Трансперсоналните измерения на психиката

За емпиричната секвенция смърт — прераждане е типич­но и това, че тя открива достъп до сферата на трансбиогра­фичното в човешката психика, т. е. онова, чието най-добро определение би било трансперсонално. С други думи, пери­наталното ниво на несъзнаваното е свързващото звено меж­ду биографичната и трансперсоналната сфера или между индивидуалното и колективното несъзнавано. В повечето случаи трансперсоналните...

Ако слабо място Ви е коремът

Разположен между гръдния кош и тазовата купа, коремът е далеч от техните защитни способности. От изправянето на тялото на два крака той е пострадал най-много. При движението на четири крака поне вътрешностите са били прикрити в коремната кухина. За горното покритие се е погрижил гръбнакът, крайниците са гарантирали фланговото осигуряване; отдолу го е защитавала земята,...

Спасението от хроничната обида

Човек не може да не се обижда. Под обида аз разбирам не само открита вражда, която води до разрив в отношенията. За нашия организъм не минава незабелязано нито едно, дори бързопреходното и нефиксирано несъгласие с проблемната ситуация или с някой от околните. Всички неизказани и непростени обиди се натрупват и в крайна сметка задължително довеждат...

Семейни констелации

“Семейни констелации“ e съвременен групов терапевтичен метод, особено ефективен в разкриването на несъзнаваните механизми, които управляват динамиката на семейната система, от която, неизменно, всеки един от нас е част. Работата с този метод ни води отвъд обичайните представи, за това „как стоят нещата”, кое е правилно и кое -не, показва ни връзки и закономерности, които...

Изцеляването като движение към цялост

Терапевтичните механизми, ко­ито действат в психеделичната и холотропната терапия, са изключително широкоспектърни. След като психиката се активира и симптомите се превърнат в поток от преживя­вания, могат да се появят съществени терапевтични про­мени във връзка с повторното преживяване на детски спо­мени с отделни аспекти и страни на перинатална динами­ка и с много различни типове трансперсонални явления....

Сянката като архетип

Съдържанията на личното несъзнавано се създават през индивидуалния живот, а тези на колективното несъзнавано са априорно дадени архетипи. Най-ясна е емпиричната характеристика на онези архетипи, които най-често и най-силно влияят върху Аза или го разстройват. Това са сянката, анимата и анимусът. Най-достъпната фигура е сянката, защото нейната природа може в значителна степен да се разкрие...

Характер

Три определения на характера Когато се употребява думата “характер” във всекидневен контекст се имат предвид следните значения:своеобразието на психиката и поведението на даден индивид;констелацията от особености на определен национален или етнически обусловен тип психика иповедение – говори се за “характер на българите”, “латино-американски характер” и пр.; Тип психика и поведение, организиран около една изпъкваща особеност...

ЕМОЦИОНАЛНО И ПСИХОСОМАТИЧНО ИЗЦЕЛЯВАНЕ

Емпиричните форми на психотерапия имат способност­та да разтварят психологическите съпротиви и да редуци­рат защитните механизми по много по-ефективен начин, отколкото подходите, ограничени до размяната на вербал­ни реплики. Не е рядкост в първия сеанс с психеделици или по холотропно дишане да се достигне до материал от ран­ното детство, спомени от раждането или дори до нивото на...

Новата картография на човешката психика

Моделът на човешката личност, използван в традици­онната психиатрия, психология и психотерапия, се свежда до биографията и личното несъзнавано и е препоръчан още от Зигмунд Фройд. Може би този подход изглежда уместен в контекста на онзи тип психотерапевтично самонаблюде­ние, което използва методи, основани на различни форми на словесен обмен от рода на свободни асоциации или лич­но...

Нервна система

Център на нашата нервна система е мозъкът. Въпреки че неговите заболявания засягат целия организъм, те трябва да бъдат лекувани във връзка с намиращата се в главата централа. Нервната система е фундаменталната съобщителна и свързваща система в тялото. Тя регулира отношенията между отправените от централата заповеди и приемането им по периферията. Заедно с хормоналната, нервната система...