мени с отделни аспекти и страни на перинатална динами­ка и с много различни типове трансперсонални явления....